Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Onder de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeente binnen één jaar moet voldoen.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar31-12-201831-12-2019
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen 322.000 323.000
Banksaldi 11.566 8.652
Overige schulden 112.509 102.658
Totaal netto-vlottende schulden 446.075 434.310

Toelichting verloopstaat

De tabel hieronder geeft een specificatie van de kasgeldleningen weer:

Kasgeldleningen 31-12-201831-12-2019
Spoorwegpensioenfonds 0 97.000
Aegon Custody BV 134.000 82.000
Achmea Investerings Management (A.I.M.) Lagere Overheden (LO) Kasgeldstortingen Fonds 134.000 54.000
Aegon NV 0 47.000
Aegon Levensverzekering. NV 0 25.000
Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (OV) 0 18.000
Nationale Nederlanden interfinance BV 30.000  
Optas Pensioenen NV 24.000  
Totaal 322.000 323.000

Banksaldi31-12-201831-12-2019
Betalingen onderweg/kruisposten 12.000 9.293
BNG -434 -641
Totaal 11.566 8.652

Het saldo bestaat uit de daadwerkelijke banksaldi en de betalingen onderweg. Per bank zijn de Gemeentelijke bankrekeningen georganiseerd in een rente- en saldocompensabel stelsel. Dit betekent dat de saldi van de diverse bankrekeningen worden getotaliseerd voordat rente afrekening plaatsvindt.

 Overige schulden31-12-201831-12-2019
Na te betalen facturen 93.815 87.893
Crediteuren Kredietbank en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 11.815 10.963
Herziening gemeentefonds 5.383 3.033
Overige schulden < 5 mln 1.496 769
Totaal 112.509 102.658

Na te betalen facturen

Deze post heeft betrekking op nog te betalen facturen, grotendeels ontvangen voor eind december 2019 met een vervaldatum in 2020.

 

Crediteuren Kredietbank en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deze hebben betrekking op:

  • de schulden aan derden die zijn overgenomen van particulieren inzake de schuldhulpverlening € 10,2 mln
  • de schuld aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Rijk) met betrekking tot de wijziging/terugvordering van gelden op basis van de  Wet Educatie en Beroepsonderwijs ad € 725.

 

Herziening Gemeentefonds

De herziening op het Gemeentefonds wordt uiterlijk 2 jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De belangrijkste maatstaf die -op dit moment- het meest fluctueert en nog kan worden bijgesteld is de 'waarde van de stad'. Dit is de totale Waardering Onroerende Zaken (WOZ)-waarde van de woningen en de niet-woningen van de Gemeente Rotterdam. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwerkt met een aanzienlijke vertraging de waarden van de maatstaf 'waarde van de stad'. Het effect is samen met de overige nagekomen correcties op het Gemeentefonds verwerkt.

 

Overige schulden

Deze hebben betrekking op:

de uitvoering van de zelfstandigen regeling ad € 641. Dit zijn werkzaamheden in het kader van bijstandverlening zelfstandigen en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De Gemeente Rotterdam voert de betalingen uit in het kader van deze regeling. Daarnaast worden gelden op floatbankrekeningen gereserveerd voor cliënten/werkzoekenden ad € 128.