Leeswijzer

Leeswijzer

In de Jaarstukken legt het college verantwoording af over het jaar 2019. De Begroting 2019, inclusief de bijstellingen die hier gedurende het jaar op zijn gedaan, is de basis voor deze verantwoording. Dit betreft bijstellingen in:

  • de omissieregeling
  • de 1e herziening
  • de 2e herziening
  • en de 10-maandsrapportage

 

Opbouw website

De website van de Jaarstukken bevat alle verplichte onderdelen die zijn voorgeschreven vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en daarnaast aanvullende informatie. De website van de Jaarstukken 2019 bestaat uit de volgende onderdelen

 

Hoofdlijnen

De hoofdlijnen bevatten een samenvatting van de jaarstukken zowel beleidsmatig als financieel. De beleidsmatige samenvatting bevat de vastgestelde collegetargets die voor deze collegeperiode vastgesteld zijn. In de programma's wordt gerapporteerd over de voortgang.

 

Programma’s

De gemeente Rotterdam kent 13 programma's. Een programma is een geheel van activiteiten om de beoogde maatschappelijke effecten te
bereiken. De programma's zijn verder onderverdeeld in taakvelden.

 

Paragrafen

Het onderdeel Paragrafen bevat alle verplichte BBV paragrafen en een aantal aanvullende overkoepelende onderwerpen.

 

Financiën

Het onderdeel Financiën geeft een overzicht van de financiële situatie van de gemeente Rotterdam.

 

Wijken

Een beschrijving van alle gebieden en de wijken daarbinnen en verwijzingen naar wijkprofielen en jaarverslagen.
 

Weergave in 1000-tallen

Het is belangrijk om te weten dat alle bedragen in 1000-tallen worden weergegeven, tenzij expliciet anders is aangegeven. Door de weergave in 1000-tallen kan het zijn dat de totalen een (minimale) afwijking tonen door afrondingsverschillen.

 

Gebruik hyperlinks

De hyperlinks op de website hebben enkel en alleen ten doel om de  transparantie te verhogen door de Jaarstukken te koppelen aan door de raad vastgestelde beleidsnota’s. De achterliggende publicaties achter de hyperlinks maken geen integraal onderdeel uit van de Jaarstukken en daarmee ook niet van de accountantscontrole.