Per 1 januari 2013 is de WNT van kracht. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde ‘topfunctionarissen’. ‘Topfunctionarissen’ zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. In het geval van gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de gemeentegriffier aangemerkt als topfunctionaris. De WNT verplicht ook tot openbaarmaking van de bezoldiging of ontslagvergoeding van de ‘overige functionarissen’, indien deze bezoldiging respectievelijk ontslaguitkering de maximale norm te boven gaat. De WNT-norm voor 2019 is € 194.000 (in geval er sprake is van een dienstbetrekking). Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is voor de eerste twaalf kalendermaanden gelijk aan de som van €25.900 per gewerkte kalendermaand voor de eerste zes maanden in 2019 en €19.600 per gewerkte kalendermaand voor de volgende maanden (maximaal 6) (binnen een aangesloten termijn van 18 maanden). De WNT is van toepassing op Gemeente Rotterdam. Het voor Gemeente Rotterdam toepasselijk bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (het algemene bezoldigingsmaximum’).

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2019 (bedragen x € 1)

 

H. van Midden

 

V.J.M. Roozen

 

FunctiegegevensGriffierGemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1-1 - 2/10 1-1 / 31-12
Omvang dienstverband (in fte) 1 1
Dienstbetrekking Ja Ja
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 104.160 165.043
Beloningen betaalbaar op termijn 14.860 20.674
Subtotaal 119.020 185.717
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 146.164 194.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0
Totale bezoldiging 119.020 185.717
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2018 (bedragen x € 1)

 

H. van Midden

 

V.J.M. Roozen

 

FunctiegegevensGriffierGemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 10/10 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1 1
Dienstbetrekking Ja Ja
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 127.103 36.946
Beloningen betaalbaar op termijn 15.037 3.451
Subtotaal 142.141 40.396
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000 42.978
-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0
Totale bezoldiging 142.141 40.396
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.

Bezoldiging topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Gegevens 2019 (bedragen x € 1)

 

M. van Dam
  
FunctiegegevensGriffier a.i.  
Kalenderjaar 2019 2018 2017
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde) 20/9 - 31/12    
Aantal maanden functievervulling in het kalenderjaar 4    
       
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 187 € 182 € 176
Maxima op basis van de normbedragen per maand € 103.600    
Individueel toepasselijk maximum
gehele periode kalendermaand 1 t/m 12
€ 75.112    
       
Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? Ja    
Bezoldiging in de betreffende periode € 66.275    
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 66.275    
       
(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag € 0    
Totale bezoldiging, exclusief BTW € 66.275    
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.