Voorraden

De voorraden bestaan uit aanwezige materialen, grondexploitaties en handelsgoederen. Onder de tabel zijn de onderdelen nader toegelicht. Tevens is hier een toelichting gegeven op de geraamde kosten, opbrengsten en eindresultaat van de bouwgronden in exploitatie.

Voorraden31-12-2018Correctie / overboekingRenteInvesteringDesinvesteringNiet Gemeentelijke bijdrageGenomen resultaat/ mutatie voorziening31-12-2019
Grond- en hulpstoffen
Grond- en hulpstoffen 4.597 0 0 1.086 0 0 0 5.683
Subtotaal grond- en hulpstoffen4.597001.0860005.683
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Bouwgronden in exploitatie -109.581 169 -1.913 45.041 84.662 3.144 32.408 -121.682
Voorziening BIE -46.862 30.377 -633 0 0 0 -6.127 -23.245
Subtotaal onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie-156.44330.546-2.54645.04184.6623.14426.281-144.927
Gereed product en handelsgoederen
Gereed product en handelsgoederen 2.860 22.551 0 2.555 3.365 0 0 24.601
Voorziening handelsgoederen 0 0 0 0 0 0 -1.474 -1.474
Subtotaal gereed product en handelsgoederen2.86022.55102.5553.3650-1.47423.127
Totaal voorraden -148.986 53.097 -2.546 48.682 88.027 3.144 24.807 -116.117

Toelichting verloopstaat

Grond- en hulpstoffen

Tot de grond- en hulpstoffen behoren de magazijnen Materiaalvoorziening, Schone Stad, Zuidlaardermeer, Vervoer en Materieel en de kwekerij Bomen en Planten.

 

Bouwgronden in exploitatie

Grondexploitaties zijn gronden die worden omgevormd van in bezit zijnde grond met eventuele opstallen tot bouwrijpe grond. Het doel is om deze grond (opnieuw) te bebouwen. Deze grondexploitaties en de voorziening daarop maken deel uit van het programma Stedelijke Inrichting, taakveld 8.2 Grondexploitaties.


Correctie/Overboeking

De correctie/overboeking (€ 169) betreft met name een correctie op het project Schieveen.

 

Rente

De rente op de bouwgronden in exploitatie van - € 1,9 mln wordt, conform het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO), verantwoord onder onderhanden werk

 

Investering

De investeringen in de bouwgronden in exploitatie van € 45 mln bestaan voor € 7,4 mln uit verwervingskosten, € 23,2 mln kosten voor het bouw- en woonrijpmaken, € 17 mln voor de kosten voor ureninzet, -€ 5,5 mln voor overige verrekeningen (o.a. interne uitgiften) en € 2,9 mln voor overige kosten.
 

Desinvestering

De desinvesteringen van € 84,7 mln bestaan uit de uitgiften van bouwrijpe en/of woonrijpe grond. De grond wordt uitgegeven in volle eigendom of in erfpacht. De grootste gronduitgiften hebben plaatsgevonden in Nesselande € 17,0 mln Loyd Pier voor € 13,3 mln, Havenkwartier € 13,0 mln en Noordelijk Niertje € 9,6 mln, Het restant is verdeeld over een meerdere projecten en heeft betrekking op gronduitgiften kleiner dan € 5 mln.

Niet-gemeentelijke bijdrage

De niet-gemeentelijke bijdragen van € 3,1 mln bestaan voor € 2,4 mln uit ontvangen subsidies, voor € 400 uit investeringsbijdragen en voor € 300 uit overige opbrengsten.

 

Genomen resultaat/mutatie voorziening
Het genomen resultaat van € 32,4 mln bestaat uit tussentijdse winstnemingen op de actieve bouwgronden in exploitatie en winst- en verliesnemingen op de gereed gemelde bouwgronden in exploitatie. In de toelichting op het programma Ruimtelijke Ontwikkeling worden de resultaatnemingen nader gespecificeerd.

 

De ramingen van de nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten in de grondexploitaties zijn gebaseerd op de inzichten ultimo 2019 en de daarbij behorende inschatting van de uitgangspunten, de parameters en de risico’s. Uiteraard is deze inschatting omgeven door onzekerheden en wordt deze periodiek herzien, waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Afhankelijk van de marktomstandigheden zijn er onzekerheden voor de geraamde afzetmogelijkheden voor woning- en werklocaties en voor de mogelijke uitkomsten daarvan. De geraamde nog te maken kosten bedragen € 461 mln (nominaal). Deze raming is onder te verdelen in geraamde kosten voor bouw- en woonrijp maken € 300 mln, apparaat € 51 mln, verwervingen € 34 mln en overige kosten € 76 mln De geraamde opbrengsten bedragen € 516 mln. Deze raming is onder te verdelen in geraamde opbrengsten voor gronduitgiften € 484 mln, subsidies € 13 mln en overige opbrengsten € 19 mln.
Het verwachte eindresultaat (Netto Contante Waarde (NCW)) van alle projecten (positieve en negatieve resultaten) bedraagt € 209,9 mln.
In de paragraaf Grondbeleid zijn de uitgangspunten, parameters, risico’s etc. nader uitgewerkt.

Voorzieningen BIE31-12-2018Correctie /overboekingrenteGenomen resultaat / mutatie voorziening31-12-2019
Voorziening negatieve GU-plannen -46.862 26.435 -633 -2.185 -23.245
Totaal voorzieningen BIE-46.86226.435-633-2.185-23.245

Voorziening negatieve GU-plannen

Voor de bouwgronden in exploitatie met een negatieve netto contante waarde is een verliesvoorziening getroffen. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. Per 31 december 2019 bedraagt de verliesvoorziening - € 53,6 mln. Conform de BBV mag maximaal de boekwaarde van het onderhanden werk van de betreffende grondexploitaties als een waarde correctie op de post bouwgronden in exploitatie worden gepresenteerd. In het geval dat  de te treffen voorziening hoger is dan de boekwaarde, wordt het restant gepresenteerd aan de passiva zijde van de balans onder de voorzieningen. Op basis van de boekwaarden van de negatieve grondexploitaties wordt € 23,2 mln als waarde correctie op de bouwgronden in exploitatie (eindstand 31.12.2019) gepresenteerd en € 30,3 mln (in de tabel opgenomen als correctie/overboeking) onder de voorzieningen.

 

Gereed product en handelsgoederen

Deze post betreft projectmatig aangekochte woningen voor het Nationaal Plan Rotterdam Zuid (NPRZ) en de historische kosten van een (bouw)locatie binnen het plangebied van het project Parkstad voor een totaalbedrag van € 5,4 mln. De correctie/overboeking kolom bevat de overboeking van panden vanuit de MVA voor een bedrag van € 23,1 mln. Desinvestering van € 3,3 mln betreft de verkoop van panden. Voor deze overgeboekte panden is een bedrag van € 1,5 mln voorzien voor prijswijziging door marktontwikkelingen.