Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Inspraak & Participatie

Voor wat betreft participatie en ondernemersinitiatieven blijft het succes van CityLab010 jaarlijks toenemen. Dit jaar is voor het eerst gewerkt met een geselecteerde stadsjury voor CityLab010. Deze stadsjury bestaat uit 12 Rotterdammers met verschillende achtergronden. Zij geven advies over welke plannen subsidie moeten ontvangen. De stadsjury heeft meer dan 150 ingezonden plannen beoordeeld, waarvan er 35 zijn gekozen. Daarnaast is in 2019 een start gemaakt met het opzetten van een loket voor participatie-initiatieven, waarbij CityLab010, Right to Challenge en een nieuw digitaal platform nauw met elkaar verbonden worden.

In 2019 zijn regelmatig netwerkevents georganiseerd en is de Stichting Voor Goed aangesloten als partner van CityLab010 om initiatiefnemers verder te helpen bij het ontwikkelen van hun plannen. Vanuit Right to Challenge zijn er 6 initiatieven ingediend. Een daarvan is afgewezen, twee zijn er toegekend en drie challenges worden met de organisatie samen verder uitgewerkt. Bij Right to Challenge wordt de nadruk gelegd op het samenwerken met initiatiefnemers. Als het idee voldoet aan het kader en past binnen de gebiedsontwikkeling, gaan initiatiefnemers en vakinhoudelijke collega’s aan tafel om de challenge samen uit te werken.

In Rozenburg, Hoek van Holland en Pernis is een pilot ‘Digitaal Participatieplatform’ gestart. Het doel van het platform is om naast fysieke participatiemogelijkheden ook een digitale manier aan te bieden. De focus van het platform ligt op het betrekken van bewoners bij het verdelen van budget voor bewonersinitiatieven. De gebiedscommissies en -organisaties zijn betrokken en worden via een klankbordgroep uitgenodigd te co-creëren. Dit heeft geleid tot een ontwerp voor het platform dat in 2020 gerealiseerd gaat worden.

Voor het betrekken van Rotterdammers wordt in het kader van de ‘vijf pilotwijken aardgasvrij’ geëxperimenteerd met het vormgeven van integrale wijkgerichte duurzaamheidsaanpakken; met voor elke wijk een eigen participatie-aanpak. Deze participatie-aanpakken, alsook de wijze waarop deze door bewoners worden ervaren, worden tussen juni 2019 en maart 2020 gemonitord door de Erasmus Universiteit.

Voor kinderen en jongeren heeft de kick-off plaatsgevonden van de kinderwijkraad Lombardijen. Tijdens deze kick-off zijn groep-8 leerlingen op informele wijze meegenomen in de rol en taken van een Kinderwijkraad en het democratisch proces binnen de gemeente Rotterdam. Daarnaast hebben jongeren in het najaar op verschillende middelbare scholen kennisgemaakt met politiek en debat, onder andere door het spelen van het Politieke Spel. De drie beste debaters hebben vervolgens tegen elkaar gedebatteerd op het Rotterdamse Stadhuis.

Om meer betrokkenheid te stimuleren, is het uitvoeringsprogramma Betrokken Stad opgesteld. Deze visie is vertaald naar een uitvoeringsprogramma om ervoor te zorgen dat daadwekelijk meer Rotterdammers de kans krijgen om mee te denken en mee te beslissen over hun leefwereld. In dit plan zijn kaders voor participatie opgesteld, wordt de visie en ambitie in beeld gebracht, worden sprekende voorbeelden gegeven van hoe er al wordt samengewerkt met de stad en wordt een overzicht gegeven van de projecten en activiteiten die de komende periode zullen worden opgepakt.

 

Gebieden & wijken
Met de bestuursopdracht Slagkracht werken wij extra aan het vooropstellen van de behoefte en vraag van Rotterdammers. Slagkracht gaat daarmee over een overheid die zichtbaar en toegankelijk is en die snel en integraal antwoord heeft en geeft.
Er is beter inzicht verkregen in het verloop van de wijkactieplannen door de ontwikkeling bij te houden in een digitaal dashboard. Deze acties zijn gekoppeld aan de wijkagenda’s, waardoor er meer aandacht is voor de ontwikkeling hiervan.

De ambitie is om 90% van de adviezen van gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités van een terugkoppeling te voorzien. Voor 2019 is deze voor 81% gerealiseerd. Er wordt gestreefd om voor 1 maart 2020 de ambitie van 90% te behalen. O.a. met de ondersteuning van Notubiz en het uitlijnen van het proces.

De eerste tussenevaluatie van het bestuursmodel, gedaan door de Erasmus universiteit is aangeboden aan uw raad en de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités. In deze eerste tussenevaluatie is stilgestaan bij de ervaringen van respondenten en mogelijke korte termijn verbeteringen.

In overleg met ondernemers in de Spaanse Polder is een bedrijvenraad opgericht. Deze bedrijvenraad, de eerste in Rotterdam, krijgt een rol vergelijkbaar met een gebiedscommissie. De leden van de bedrijvenraad vertegenwoordigen alle ondernemers en vastgoedeigenaren in de Spaanse Polder en adviseren vanuit de dagelijkse praktijk het college en de gemeenteraad over plannen en ontwikkelingen in het gebied.
 

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Indicatoren

Collegetarget en overige indicatoren 20182019202020212022
Collegetarget 14a: Significant meer Rotterdammers vinden aan het
einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het
meedenken over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van
deze collegeperiode*
Streefwaarde n.v.t. n.v.t. 32% 35% n.v.t.
  Realisatie n.v.t. 30%      
Collegetarget 14b: Significant meer Rotterdammers vinden aan het
einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het
meebeslissen over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van
deze collegeperiode*
Streefwaarde n.v.t. n.v.t. 23% 25% n.v.t.
  Realisatie n.v.t. 21%      
Overige indicatoren            
Aantal adviezen van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités Streefwaarden n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
  Realisatie 284 485      
Percentage adviezen dat door het college is opgevolgd Streefwaarden 90% 90% 90% `90% 90%
  Realisatie 59% 81%      
Enkele nog te ontwikkelen kwaliteitsindicatoren over bewonersinitiatieven, de ambtelijke concernondersteuning aan de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités en het instrument wijkagenda/wijkactieplan. Streefwaarden n.t.b. n.t.b. n.t.b. nt.b. n.t.b.
  Realisatie n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.
Tussentijds monitoren experiment wijkraden en wijkcomités.     x      

*Meting met Omnibusenquête

 

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatieOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves0109260151

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 173 173
Overige opbrengsten derden 0 109 88 -21
Lasten exclusief reserves19.10823.59321.206-2.387

Apparaatslasten 12.876 13.219 14.368 1.149
Inhuur 0 18 207 189
Overige apparaatslasten 155 185 307 122
Personeel 12.721 13.016 13.854 838
Interne resultaat 0 11 247 236
Interne resultaat 0 11 247 236
Programmalasten 6.232 10.363 6.591 -3.773
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.593 1.927 1.719 -208
Overige programmalasten 0 0 1 1
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 4.639 8.436 4.871 -3.565
Saldo voor vpb en reserveringen -19.108 -23.484 -20.946 2.538
Saldo voor reserveringen -19.108 -23.484 -20.946 2.538
Reserves025384-169

Onttrekking reserves 0 253 84 -169
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -19.108 -23.231 -20.862 2.369

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Citylab010 0 -2.880 0 2.880
2. Apparaatslasten 0 578 0 -578
3. Participatiebudgetten 0 -350 0 350
4. Diverse afwijkingen 151 265 -169 -283
Totaal afwijkingen 151 -2.387 -169 2.369

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Citylab010

In 2019 zijn de deelbudgetten voor de subsidieregeling CityLab010 gebundeld tot één centraal budget. De bundeling maakt het mogelijk om voortaan subsidie-aanvragen integraal te beoordelen, zonder dat rekening hoeft te worden gehouden met de omvang van de deelbudgetten. De subsidies hebben betrekking op 2020 en verder. Om deze reden is er voor 2019 een onderbesteding van € 2,88 mln. Hiervoor is een bestemmingsvoorstel ingediend.

 

2. Apparaatslasten

Een overschrijding van € 742 op de personeelslasten wordt enerzijds veroorzaakt door overbezetting en anderzijds door de loonkostenproblematiek. Voor een deel van de personeelslasten zijn er baten gerealiseerd vanwege detacheringsopbrengsten (€ 164). Per saldo is dit een overschrijding van € 578 op de apparaatslasten. 

 

3. Participatiebudgetten

Het participatiebudget van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités is niet volledig besteed.

 

4. Diverse afwijkingen

Dit betreft een saldo van een aantal kleine afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de werkzaamheden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomité’s. Zij organiseren de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de gemeentelijke besluiten over onderwerpen die hen aangaan. Zij subsidiëren ook kleinschalige initiatieven die inwoners en ondernemers nemen.

Het taakveld omvat ook de ontwikkeling en toepassing van instrumenten en werkwijzen, die tot meer betrokkenheid en participatie van inwoners en ondernemers leiden.