Financiële hoofdlijnen

Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2019 en de daarbij behorende financiën.

Het rekeningresultaat komt uit op een positief saldo van € 31,3 mln. Het resultaat is vooral positief beïnvloed door een aantal ontwikkelingen binnen de programma’s Stedelijke inrichting en Volksgezondheid en Zorg. Het betreft hier onder meer: winstnemingen grondexploitaties, WABO-leges, opbrengsten Vastgoed en overschotten op WMO-arrangementen.

Een deel van het positieve rekeningresultaat (€ 18 mln) zet het college in 2020 in voor al aangegane verplichtingen én voor taakmutaties uit de september en decembercirculaire van het Rijk voor zover deze een incidenteel karakter hebben en in 2019 niet tot uitgaven hebben geleid. Het restant van het resultaat wordt meegenomen bij de te maken keuzes en afwegingen tijdens het proces van de 1e herziening 2020.

De gemeente is verplicht om over een aantal financiële kengetallen te rapporteren, waaronder de netto schuldquote, het structurele exploitatiesaldo en de solvabiliteitsratio. De provincie Zuid-Holland houdt daar toezicht op. De financiële positie van gemeente Rotterdam is per eind 2019 solide te noemen. De netto schuldquote onderstreept dit. Deze quote geeft het niveau aan van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en komt voor Rotterdam uit op 54,9%. Daarmee zit Rotterdam in de categorie ‘minst risicovol’.
Structurele lasten moeten worden gedekt door structurele baten (het structurele exploitatiesaldo). Voor het jaar 2019 was dat in Rotterdam het geval. De solvabiliteitsratio geeft het eigen vermogen weer als percentage van het balanstotaal. De solvabiliteitsratio is met 30,7% ruim boven de norm van 20% van de provincie uitgekomen.

Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen zonder de noodzaak om direct te bezuinigen. Met een weerstandsvermogen van 1,4 is Rotterdam ruim boven de norm van 1,0 uitgekomen die in het coalitieakkoord is vastgelegd. Hiermee heeft Rotterdam een goede financiële uitgangspositie voor de komende jaren.

Met het aanbieden van deze jaarstukken voldoet het college aan de wettelijk gestelde informatieplicht.