Financiële vaste activa

De Financiële vaste activa geeft inzage in de kapitaalverstrekkingen, de leningen en de overige financiële vaste activa.

 31-12-2018 VermeerderingVerminderingen en aflossingenBuitengewone waardevermindering31-12-2019
Correctie
Kapitaalverstrekkingen aan:            
Deelnemingen  370.338 016.1350 0 386.473
Overige verbonden partijen  10.698 00583 0 10.115
Totaal kapitaalverstrekkingen381.036016.1355830396.588
             
Leningen aan:            
Woningbouwcorporaties  137.447 0 0 9.248 0 128.199
Deelnemingen  67.650 0 0 8.800 0 58.850
Overige verbonden partijen  10.901 0 0 1.000 0 9.901
Totaal leningen215.9980019.0480196.950
             
Overige financiële vaste activa:            
Overige langlopende leningen  20.657 0 2.482 9.489 207 13.443
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 750 0 0 750 0 0
Totaal overige financiële vaste activa21.40702.48210.23920713.443
             
Totaal financiële vaste activa 618.441 0 18.617 29.870 207 606.981

Toelichting verloopstaat

Kapitaalverstrekkingen


Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

 

Het beginsaldo betreft voornamelijk de kapitaalverstrekkingen aan het Havenbedrijf Rotterdam NV van € 327,1 mln en aan het Warmtebedrijf Exploitatie NV van € 26,9 mln In 2019 heeft een kapitaalstorting plaatsgevonden aan Rotterdamse Electrische Tram (RET) van € 7,5 mln. Deze kapitaalstorting is onderdeel van een afspraak tussen Metropoolregio Rotterdam Den Haag, RET en de gemeente Rotterdam over de verdeling van de financiële consequenties van de vertraagde oplevering van de Hoekse Lijn. In juni 2019 is een lening van € 7,9 mln aan Stadion Feijenoord NV omgezet in aandelenkapitaal. Het aandelenkapitaal van NV Stadsherstel Historisch Rotterdam is uitgebreid met € 400 voor de aankoop van een tweetal historische panden van de gemeente


Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen

 

Dit zijn kapitaalverstrekkingen aan voormalige gemeentelijke instellingen. Per 1 januari 2019 was de boekwaarde € 10,7 mln. In 2019 is hierop € 583 afgeschreven.

 

 

Leningen


Leningen aan woningcorporaties

Tot begin jaren ’90 heeft de gemeente Rotterdam leningen verstrekt aan de woningcorporaties voor de bouw en renovatie van woningen. Voor deze leningen betalen de woningcorporaties jaarlijks rente en aflossing. In 2019 is een bedrag van € 9,2 mln afgelost.


Leningen aan deelnemingen

 

Per 1 januari 2007 is de RET verzelfstandigd. Na de verzelfstandiging is de gemeente Rotterdam de RET blijven financieren tot de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het grootste deel van de portefeuille overnam in 2017 en 2018. Er resteren nu nog enkele leningen aan RET Infrastructuur BV en RET Railgebonden voertuigen BV. In 2019 is hierop een bedrag van € 8,5 miljoen afgelost.


Leningen aan overige verbonden partijen

 

Dit betreft verstrekte leningen aan het Nationaal Restauratie Fonds (€ 3,9 mln) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (€ 6,0 mln).

 

Overige financiële vaste activa


Overige langlopende leningen

 

Sinds 2016 is een lening aan Cambridge Innovation Center (CIC) verstrekt. Op deze lening is, in lijn met de lening overeenkomst, de in 2019 opgelopen rente (€ 300) toegevoegd aan de hoofdsom. Daarnaast is er voor € 1,3 mln door de Krediet Bank Rotterdam (KBR) aan nieuwe leningen verstrekt aan cliënten in de schuldhulpverlening.

 

De reguliere waardevermindering bestaat uit het saldo van aflossingen op diverse leningen. Dit zijn leningen aan sportverenigingen en kunst- en welzijnsorganisaties om investeringen te kunnen financieren, maar ook leningen voor economische ontwikkeling. In 2019 is voor € 473 op deze leningen afgelost. Daarnaast is de in 1994 verstrekte lening aan Stadion Feijenoord NV omgezet in aandelenkapitaal (€ 7,9 mln). Op lopende leningen die verstrekt zijn door de KBR is in 2019 voor € 1 mln afgelost. De lening verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) is € 63 afgenomen.
 

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer

 

Dit had betrekking op de voorfinanciering van subsidiegelden aan het Warmtebedrijf. Deze voorfinanciering is terugontvangen via gelden van het programma Bestaand Rotterdams Gebied Leefbaarheidsprojecten (BRG) en is in 2019 afgelopen.