Gebeurtenissen na balansdatum

Verkoop Eneco

Nadat een meerderheid van de aandeelhouders het principebesluit hebben genomen om de aandelen te verkopen, zijn Eneco Groep N.V. (hierna Eneco) en de aandeelhouders - ondersteund door de adviseurs - gestart met het transactieproces met als doel het vinden van een geschikte nieuwe eigenaar voor Eneco. Eind 2019 is de veilingverkoop afgerond en is met het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power als winnende bieder overeenstemming bereikt voor de aankoop van de door 44 gemeenten gehouden aandelen. De koopsom bedraagt circa € 4,1 miljard, waarvan circa € 1,3 miljard voor de gemeente Rotterdam is bestemd. In 2020 hebben alle 44 gemeenten ingestemd met de verkoop waardoor de verkoop in het eerste kwartaal van 2020 wordt afgerond nadat ook alle regulatoire goedkeuringen zijn verkregen.

De gemeentelijke organisatie werkt momenteel een voorstel uit op welke wijze de opbrengst op een verantwoorde wijze kan worden ingezet. Dit voorstel zal in het voorjaar aan de gemeenteraad worden aangeboden. In de paragraaf Verbonden Partijen is een nadere toelichting gegeven op de resultaten en ontwikkelingen bij Eneco in 2019.

Bij de verkoop van de aandelen in Eneco in 2020 is de koper (het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power) gevrijwaard van de claim van de oud-aandeelhouders van REMU N.V. (hierna REMU).

Samenvattend stelt REMU dat Eneco door het juridisch verzet tegen de Splitsingswet verhinderd heeft dat Eneco vóór 31 december 2010 geprivatiseerd is en dat REMU daardoor een contractueel afgesproken privatiseringsvergoeding niet ontvangen heeft. Eneco betoogt op hoofdlijnen dat Eneco, inclusief REMU, niet vóór 31 december 2010 verkocht is en dat de aandeelhouders daartoe ook geen plan hadden. De hoogte van de claim bedraagt nominaal € 133 miljoen. De totale claim bedraagt het nominale bedrag vermeerderd met de wettelijke handelsrente vanaf 1 juli 2009. De aandeelhouders van Eneco achten op basis van een juridische analyse de kans op een negatieve uitspraak in hoger beroep echter klein. Deze kans wordt in ieder geval kleiner geacht dan 50 procent waardoor er door de gemeente geen voorziening (conform artikel 44 BBV) behoeft te worden gevormd.

Corona pandemie

De pandemie als gevolg van het coronavirus heeft een ingrijpende impact op de gemeente Rotterdam. Naar verwachting zijn de financiële effecten op de gemeentelijke begroting groot. Er kan sprake zijn van meerkosten en dalende inkomsten, maar door vraaguitval en uitstel kan er ook sprake zijn van lagere kosten. Voorbeelden van onderwerpen zijn de parkeeropbrengsten en de bijstandsuitkeringen. Per saldo is de verwachting dat er sprake is van een fors financieel knelpunt op de begroting 2020 met een meerjarige doorwerking. De daadwerkelijke effecten worden actief geïnventariseerd en gemonitord, maar de precieze impact is op dit moment nog niet in beeld. Uw raad wordt in de vorm van een Voorjaarsbrief geïnformeerd over de context van de actuele ontwikkelingen, de impact voor het financieel meerjarig beeld en de richting hoe we deze grote opgaven met elkaar willen aanpakken.

De gemeente Rotterdam beschikt over voldoende liquiditeit om de negatieve effecten van de coronacrisis op te vangen. De verkoop van de aandelen van Eneco heeft geleid tot een aanzienlijk bedrag aan liquide middelen. Daarnaast is binnen de geldende kasgeldlimiet en renterisiconorm voldoende ruimte om geld aan te trekken bij de sectorbanken.