Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn niet-tastbare activa die over een langere periode van economische waarde zijn.

Immateriële vaste activa31-12-2018VermeerderingAfschrijving31-12-2019
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 22.959 14.084 853 36.190
Totaal 22.959 14.084 853 36.190

Toelichting verloopstaat

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

De bijdragen aan activa in eigendom van derden hebben betrekking op Hart van Zuid (Zwembad en Kunstenpand) en voorbereidingskosten voor (toekomstige) grondexploitaties.

De stand per 31-12-2018 betreft de boekwaarde van het in 2017 in gebruik genomen Zwembad Hart van Zuid.

 

Vermeerdering

Dit betreft kosten die gemaakt zijn voor het Kunstenpand Hart van Zuid € 13,4 mln en voorbereidingskosten voor (toekomstige) grondexploitaties € 644. Het Kunstenpand Hart van Zuid is nog niet in gebruik genomen. De oplevering zal plaatsvinden in 2020.

 

Afschrijving

Het bedrag van de afschrijving van € 853 heeft betrekking op Zwembad Hart van Zuid.