Jaarverslag - Paragrafen

Dit onderdeel bevat de paragrafen die ingevolge artikel 9 van het BBV in de begroting zijn opgenomen. Ze bevatten de verantwoording
van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Dit onderdeel bevat ten minste de paragrafen die specifiek in het BBV zijn benoemd: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid. In Rotterdam zijn verschillende paragrafen toegevoegd: 'Interbestuurlijk Toezicht', ‘Subsidies’, Investeringen’, ‘Financiele kengetallen’, 'Energietransitie' en 'Nationaal Programma Rotterdam Zuid'.


 

Bedrijfsvoering

Energietransitie

Financiële kengetallen

Financiering

Grondbeleid

Interbestuurlijk toezicht

Investeringen

Lokale heffingen

Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Onderhoud kapitaalgoederen

Subsidies

Verbonden partijen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing