Ruimtelijke ordening - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente zorgt ervoor dat relevante geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Er zijn geen bijzondere bijstellingen geweest in 2019.

Wat willen we bereiken?

Het waarborgen van actuele en betrouwbare gegevens in de basis- en kernregistraties

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het waarborgen van actuele en betrouwbare gegevens in de basis- en kernregistraties.

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - BeheerOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves2081801888

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 13 13
Overige opbrengsten derden 208 180 175 -5
Lasten exclusief reserves6.4366.8716.221-650

Apparaatslasten 5.931 5.946 5.825 -121
Inhuur 164 177 19 -158
Overige apparaatslasten 210 254 100 -154
Personeel 5.558 5.515 5.706 191
Interne resultaat -1.527 -894 -1.030 -135
Interne resultaat -1.527 -894 -1.030 -135
Programmalasten 2.031 1.819 1.426 -394
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.031 1.819 1.426 -393
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.228 -6.691 -6.033 657
Saldo voor reserveringen -6.228 -6.691 -6.033 657
Saldo -6.228 -6.691 -6.033 657

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Grafische vastgoedinformatie 0 -380 0 380
2. Diverse afwijkingen 8 -269 0 277
Totaal afwijkingen 8 -649 0 657

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Grafische vastgoedinformatie

Er is minder meetapparatuur aangeschaft dan begroot.

 

2. Diverse afwijkingen

Diverse geringe afwijkingen waaronder een nadelig effect dat veroorzaakt wordt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In dit Rotterdamse taakveld Ruimtelijke ordening – Beheer gaat het om:

  • de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

 

Informatie is het vertrekpunt voor bijna elke opgave die onze stad oppakt. Een voorbeeld daarvan is het tegengaan van de effecten van klimaatveranderingen. Dat doen we op basis van informatie: waar in de stad zijn er kansen om te vergroenen, waar is het risico op wateroverlast het grootst, welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen of een groen dak, etc.