Bestemmingsreserve NPRZ

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) bestaat uit de pijlers Onderwijs, Werk en Wonen. De bestemmingsreserve NPRZ-wonen wordt gebruikt als dekking van projecten binnen de pijler Wonen van het NPRZ. De middelen in de bestemmingsreserve worden gebruikt als dekking voor projecten in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, die bijdragen aan de fysieke doelstellingen van het NPRZ-programma. De projecten zijn concreet opgezet om invulling te geven aan de gemeentelijke opgave binnen het NPRZ of dienen ter ondersteuning en facilitering van de opgave van derden (zoals woningcorporaties).

 

Door het Rijk is via het Gemeentefonds een bedrag beschikbaar gesteld waarmee in 2013 de bestemmingsreserve is gevormd. De bestemmingsreserve is in 2017 aangevuld met gemeentelijke financiële middelen voor fysieke projecten in Rotterdam Zuid, die eerst waren ondergebracht in de bestemmingsreserves Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV3).

Vanaf 2018 zouden tevens de rijksmiddelen vanwege de Regiodeal Rotterdam zuid (2018-2025) en de gemeentelijke cofinanciering voor de Regiodeal worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Het Rijk heeft echter in december 2019 de rijksmiddelen voor de Regiodeal gewijzigd van decentralisatie-uitkering naar een specifieke uitkering. Daarom zijn alleen de gemeentelijke cofinanciering voor de Regiodeal NPRZ en de rijksmiddelen regiodeal voor 2018 toegevoegd aan deze bestemmingsreserve en worden de rijksmiddelen voor 2019-2021 ondergebracht in een afzonderlijk fondsproject.

Toevoegingen

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2017 besloten tot de vorming van één bestemmingsreserve voor het programma NPRZ pijler Wonen door gemeentelijke middelen voor projecten in Rotterdam zuid te bundelen.

 

In 2019 is aan de bestemminsreserve NPRZ-wonen toegevoegd:

Vanuit het IFR:

  • € 5 mln voortvloeiend uit de gemeentelijke verplichting om – als cofinanciering bij de korting op de verhuurdersheffing van woningcorporaties voor de transformatie-opgave in Rotterdam zuid (convenant Financiële impuls Rotterdam Zuid 2016-2022) –binnen de gemeentelijke begroting in totaal € 50 mln te reserveren;
  • € 10 mln voortvloeiend uit de gemeentelijke verplichting om – als cofinanciering bij de Regiodeal Rotterdam Zuid (Regiodeal Rotterdam Zuid 2018-2025) –binnen de gemeentelijke begroting in totaal € 100 mln te reserveren voor NPRZ-pijler Wonen;
  • € 1,5 mln voor apparaatskosten voor het programma NPRZ-wonen, conform besluiten in de begroting 2019 (Voorjaarsnota 2018);

 

Vanuit het gemeentefonds:

  • € 10 mln als rijksbijdrage jaartranche 2019 voor de Regiodeal Rotterdam Zuid;

 

Vanuit taakveld Bouwen en Wonen (NBWT) van cluster SO:

  • € 3,5 mln ten behoeve van de basisaanpak partikuliere woningvoorraad (conform besluit directie SO dd. 21 februari 2019 en Voorjaarsnota 2019).

Onttrekkingen

In totaal is er in 2019 € 15,2 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve NPRZ. De grootste uitgaven in 2019 betreffen uitgaven voor Urkersingel (€ 3,9 mln), voor het programma Steigers op Zuid (€ 2,7 mln) en de uitvoeringskosten voor de projecten Mijnkintbuurt blok 1+2 (€ 1,6 mln), Strategische verwervingen (€ 900), Basisaanpak particuliere voorraad 2019-2022 (€ 883), Buitenruimte Vreewijk Valkeniersbuurt (€ 722), Mijnkintbuurt 3 (€ 469) en Vogelbuurt (€ 380). Tevens is er in 2019 € 1,5 mln besteed aan uitvoeringskosten voor het programma NPRZ-Wonen.

De onderbesteding ten opzichte van de begroting 2019 wordt vooral veroorzaakt door het vanaf 2019 wijzigen van de regiodeal Rotterdam Zuid van een decentralisatie-uitkering naar een specifieke uitkering (€ 13,3 mln). Verder is er in 2019 voor project Mijnkintbuurt blok 1+2 minder aan schadeloosstellingen uitgekeerd dan begroot en zijn er minder verwervingen geweest dan voorzien bij de projecten Strategische verwervingen en Zegenstraat.

Vrijval

Niet van toepassing