Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn de geactiveerde materiële tastbare bezittingen die de gemeente langdurig inzet voor de realisatie van beleidsdoelen en bedrijfsvoering. In onderstaande tabel wordt het verloop weergegeven per subcategorie en de totalen per hoofdcategorie. Onder de tabel is per subcategorie toegelicht waar de posten betrekking op hebben.

Materiële vaste activa31-12-2018Correctie/ overboekingInvesteringDesinves-teringAfschrijvingBijdrage van derdenDuurzame waardevermin-   dering31-12-2019
Investeringen met een economisch nut:
Gronden en terreinen 27.320 0 0 0 17 0 525 26.778
Gronden en terreinen in erfpacht 153.296 -207 12.325 9.705 0 0 0 155.709
Bedrijfsgebouwen 1.571.578 -16.647 0 3.541 48.216 0 90 1.503.084
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 1.219 0 0 0 476 0 0 743
Vervoermiddelen 86.986 0 32.528 3.184 23.014 0 0 93.316
Machines, apparaten en installaties 6.537 841 0 0 3.967 0 0 3.411
Overige materiële vaste activa 57.796 25.129 0 0 17.941 0 0 64.984
Materiële vaste activa in uitvoering (projecten) 61.220 -40.729 99.616 0 0 0 0 120.107
Subtotaal investeringen met een economisch nut1.965.952-31.613144.46916.43093.63106151.968.132
Investeringen met een economisch nut met heffing:
Gronden en terreinen 0 172 0 0 11 0 161
Bedrijfsgebouwen 0 8.903 0 0 432 12 8.459
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 110.784 49.085 0 0 4.203 29.184 0 126.482
Machines, apparaten en installaties 29.459 429 0 0 5.808 0 0 24.080
Overige materiële vaste activa  0 4.195 0 0 0 0 0 4.195
Materiële vaste activa in uitvoering (projecten) 990 -53.641 52.876 0 0 119 0 106
Subtotaal investeringen met een economisch nut met heffing141.2339.14352.876010.45429.3150163.483
Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut:
Gronden en Terreinen 16.879 4 0 0 586 62 0 16.235
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 245.262 52.541 0 0 11.887 14 0 285.902
Overige materiële vaste activa 27.289 15.234 0 0 5.746 0 0 36.777
Materiële vaste activa in uitvoering (projecten) 139.718 -68.029 109.713 0 0 8.412 0 172.990
Subtotaal invest. in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut429.148-250109.713018.2198.4880511.904
Totaal materiële vaste activa 2.536.333 -22.720 307.058 16.430 122.304 37.803 615 2.643.519

Toelichting verloopstaat

Correctie/overboeking

In de kolom correctie/overboeking worden de overboekingen van de activa in aanbouw naar de diverse categorieën opgenomen (activeringen). Ook worden hier interne overboekingen van/naar andere balanscategorieën in vermeld. Het saldo van de kolom correctie/overboeking - € 22,7 mln betreft overboekingen naar Voorraad, waarvan een bedrag van - € 22,6 mln betrekking heeft op voor verkoop bestemde objecten en - € 169 op interne erfpachtmutaties.

 

Investeringen met een economisch nut

Gronden en terreinen

De voorziening van het Schiekadeblok is verhoogd naar € 25,5 mln. De toevoeging 2019 aan deze voorziening bedraagt € 525 en is verantwoord onder Duurzame waardevermindering.

 

Gronden en terreinen in erfpacht

Tot en met december 2019 is voor € 12,3 mln grond uitgegeven in erfpacht, waarvan 4,3 mln niet-afkoop (canon) en 8 mln eeuwigdurend afkoop. De afschrijvingen voor verkopen erfpachtrecht gronduitgiften bedragen € 9,7 mln. Ook hebben er voor € 207 erfpachtmutaties plaatsgevonden naar bedrijfsgebouwen.

 

Bedrijfsgebouwen

Het saldo op Bedrijfsgebouwen in de kolom Correctie/overboeking - € 16,6 mln is als volgt opgebouwd:

 • Activeringen € 14,6 mln
 • Overboekingen naar de Voorraden - € 22,4 mln
 • Overboekingen naar andere subcategorieën - € 8,8 mln

 

Tot en met december 2019 zijn de volgende relevante projecten geactiveerd:

 • Renovatie Oscar Romeroschool € 2,8 mln
 • Sportcomplex Olympia € 2,7 mln
 • Verbouwing/aanpassing Bredestraat 312 € 2,3 mln

 

De desinvesteringen hebben betrekking op buitengebruikstellingen als gevolg van verkoop.

 

Naar aanleiding van de taxatie van 1/3 van de commerciële vastgoedportefeuille in 2018, heeft er nog een afwaardering van de bedrijfsgebouwen plaatsgevonden voor een totaalbedrag van € 90. Deze is verantwoord onder Duurzame waardevermindering. In 2019 zijn de brandstofverkooppunten getaxeerd met geen afwaarderingen als gevolg.

 

Vervoermiddelen

De vervoermiddelen betreffen voertuigen in eigen beheer. Het gaat om gemeentelijke voertuigen, waaronder afvalinzamelwagens en voertuigen voor externe klanten. De voertuigen worden na afloop van de leaseperiode vervangen. Er is een continue stroom van vervanging, wat maakt dat de balanswaarde nagenoeg constant is.

 

Overige materiële vaste activa

Tot en met december 2019 zijn voor de volgende kredieten geactiveerd:

 • Vervangingsinvesteringen ICT € 8,1 mln
 • Digitaliseringsagenda 2019 € 3,4 mln
 • Doorontwikkeling Informatiemanagement voor Zorg, Welzijn en Jeugdhulp € 3 mln

 

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Het eindsaldo van deze post betreft de materiële vaste activa (projecten) die nog niet in gebruik zijn genomen.

Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de activacategorie, waarop de investering betrekking heeft (kolom correctie/overboeking).

 

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Bedrijfsgebouwen

Het saldo op Bedrijfsgebouwen € 8,9 mln heeft voor € 8,4 mln betrekking op overboekingen vanuit subcategorie economisch nut.

 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Tot en met december 2019 zijn de volgende relevante projecten geactiveerd:

 • Rioolvervanging € 37,8 mln
 • Verzamelproject Gemeentelijk Rioleringsplan 2019 € 9,4 mln

 

Onder bijdrage van derden is de onttrekking aan de voorziening rioolvervanging van € 29,2 mln verantwoord.

 

Overige materiële vaste activa

Het bedrag € 4,2 mln betreft de volgende twee activeringen:

 • Containerisatie € 2,9 mln
 • Natuurbegraven begraafplaats Hofwijk € 1,3 mln

 

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Het eindsaldo van deze post betreft de materiële vaste activa (projecten) die nog niet in gebruik zijn genomen.

Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de activacategorie, waarop de investering betrekking heeft (kolom correctie/overboeking).

 

 

Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Tot en met december 2019 zijn de volgende relevante projecten geactiveerd:

 • Deelactivering realisatie nieuwe Coolsingel € 21,5 mln
 • Jaaractivering Wegen € 20,2 mln
 • Grote Wijnbrug € 4,6 mln

 

Overige materiële vaste activa

De activeringen tot en met december 2019 hebben voornamelijk betrekking op de volgende kredieten:

 • Vervanging Verkeersregelinstallaties 2018 € 6,2 mln
 • Bomen en overig groen € 2,4 mln

 

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Het eindsaldo van deze post betreft de materiële vaste activa (projecten) die nog niet in gebruik zijn genomen.

Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de activacategorie, waarop de investering betrekking heeft (kolom correctie/overboeking).

Het bedrag onder bijdrage van derden van € 8,4 mln heeft voor € 4,8 mln betrekking op bijdragen H-6 weg Hoek van Holland.