Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. Ze houden droge voeten en de economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In 2019 speelden er verschillende zaken om voor, samen met en door de Rotterdammer, een robuust en klimaatbestendig systeem te creëren en te behouden. Zo is de nieuwe Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam vastgesteld, waarin nieuw beleid rondom de huisaansluitingen is opgenomen. Met ingang van 1 januari 2020 neemt de gemeente de beheerverantwoordelijkheid van de pandeigenaar over van de rioolaansluiting vanaf het hoofdriool tot de erfgrens. Het urgentiedocument Rotterdams Weerwoord is vastgesteld, wat als doel heeft een klimaatbestendig Rotterdam in 2025 en de daarvoor benodigde opschaling en versnelling te vertalen in praktische maatregelen en acties die we stadsbreed én wijkgestuurd gaan uitvoeren. Maar dit kunnen we niet alleen; er is daarom een subsidieregeling klimaatadaptatie vastgesteld. Met deze subsidieregeling wordt het voor private eigenaren of huurders van gebouwen en percelen, gelegen binnen de gemeente Rotterdam, mogelijk gemaakt subsidie aan te vragen voor het toevoegen van groenoppervlak middels beplanting, waterberging en afgekoppeld oppervlak. Zo bereiden we onze stad samen voor op een extremer klimaat.

Wat willen we bereiken?

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad

Indicatoren

Beschrijving effectindicator (collegetarget) 201820192020202120222023
Percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft (collegetarget). Streefwaarde 88% 88% 88% 89% 90%  
  Realisatie 88% 88%        

1) Bron: Bluelabel (juli 2018), 12% van de panden heeft kans op overlast bij een hevige bui.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten RioleringOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves74.22374.69775.439743

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 265 265
Belastingen 73.570 73.820 74.566 746
Overige opbrengsten derden 653 877 608 -269
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves63.13558.44060.1711.732

Apparaatslasten 0 0 0 0
Inhuur 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 0 0 0
Personeel 0 0 0 0
Interne resultaat 16.010 12.083 13.756 1.674
Interne resultaat 16.010 12.083 13.756 1.674
Programmalasten 47.125 46.357 46.415 58
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 11.280 11.046 11.103 57
Kapitaallasten 6.660 6.127 6.127 0
Overige programmalasten 29.184 29.184 29.185 1
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 11.089 16.257 15.268 -989
Saldo voor reserveringen 11.089 16.257 15.268 -989
Saldo 11.089 16.257 15.268 -989

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Rioolheffing 746 0 0 746
2. Rotterdams Weerwoord 0 1.200 0 -1.200
3. Riolen en drainage 0 500 0 -500
4. Diverse afwijkingen -3 32 0 -35
Totaal afwijkingen 743 1.732 0 -989

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Rioolheffing

De hogere opbrengst is enerzijds het gevolg van een toename van het aantal woningen en anderzijds het gevolg van minder oninbare kosten dan begroot.

 

 

2. Rotterdams Weerwoord

In het kader van het Rotterdams Weerwoord hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden (aanleggen waterpleinen, toevoegen waterbergingen) om droge voeten zo veel mogelijk te garanderen.

 

3. Riolen en drainage

Op het gebied van riolering is een overschrijding ontstaan door extra inzet personeel voor begeleiding diverse participatietrajecten in de stad zoals Kleiwegkwartier. Daarnaast is in 2019 gestart met planmatig meer inspecteren, repareren en reinigen van riolering.

 

4. Diverse afwijkingen

Diverse geringe afwijkingen waaronder een voordelig effect dat veroorzaakt wordt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

Omschrijving taakveld

We willen de volgende effecten in de stad bereiken:

  • gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem
  • herstellen van sponswerking van de stad op zowel openbaar als privaat terrein
  • voorkomen van ontwrichting door klimaatverandering

 

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke zorgplichten ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater:

  • inzameling en verwerking van hemelwater
  • inzameling en transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater
  • voorkomen van grondwaterproblemen
  • bestrijding verontreiniging oppervlaktewater
  • baten rioolheffing
  • kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing