Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we uitdagingen rondom klimaatverandering.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Aanbesteding van het groenonderhoud in de stad

De nieuwe aanbesteding van het groenonderhoud is in 2019 geweest en is geldend vanaf 1 maart 2020 voor een periode van zes jaar. In de aanbesteding zijn aannemers uitgedaagd om circulair om te gaan met reststromen. In de uitvoering stuurt de gemeente hierop.

 

Beheersing ziekte, plagen en invasieve exoten

Rotterdam kende afgelopen jaar diverse ontwikkelingen op het gebied van ziekte, plagen en invasieve exoten in het groen. Hierbij valt te denken aan de eikenprocessierups en de Japanse duizendknoop. Door toename van de eikenprocessierups heeft de gemeente Rotterdam afgelopen jaar extra inzet gepleegd om deze te bestrijden en locaties in de stad veilig en beschikbaar te houden. De verwachting is dat ook de komende jaren geld en inzet nodig is om de eikenprocessierups te bestrijden.

Om de Japanse duizendknoop te beheersen is apart maaibeheer toegepast, waarbij het maaisel van de exoot gescheiden is van andere reststromen en apart is verwerkt. Voor deze aanpak is gebruik gemaakt van landelijke kennisnetwerken en wordt de exoot niet bestreden, maar beheerst.

 

PFAS in baggerwerkzaamheden

De landelijke Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) problematiek is van invloed geweest op de verwerking en afvoer van bagger. Door gebruik te maken van alternatieve baggerdepots op locaties buiten stad, zijn de werkzaamheden niet gestagneerd. Wel waren daardoor de kosten voor de afvoer en verwerking van de bagger hoger.

 

Beheer en onderhoud Landtong Rozenburg

Afgelopen jaar was de start van het beheer en onderhoud Landtong Rozenburg. Voorheen was dit belegd in het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg. Het beheer stemt Stadsbeheer af met andere eigenaren van de Landtong, zoals het Gemeentelijk Havenbedrijf en Rijkswaterstaat. Met als gezamenlijk doel het continueren van het gebruik van het gebied.
 

Klimaatinvloeden

Klimaatinvloeden zoals hitte en droogte hebben steeds meer invloed op het onderhoud in de buitenruimte. Effecten van deze invloeden op de kwaliteit van het groen zijn niet altijd te voorspellen. Afgelopen jaar zijn hierdoor extra herstel werkzaamheden gedaan in verband met de schade door de droogte in het jaar 2018. Hierbij valt te denken aan extra snoeironde platanen in verband met dood hout en extra inboet van verdroogde planten.

 

Kralingse Plas

In 2019 is invulling gegeven aan het Plan van Aanpak. Diverse beheersmatige maatregelen zijn gerealiseerd. Naar aanleiding van de expertmeeting is besloten om nader onderzoek te laten doen naar de toepassing van Phoslock in de Kralingse Plas.Tevens zijn stappen gezet bij de beperking van de externe fosfaatbronnen. Er is nader onderzoek gestart over de verplaatsing van defosfateringsinstallatie en het maaibeleid. In het afgelopen jaar is ook veel aandacht besteed aan communicatie met stakeholders.

Wat willen we bereiken?

Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik

Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - BeheerOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves1.000311.5021.472

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.000 31 159 129
Overige opbrengsten derden 0 0 1.343 1.343
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves50.91741.72647.5215.795

Apparaatslasten 5.180 5.370 5.758 389
Inhuur 8 9 14 4
Overige apparaatslasten 182 228 143 -85
Personeel 4.990 5.132 5.602 470
Interne resultaat 10.624 7.746 6.229 -1.517
Interne resultaat 10.624 7.746 6.229 -1.517
Programmalasten 35.113 28.610 35.533 6.923
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 33.635 26.501 33.331 6.830
Kapitaallasten 976 1.584 1.617 33
Overige programmalasten 501 526 546 20
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 40 40
Saldo voor vpb en reserveringen -49.917 -41.696 -46.019 -4.323
Saldo voor reserveringen -49.917 -41.696 -46.019 -4.323
Reserves579-1.071-1.904-833

Onttrekking reserves 579 1.379 546 -833
Toevoeging reserves 0 2.450 2.450 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -49.339 -42.767 -47.923 -5.156

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Watergangen (baggeren) 514 1.514 0 -1.000
2. Maatregelen Groen 914 3.480 0 -2.566
3. Voorbereiding Blauwalg Kralingse plas 0 792 0 -792
4. Energie 0 153 0 -153
5. Reserve Blauwalg Kralingse plas 0 -700 -700 0
6. Diverse onttrekkingen 0 -133 -133 0
7. Diverse afwijkingen 44 689 0 -645
Totaal afwijkingen 1.472 5.795 -833 -5.156

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Watergangen (baggeren)

De landelijke poly- en perfluoroalkylstof (PFAS) problematiek  is van invloed geweest op de verwerking en afvoer van bagger. Door gebruik te maken van alternatieve baggerdepots op locaties buiten de stad, zijn de werkzaamheden niet gestagneerd. Wel waren daardoor de kosten voor de afvoer en verwerking van de bagger hoger.

   

2. Maatregelen Groen

Het warme weer had meer maaiwerk en het verwijderen van extra kroos tot gevolg. Daarnaast waren er onvoorziene kosten voor maatregelen tegen de Eikenprocessierups, Japanse duizendknoop en de gevolgen van de droogte.

 

3. Voorbereiding Blauwalg Kralingse plas

Om tot een structurele oplossing te komen van de blauwalg problematiek zijn er aanvullende onderzoeken en voorbereidingen uitgevoerd.

 

4. Energie

De belastingtarieven 2019 voor zowel elektra als gas zijn voor groot zakelijk gebruik fors gestegen ten opzichte van 2018. Daarnaast is er ook sprake geweest van een negatief effect als gevolg van de tariefstijging voor de levering van elektra, gas en transportkosten. Dit heeft in combinatie met de energie afrekening 2018 geresulteerd in een overschrijding.

 

5. Reserve Blauwalg Kralingse plas

De begrote onttrekking voor het bestrijden van blauwalg heeft als gevolg van de lopende voorbereidingen en onderzoeken niet plaatsgevonden. 

 

6. Diverse onttrekkingen

 De bestemmingsreserves zijn voor € 133 minder onttrokken dan begroot. Hier staan ook € 133 lagere lasten tegenover.

 

7. Diverse afwijkingen

Diverse geringe afwijkingen waaronder een nadelig effect dat veroorzaakt wordt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

Omschrijving taakveld

Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:

  • Beheer en onderhoud van openbaar groen
  • Beheer en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder het schoonhouden van sloten, onderhouden van taluds en beschoeiing
  • Beheer en onderhoud van speelvoorzieningen