Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Binnen het taakveld Overige baten en lasten - Beheer Algemene Middelen geeft de gemeente invulling aan een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Eén van de uitgangspunten van het door gemeente Rotterdam gevoerde financieel beleid is dat het weerstandsvermogen minimaal 1,0 bedraagt. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Gedurende boekjaar 2019 heeft dit taakveld bijgedragen tot een sluitende begroting middels de Algemene Reserve en het Investeringsfonds Rotterdam.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Beheer algemene middelenOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves0000

Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves13.7126.5285.880-648

Programmalasten 13.712 6.528 5.880 -648
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.800 2.616 1.969 -648
Kapitaallasten 8 8 8 0
Overige programmalasten 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 3.903 3.903 3.903 0
Saldo voor vpb en reserveringen -13.712 -6.528 -5.880 648
Saldo voor reserveringen -13.712 -6.528 -5.880 648
Reserves36.91217.70017.7000

Onttrekking reserves 40.924 8.614 8.614 0
Toevoeging reserves 10.280 16.500 16.500 0
Vrijval Reserves 6.268 25.586 25.586 0
Saldo 23.200 11.172 11.820 648

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Post Onvoorzien 0 -600 0 600
2. Overige afwijkingen 0 -48 0 48
Totaal afwijkingen 0 -648 0 648

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Post Onvoorzien
De post onvoorzien hoefde in 2019 niet ingezet te worden.

 

2. Overige afwijkingen
Overige afwijkingen betreffen minder gerealiseerde materiële kosten dan geraamd.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Beleidskaders

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Overige baten en lasten - Beheer Algemene Middelen geeft de gemeente invulling aan een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief. Tot dit taakveld behoren:

  • de Algemene reserve
  • verwerking van bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)
  • verwerking concernbrede stelposten
  • post onvoorzien

De Algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen, dat middelen omvat die de gemeente vrij kan inzetten om het begrotingsbeeld sluitend te houden en om onvoorziene financiële risico’s af te dekken. Het onderdeel Reserves bevat het meerjarig verloop van deze reserve.

In het coalitieakkoord is als uitgangspunt opgenomen dat er gestuurd wordt op een weerstandsvermogen van minimaal 1,0. Daarbij is het weerstandsvermogen geënt op de financiële risico’s. Verwezen wordt naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het IFR (Investeringsfonds Rotterdam) is een bestemmingsreserve. De gelden in deze reserve zijn bedoeld om in het kader van de meerjarige investeringsplanning concernbrede investeringsprojecten te kunnen dekken. Verwezen wordt naar het onderdeel Reserves.

Het BBV schrijft voor dat de begroting een post onvoorzien bevat, zonder hiervoor een maximale of minimale hoogte voor te schrijven. Rotterdam heeft in 2017 de hoogte van dit bedrag structureel begroot op € 600. Dit komt neer op € 1,00 per inwoner.