Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente voor de treasury-functie en het beheer van deelnemingen en van verbonden partijen. Op dit taakveld verantwoordt het college de ontvangsten uit doorbelaste omslagrente, ontvangsten op verstrekte leningen en garanties en de ontvangen dividenden uit deelnemingen met de bijhorende programmalasten, zoals rentelasten voor aangetrokken gelden en de kosten voor juridisch advisering.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Het renteomslagstelsel is geregeld in de gemeentelijke regelgeving. Dit stelsel houdt in dat de financieringskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarde van de onderliggende investeringen. De rente die hiervoor wordt gehanteerd is de omslagrente. Deze rente wordt jaarlijks bij de begroting vastgesteld op basis van richtlijnen van de commissie BBV. Voor 2019 bedroeg deze omslagrente 2,25%. Voor de begroting 2020 is deze omslagrente vastgesteld op 2%.
De paragrafen Verbonden Partijen en Financiering bieden inzicht in de ontwikkelingen rond het beheer en afstoten van bestaande deelnemingen en het aangaan van nieuwe.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten TreasuryOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves108.413153.487154.480993

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Dividenden 102.864 144.494 144.495 1
Financieringsbaten 6.957 9.666 10.635 969
Overige opbrengsten derden 28 51 74 23
Overige baten -1.436 -724 -724 0
Lasten exclusief reserves-7.012-15.497-12.5152.981

Apparaatslasten 0 0 0 0
Inhuur 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 0 0 0
Personeel 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0
Programmalasten -7.012 -15.497 -12.515 2.981
Financieringslasten 50.610 38.228 37.371 -857
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.705 2.998 4.652 1.654
Kapitaallasten -60.137 -57.532 -55.920 1.613
Overige programmalasten 810 810 1.381 571
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 115.425 168.984 166.995 -1.989
Saldo voor reserveringen 115.425 168.984 166.995 -1.989
Reserves-21.974-52.465-52.4650

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Toevoeging reserves 21.974 52.465 52.465 0
Saldo 93.452 116.519 114.530 -1.989

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Financieringsbaten 969 0 0 969
2. Rentetoerekening 0 756 0 -756
3. Afwaardering voormalig deelneming Beurs N.V. 0 1.902 0 -1.902
4. Voorziening dubieuze debiteuren 0 713 0 -713
5. Diverse afwijkingen 24 -390 0 414
Totaal afwijkingen 993 2.981 0 -1.989

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Financieringsbaten
De financieringsbaten kwamen € 969 hoger uit dan geraamd. Dit komt hoofdzakelijk doordat de gemeente eind 2019 nog enkele leningen heeft afgesloten. Omdat de marktrente negatief was heeft de gemeente (eenmalig) € 950 ontvangen.

 

2. Rentetoerekening
De gemiddelde omvang van de investeringen in 2019 was lager dan geraamd (zie paragraaf Investeringen). Dit heeft geleid tot een lagere financieringsbehoefte en daarmee samenhangend lagere externe rentelasten. Daartegenover staat dat de rentetoerekening aan de diverse gemeentelijke taakvelden en projecten ook lager was dan geraamd. Per saldo resulteerde dit in een nadelig effect van € 756 op het taakveld Treasury. In het tabel zijn lagere negatieve kapitaallasten ad € 1,6 mln en lagere externe financieringslasten ad € 857.

 

3. Afwaardering voormalig deelneming Beurs N.V.
Tijdens het proces van de vereffening heeft de deelneming Beurs Rotterdam N.V. richting haar aandeelhouders, waaronder de gemeente Rotterdam, gecommuniceerd dat het geprognosticeerde slotdividend moet worden bijgesteld, hoofdzakelijk door meerkosten die verband houden met het opheffen van dochtervennootschappen van Beurs Rotterdam N.V., inhuur van externe adviseurs en fiscaliteiten. Voor de gemeente betekent dit een neerwaartse bijstelling van € 1,9 mln. Op basis van de geldende regelgeving wordt deze gedeeltelijke afboeking van het dividend in het boekjaar 2019 verwerkt.
De afwikkeling wordt in het najaar van 2020 verwacht op basis van de laatste inzichten. Om tot afwikkeling in 2020 te komen richt de vennootschap in samenwerking met de aandeelhouders zich dit jaar onder andere op het afronden van de jaarstukken, het afwikkelen van openstaande fiscaliteiten en het melden van de definitieve opheffing bij het handelsregister (Kamer van Koophandel).

 

4. Voorziening dubieuze debiteuren
Gezien de ontwikkelingen in het dossier Warmtebedrijf Rotterdam is voorzichtigheidshalve een voorziening gevormd voor de openstaande vordering van € 713 van voormalig deelgemeente Hoogvliet op het Warmtebedrijf Rotterdam.

 

5. Diverse afwijkingen
Eind 2019 is boeterente ontvangen in verband met te late betaling van kapitaallasten. Daarnaast waren de overige materiële kosten lager dan geraamd.

Omschrijving taakveld

De paragrafen Verbonden partijen en Financiering bevatten een nadere toelichting op de uitgangspunten en voornemens voor 2019 op deze gebieden.

Bij het onderdeel Financiële kengetallen zijn de volgende aanvullende indicatoren opgenomen:

  • solvabiliteitsrisico
  • EMU-saldo
  • kasgeldlimitet
  • renterisiconorm
  • netto schuldquote