Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering).

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren.

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In 2019 is landelijk nog meer nadruk gekomen op de gevolgen voor flora en fauna van sommige particuliere en professionele bestrijdingsmiddelen en -methoden. Dit heeft consequenties voor de wijze van bestrijden van plaagdieren. Bepaalde bestrijdingsmiddelen zijn verboden gesteld of zijn in de toekomst niet meer toegestaan. Vanaf 2023 kunnen particulieren bijvoorbeeld geen muizengif meer kopen. Er gold al een verbod op particulier gebruik van rattengif, omdat middelen voor ratten zwaarder zijn dan die voor muizen. Bestrijding van ratten binnenshuis moet dan ook door een bestrijdingsdienst verricht worden.

 

Chemische middelen voor bestrijding van ratten in de buitenruimte mogen sinds enkele jaren slechts onder strenge voorwaarden gebruikt worden door gecertificeerde bestrijdingstechnici. Vanaf 2023 zullen deze strenge voorwaarden ook voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren binnenshuis gaan gelden. De mogelijke risico’s van deze ontwikkelingen voor Rotterdam zijn op dit moment moeilijk in te schatten. De ontwikkelingen worden nadrukkelijk gevolgd en wij trekken daarbij op met andere gemeenten.

 

Wat willen we bereiken?

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en BeheerOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves42048550621

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 420 485 506 21
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.9231.8651.830-35

Apparaatslasten 895 978 1.081 103
Inhuur 2 5 16 12
Overige apparaatslasten 36 36 20 -16
Personeel 856 937 1.044 107
Interne resultaat 732 544 372 -172
Interne resultaat 732 544 372 -172
Programmalasten 297 344 378 35
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 284 331 338 7
Overige programmalasten 13 13 1 -12
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 40 40
Saldo voor vpb en reserveringen -1.503 -1.380 -1.324 56
Saldo voor reserveringen -1.503 -1.380 -1.324 56
Saldo -1.503 -1.380 -1.324 56

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 21 -35 0 56
Totaal afwijkingen 21 -35 0 56

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse afwijkingen

Diverse geringe afwijkingen waaronder een nadelig effect dat veroorzaakt wordt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Dit Rotterdamse taakveld heeft betrekking op de nazorg bodemsanering, plaagdierbeheersing en het dierenwelzijnsbeleid.