Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In mei 2019 is de publieke bodembelastingskaart Conventionele Explosieven op de website van de gemeente gepubliceerd, waardoor iedereen nu kan zien waar de verdachte gebieden op niet gesprongen explosieven liggen.

Wat willen we bereiken?

Stakeholders van projecten in verdachte gebieden zijn op de hoogte van de mogelijke aanwezigheid van NGE en hebben voorzorgsmaatregelen genomen.

Bij functiewijziging van een verdachte locatie is het streven om de risico’s van NGE weg te nemen en daarmee de beperkingen op het gebruik van de verdachte locaties op te heffen.

Gevonden NGE kunnen op een veilige manier binnen de gemeente worden vernietigd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Stakeholders van projecten in verdachte gebieden zijn op de hoogte van de mogelijke aanwezigheid van NGE en hebben voorzorgsmaatregelen genomen.

Bij functiewijziging van een verdachte locatie is het streven om de risico’s van NGE weg te nemen en daarmee de beperkingen op het gebruik van de verdachte locaties op te heffen.

Gevonden NGE kunnen op een veilige manier binnen de gemeente worden vernietigd.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOIIOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves876-1.545161.561

Bijdragen rijk en medeoverheden 876 -1.545 16 1.561
Lasten exclusief reserves8746132.3491.736

Interne resultaat 492 335 256 -79
Interne resultaat 492 335 256 -79
Programmalasten 382 278 2.093 1.815
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 382 278 633 355
Overige programmalasten 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 1.459 1.459
Saldo voor vpb en reserveringen 2 -2.158 -2.333 -175
Saldo voor reserveringen 2 -2.158 -2.333 -175
Saldo 2 -2.158 -2.333 -175

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Bommenregeling 1.561 1.699 0 -138
2. Diverse afwijkingen 0 37 0 -37
Totaal afwijkingen 1.561 1.736 0 -175

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Bommenregeling

De beheer- en ruimingskosten van niet gesprongen explosieven zijn uitgekomen op € 2,4 mln. Op basis van de bommenregeling worden de kosten voor 70% vergoed door het Rijk, dit heeft een effect van € 1,7 mln aan de lastenkant. De baten betreft voor € 1,6 mln de vergoeding van de ruimingskosten van derden.

 

2. Diverse afwijkingen

Diverse geringe afwijkingen waaronder een nadelig effect dat veroorzaakt wordt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van beleid, toezicht en ruiming van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit WOII.