Cultureel erfgoed - Archeologie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het "archeologisch verhaal van de stad"

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In 2019 was sprake van een toename van werkzaamheden die samenhangen met de inbreng van archeologie in ruimtelijke planontwikkeling. Er is gewerkt aan de kwaliteitsborging en onderhoudseisen m.b.t. de certificering van het archeologisch veldwerk. Ook de vraag vanuit uiteenlopende maatschappelijke groeperingen naar informatie over de archeologische geschiedenis van Rotterdam bleef onverminderd aanwezig. Daar waar mogelijk wordt nauw samengewerkt met andere Rotterdamse erfgoedpartners.

Wat willen we bereiken?

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Veiligstellen en behoud archeologisch erfgoed

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - ArcheologieOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves277199302103

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 277 199 302 103
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.0901.2881.143-145

Apparaatslasten 1.063 1.028 990 -39
Inhuur 2 2 3 1
Overige apparaatslasten 39 51 16 -36
Personeel 1.023 975 971 -4
Interne resultaat -42 -7 6 13
Interne resultaat -42 -7 6 13
Programmalasten 69 267 148 -119
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 69 267 148 -119
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -813 -1.089 -841 248
Saldo voor reserveringen -813 -1.089 -841 248
Saldo -813 -1.089 -841 248

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 103 -145 0 248
Totaal afwijkingen 103 -145 0 248

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse afwijkingen
Diverse geringe afwijkingen waaronder een nadelig effect dat veroorzaakt wordt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

Omschrijving taakveld

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is archeologie een wettelijke toetsingsonderdeel van het besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Het draagt bij aan een soepel verlopend bouwproces, waarbij verdichting (ook in de ondergrond) steeds vaker aan de orde is.