De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden, door professionele oplossingen in te zetten passend bij het gebied.

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair zijn in 2019 vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In 2019 is de Grondstoffennota 2019-2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze nota zet in op het verbeteren van afvalscheiding en vermindering van restafval. Voor de uitvoering van de Grondstoffennota heeft het college extra budget vrijgemaakt.

Met het belastingplan 2019 is het kabinet gekomen met een zeer forse verhoging van de afvalstoffenbelasting van € 13 naar € 32 per ton restafval. De afvalstoffenbelasting is een door het Rijk opgelegde belasting op het verwerken van restafval. Om het scheiden van afval te stimuleren is het belastingtarief verhoogd.  Deze verhoging is in 2019 betaald vanuit de algemene middelen.
Vanaf 2020 komt dit ten laste van het tarief van de afvalstoffenheffing.

In 2019 is het ambitiedocument 'Van Zooi naar Mooi' aangeboden aan de raad. Het ambitiedocument laat zien op welke manier we de komende jaren aan onze circulaire ambities werken. Voor het bereiken van onze ambities kiezen we twee aanvliegroutes. We verhogen het circulaire bewustzijn onder Rotterdammers en we vergroten de bedrijvigheid in de circulaire economie en de werkgelegenheid.

De aanpak Naastplaatsingen (‘In de bak’) is eveneens aangeboden aan de raad. De afgelopen vier jaar is het aantal bewoners dat overlast ervaart van naastplaatsingen gestegen. Het is tijd voor een nieuwe aanpak. Een aanpak waarbij voorlichting, beschikbare containers, slim en frequent ophalen en scheiden belangrijk zijn en blijven. Maar waar de pakkans en bekeuringen voor overtreders een grote impuls krijgen.

In februari 2019 is het besluit genomen tot uitplaatsing van de Piekfijn-keten. Hierna is het contract tussen gemeente en de marktpartij Het Goed uitonderhandeld. Het contract is getekend in februari 2020. De financiële gevolgen vallen in 2020.


 

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatoren

Streefwaarde CROW-score

per eind 2020

20192020202120222023
Naastplaatsingen

80% op niveau A+ en A

80%

-

-

-

-

 

waarbij 50% op niveau A+

41%

-

-

-

-

In de loop van 2019 is na onder meer een onderzoek van OBI en op basis van een CROW-nulmeting een
indicator naastplaatsingen bepaald:

 1. Ten minste 80% van de containers scoort een A+ of A als CROW-score;
 2. Waarvan ten minste 50% van de containers een A+ als CROW-score heeft.

Verklaring van de CROW-score:

 • A+ = 0 naastplaatsingen;
 • A = 1 naastplaatsing;
 • B = 2 of 3 naastplaatsingen;
 • C = 4 of 5 naastplaatsingen;
 • D = > 5 naastplaatsingen


 

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Afval - GrondstoffenOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves100.066100.46699.418-1.048

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 1.061 1.061
Overige opbrengsten derden 100.066 100.466 98.357 -2.109
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves71.20381.08280.870-212

Apparaatslasten 18.805 21.543 21.296 -247
Inhuur 3.158 4.655 4.914 259
Overige apparaatslasten 513 736 598 -139
Personeel 15.135 16.152 15.784 -368
Interne resultaat 22.575 14.425 14.664 239
Interne resultaat 22.575 14.425 14.664 239
Programmalasten 29.823 45.113 44.910 -203
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 22.744 38.744 38.399 -345
Kapitaallasten 7.079 6.370 6.397 28
Overige programmalasten 0 0 -16 -16
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 131 131
Saldo voor vpb en reserveringen 28.862 19.384 18.548 -836
Saldo voor reserveringen 28.862 19.384 18.548 -836
Reserves01.0501.003-47

Onttrekking reserves 0 1.050 1.003 -47
Saldo 28.862 20.434 19.551 -883

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Activiteiten voor derden -800 -165 0 -635
2. Diverse afwijkingen -248 -47 -47 -248
Totaal afwijkingen -1.048 -212 -47 -883

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Activiteiten voor derden

Door verschillende oorzaken zijn de opbrengsten lager dan begroot. Zo is onder andere besloten om te stoppen met het ophalen van afval bij particuliere bedrijven op enkele industrieterreinen aan de rand van de stad en zijn maatwerk contracten afgebouwd en hierdoor zijn minder lasten gerealiseerd.

 

2. Diverse afwijkingen

Dit zijn diverse kleine afwijkingen waaronder een onderbesteding bij de bestemmingsreserve Energietransitie.

Omschrijving taakveld

Het taakveld Grondstoffen omvat alle inspanningen die de gemeente verricht voor de gescheiden inzameling van grondstoffen, zowel bij huishoudens als bij bedrijven. De fysieke handelingen van het gescheiden inzamelen en afvoeren bij de desbetreffende verwerkingsbedrijven vallen onder dit taakveld, evenals de kosten voor de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

 • Afvalscheiding en recycling;
 • Vuilophaal en afvoer;
 • Vuilstort en verwerking;
 • Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten;
 • Kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • aanpak van zwerfvuil en veegdiensten.

Zoals in het programma Beheer van de Stad is opgenomen, vormt de omvang van het huishoudelijk restafval per inwoner per jaar de indicator voor de prestaties op dit taakveld. Er vindt bij overheden net als binnen de bredere maatschappij een ontwikkeling plaats in de richting van een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Op Europees, nationaal en lokaal niveau wordt beleid gepresenteerd dat hier naartoe werkt. Ook in Rotterdam wordt beleid hiertoe ontwikkeld in de vorm van het programma Rotterdam Circulair en specifiek ten aanzien van huishoudelijk afval de Grondstoffennota 2019-2022. Deze tendens leidt ertoe dat Rotterdammers bewuster met hun afval omgaan en naar verwachting minder afval bij het restafval doen. Desondanks vormt de aantrekkende economie op de korte termijn een ontwikkeling die kan leiden tot een langzamere daling of zelfs kleine stijging van de omvang van het huishoudelijk restafval vanwege een stijging van de totale hoeveelheid afval.