Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

In de volgende tabel zijn de vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer opgenomen.

 31-12-2018VermeerderingVermindering31-12-2019Rente:
Obligatieleningen 56 0 0 56 N.v.t.
Medium Term Notes 603.000 685.000 393.500 894.500 3.966
Totaal obligatieleningen:603.056685.000393.500894.5563.966
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 75.000 0 0 75.000 -266
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 835.521 0 256.317 579.204 33.599
Openbare lichamen 75.000 0 0 75.000 922
Overige binnenlandse sectoren 5.000 0 0 5.000 180
Totaal onderhandse leningen990.5210256.317734.20434.434
Door derden belegde gelden 27 0 0 27 N.v.t.
Waarborgsommen 2.414 1.073 966 2.521 N.v.t.
Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht 34.363 971 1.166 34.168 N.v.t.
Totaal overige leningen36.8042.0442.13236.716N.v.t.
Totaal vaste schulden 1.630.381 687.044 651.949 1.665.476 38.400

Toelichting verloopstaat

De behoefte aan nieuwe financieringsmiddelen is afhankelijk van de ontwikkeling van de gemeentelijke investeringen in vaste activa en onderhanden werk, de ontwikkeling van de interne financieringsmiddelen en de ontwikkeling van de bestaande in portefeuille opgenomen geldleningen.

 

Obligatieleningen

 

Obligatieleningen

Tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw heeft de gemeente obligaties uitgegeven om in de financieringsbehoefte te voorzien. De rentecoupons op de obligaties zijn verlopen en er wordt dus geen rente meer uitbetaald. Een klein deel van de in het verleden uitgegeven obligaties is nog niet geïnd door de houders.

 

Medium Term Notes

Medium term Notes (MTN’s) zijn waardepapieren die worden uitgegeven onder het MTN-programma Nederlandse Gemeenten dat wordt verzorgd door de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2019 is voor € 685 mln aan nieuwe MTN’s uitgegeven en is er voor € 393,5 mln afgelost.

 

Onderhandse leningen


Onderhandse leningen binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

Betreft een lening van verzekeringsinstelling SRLEV NV die in het voorjaar van 2020 zal worden afgelost.

 

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Bij de volgende banken en overige financiële instellingen zijn onderhandse leningen opgenomen:

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen31-12-201831-12-2019
Bank Nederlandse Gemeenten 436.568 347.695
Nederlandse Waterschapsbank 373.953 231.509
ASN Bank 25.000 0
Totaal 835.521 579.204

Onderhandse leningen van openbare lichamen

Betreft een lening van de provincie Noord-Brabant die medio 2024 zal worden afgelost.

 

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren

Betreft een onderhandse lening van Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Nederland BV (VVV) die medio 2020 zal worden afgelost.

 

Overige leningen

Door derden belegde gelden

Dit betreft een renteloze lening aan de voormalige PTT in verband met uitgifte grond Veenweg.


Waarborgsommen

Dit betreft ontvangen waarborgsommen bij woningen en bedrijfsmatig onroerend goed welke bij beëindiging van het huurcontract worden terugbetaald.

 

Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht

De post vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht omvat het nog niet vrijgevallen deel van de vooruit ontvangen afkoopsommen uit hoofde van niet-eeuwigdurende erfpacht.

Balans per 31-12-201834.363
Toevoeging afkoopsommen 2019 971
Vrijval / Verminderingen 20191.166
Balans per 31-12-2019 34.168