Beheer van de stad

Een schone, hele en veilige buitenruimte die de Rotterdammers en haar bezoekers optimaal kunnen benutten, waarbij wijkgestuurd werken, verduurzaming en circulariteit voorop staan. Dit met het oog op de opgaven van de stad rondom verdichting en klimaatadaptatie die een innovatieve aanpak vereisen.

TAAKVELD 1

Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijke wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie.

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

TAAKVELD 3

Verkeer en vervoer - Beheer

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.

TAAKVELD 4

Cultureel erfgoed - Archeologie

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het ‘’archeologisch verhaal van de stad’’.

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

TAAKVELD 6

Riolering

Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. Ze houden droge voeten en de economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

TAAKVELD 7

Afval - Grondstoffen

De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden, door professionele oplossingen in te zetten passend bij het gebied.

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair worden separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.

TAAKVELD 8

Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering).

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren.

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn.

TAAKVELD 9

Begraafplaatsen en crematorium

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).

TAAKVELD 10

Ruimtelijke Ordening - Beheer

• De gemeente zorgt ervoor dat relevante geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

• Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

Omschrijving programma

Het college staat voor een kwaliteit van de buitenruimte die enerzijds bijdraagt aan het fijn wonen en leven voor alle Rotterdammers en die anderzijds bijdraagt aan een prettig verblijf van bezoekers in onze wereldstad. Het beheer van de openbare ruimte is daarbij een stuwende kracht. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is:

 • De motor achter sociale en economische ontwikkelingen
 • Een voorwaarde voor de verdichting van de stad en het bevorderen van circulariteit
 • Een kans voor het oplossen van effecten van klimaatverandering, het realiseren van de energietransitie en het stimuleren van de ecologische diversiteit binnen de stad
 • Een stimulans voor participatie van Rotterdammers, bezoekers en bedrijven
 • Een inspiratiebron voor innovaties, (datagestuurde) methoden en technieken

Wij doen dat met Slim Beheer: samen met de Rotterdammers in een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rotterdamse wijken. Wij stimuleren bewoners en bezoekers de openbare ruimte respectvol te gebruiken en treden op waar de regels en algemeen aanvaarde normen worden overtreden.

Daarbij zetten we in op:

 • Meer groen in plaats van steen. Dat maakt Rotterdam mooier en duurzamer en zorgt tegelijk voor wateropvang.
 • Met een inhaalslag zorgen we ervoor dat onze kapitaalgoederen, zoals bruggen en wegen, goed zijn onderhouden.
 • Met het Rotterdams Weerwoord ondernemen we activiteiten om droge voeten voor de Rotterdammers zoveel mogelijk te garanderen.
 • Voor de inrichting, materiaalkeuze en onderhoud van wegen, groen en water gebruiken we zoveel mogelijk circulaire producten.
 • We verbeteren de luchtkwaliteit door de gemeentelijke voertuigen op natuurlijke momenten te vervangen door emissieloze opvolgers.
 • We bevorderen de afvalscheiding door enerzijds de afvalstoffenheffing beter aan te laten sluiten bij het principe “de vervuiler betaalt” en anderzijds het scheiden financieel aantrekkelijker te maken.
 • Door in meer containers sensoren te plaatsen, halen we straks in heel Rotterdam op tijd, duurzaam en slim het afval op. Zo helpen we mee te voorkomen dat afval naast de containers komt te staan.
 • We delen meer en strenger boetes uit als afval naast de containers wordt gezet.
 • Middels een pilot worden bestaande camera’s ingezet voor de handhaving op afval naast de containers.
 • Bij evenementen in de stad bieden wij ondersteuning vanuit onze expertise.

 

Reyeroord

Met Slim Beheer helpen we Reyeroord de toekomst in.Rioolvervanging en energietransitie zijn de aanleiding. In Reyeroord doen we het anders en doen we het samen. Door voortdurend te ontwikkelen, maken we het verschil. We gaan voor een veerkrachtige wijk, die klaar is voor de toekomst. Fysieke en sociale leefomgeving brengen we samen.

We hebben in 2019 meerdere Stad-ups uitgevoerd. Stad-ups zijn zichtbare pilots volgens de start-up mentaliteit, met lef en durven falen. Typisch voor de Reyeroord+ aanpak waarbij we stap voor stap vooruit gaan en veel leren. Zo konden we aan de slag met de dromen van bewoners die we in 2018 ophaalden. In 2019 is ‘Het Park van Morgen’ geopend, vol met lichtjes die hun elektriciteit uit planten halen. Je kunt ook ‘In de Rey van Morgen’ een circulaire hotspot vinden waarin we hergebruik van trottoirtegels testen. Kinderen van twee bassischolen hebben ‘De Magische Speeltuin’ ontworpen. Ze hebben een woest stukje groen omgetoverd tot een educatieve speelplek. En in de groenstrook hebben stadmakers, bewoners en gemeente samen wekelijks gebouwd aan ‘Oeverloos’. We zijn op meerdere plekken in de wijk met bewoners in contact over grote en kleine kansen, zoals bijvoorbeeld rondom het Hart van Reyeroord.

Voor onze manier van werken hebben we in 2019 de Gouden Sleutel tot de Omgevingswet gewonnen. Reyeroord was het voorbeeld van hoe je nu al kan werken in de geest van de Omgevingswet.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stadOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves232.021232.994239.9066.911

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.276 -1.239 3.126 4.365
Belastingen 73.570 73.820 74.566 746
Overige opbrengsten derden 158.759 162.258 162.625 367
Overige baten -1.584 -1.845 -412 1.433
Lasten exclusief reserves356.295361.569372.00810.439

Apparaatslasten 119.946 123.907 124.762 855
Inhuur 5.471 6.883 7.047 164
Overige apparaatslasten 3.772 5.063 4.571 -492
Personeel 110.704 111.960 113.144 1.183
Interne resultaat 2.717 -1.433 -3.043 -1.611
Interne resultaat 2.717 -1.433 -3.043 -1.611
Programmalasten 233.632 239.096 250.290 11.195
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 145.782 152.583 158.354 5.771
Kapitaallasten 55.326 52.450 53.110 661
Overige programmalasten 31.799 33.106 36.625 3.519
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 725 957 2.201 1.244
Saldo voor vpb en reserveringen -124.274 -128.575 -132.103 -3.528
Vennootschapsbelasting0000

Saldo voor reserveringen -124.274 -128.575 -132.103 -3.528
Reserves216-1.526-4.582-3.056

Onttrekking reserves 8.216 8.423 5.366 -3.056
Toevoeging reserves 8.000 9.968 9.968 0
Vrijval Reserves 0 19 19 0
Saldo -124.057 -130.101 -136.685 -6.584

Toelichting op overzicht van baten en lasten

Het saldo van het programma Beheer van de stad bedraagt € 6,6 mln nadelig. Belangrijkste oorzaken
hiervan zijn:

 

Voorziening debiteuren: - € 2,5 mln

De debiteurenportefeuille geeft per jaareinde aanleiding om de voorziening debiteuren te actualiseren. Dit resulteert in een dotatie aan de voorziening met € 2,5 mln.

 

BBV-aanpassing overhead: - € 500

De afwijking wordt veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

 

Maatregelen groen, Weerwoord, Kralingse plas en overige: - € 800 

De afwijking wordt onder andere veroorzaakt door diverse maatregelen groen, activiteiten gerelateerd aan het Weerwoord en voorbereiding werkzaamheden Kralingse Plas.

 

Watergangen en baggeren : - € 1,2 mln

Er zijn extra kosten gemaakt van € 1,2 mln voor onderhoud watergangen/baggeren. We hebben de verplichting om watergangen te onderhouden/baggeren vanuit de Keur van de Waterschappen. Door de problematiek rond poly- en perfluoroalkylstof (PFAS) is de gemeente medio 2e helft 2019 geconfronteerd met kostenstijgingen voor afvoer en verwerking van baggerslib. Enerzijds veroorzaakt door het duurder worden van de verwerking van de grond en anderzijds veroorzaakt door de hogere transportkosten als gevolg van de noodzaak bagger af te voeren naar verder gelegen depots.

  

Energie: - € 1,2 mln

De belastingtarieven 2019 voor zowel elektra als gas zijn voor groot zakelijk gebruik fors gestegen ten opzichte van 2018. Daarnaast is er ook sprake geweest van een negatief effect als gevolg van de tariefstijging voor de levering van elektra, gas en transportkosten. Dit heeft in combinatie met de energie afrekening 2018 geresulteerd in een overschrijding van € 1,2 mln.

 

Overige: - € 400

De gemeente Rotterdam gaat uit van een kostendekkende exploitatie op de primaire lijkbezorging, deze wordt normaliter gerealiseerd bij 3.000 uitvaarten. In het jaar 2019 zijn 2.801 uitvaarten gerealiseerd waardoor minder baten zijn gerealiseerd. Daarnaast is bij de uitvoering van de Wet op de Lijkbezorging (WOL) sprake geweest van een tekort.

Bij taakveld afval wordt het tekort op de baten onder andere veroorzaakt door lagere opbrengsten uit het bedrijfsreinigingsrecht. Vanuit de gemeente is besloten om te stoppen met het ophalen van afval bij particuliere bedrijven op enkele industrieterreinen aan de rand van de stad. Dit komt de efficiëntie van het proces van inzameling ten goede, maar zorgt ook voor lagere opbrengsten.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid       Bron
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner Streefwaarde 249 kg/inw per jaar

De streefwaarde is opgenomen in Grondstoffennota 2019-2022. Dit is de streefwaarde voor eind 2022.

De realisatie is jaarlijks. Er zijn geen tussentijdse metingen. De realisatie van 2018 betrof 296 kg/inw*.

Realisatie 276 kg/inw* (2019)
* Betreft het totaal ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restafval)