OZB woningen

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen op dit taakveld verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OZB woningenOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves62.57462.57459.293-3.281

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 6 6
Belastingen 62.574 62.574 59.287 -3.287
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves4.2874.3834.351-32

Apparaatslasten 4.287 4.378 4.329 -49
Inhuur 137 257 243 -14
Overige apparaatslasten 167 143 126 -16
Personeel 3.983 3.978 3.959 -19
Interne resultaat 0 5 22 17
Interne resultaat 0 5 22 17
Programmalasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 58.287 58.191 54.942 -3.249
Saldo voor reserveringen 58.287 58.191 54.942 -3.249
Saldo 58.287 58.191 54.942 -3.249

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Opbrengsten OZB -3.287 0 0 -3.287
2. Diverse afwijkingen 6 -32 0      38
Totaal afwijkingen -3.281 -32 0 -3.249

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Opbrengsten OZB 

Met ingang van 2019 is, vanwege de invoering van de taakvelden, een verdeling van de OZB-opbrengsten gemaakt tussen de taakvelden OZB-woningen en OZB niet-woningen. De achterliggende posten zijn daartoe gesplitst in beide taakvelden. Dit heeft in 2019 nog niet geleid tot een zuiver beeld omdat de opgenomen verdeling van de begroting naar deze taakvelden nog niet conform de tariefbepaling is. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld van het resultaat over 2019 op beide taakvelden.
 

Bij de Onroerend zaakbelasting (taakveld OZB Woningen en taakveld OZB Niet Woningen) zien we een hogere opbrengst van per saldo € 1,1 mln. Deze hogere opbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door areaaluitbreiding en een positieve waardeontwikkeling in het havengebied.

 

2. Diverse afwijkingen

Dit betreft een saldo van een aantal kleinere afwijkingen.
 

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep.
 
Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.