Cultuur, sport en recreatie

Stimuleren van het culturele en sportieve klimaat en vergroten van de participatie van Rotterdammers op deze terreinen.

Werken aan een optimaal vrijetijdsaanbod, een toonaangevend evenementenbeleid en een stevige voedingsbodem voor de creatieve industrie.

Bijdragen aan een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu door het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en door het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl.

TAAKVELD 1

Sportbeleid en activering

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten met extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap.

Gezond opgroeien in je eigen buurt.

TAAKVELD 2

Sportaccommodaties

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen (goed onderhouden, voldoen aan eisen van de tijd, capaciteit op orde).

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen.

TAAKVELD 3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent.

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek.

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving.

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven.

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister.

TAAKVELD 4

Musea - Cultuur

Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent.

Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek.

Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving.

Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven.

De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister.

TAAKVELD 5

Media

Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers.

Meer film-, tv- en mediaproducties die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen.

Het ontwikkelen van nieuwe vormen van film-, tv- en mediaproducties.

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert.

Betekenisvolle aandacht voor inclusiviteit en het perspectief van nieuwe generaties.

Het ontwikkelen van een evaluatie-instrumentarium waarin de bovenstaande doelen zowel kwalitatief als kwantitatief gewogen kunnen worden, in samenwerking met (inter)nationale partijen, zoals het Nederlands Filmfonds, het Internationaal Film Festival Rotterdam, de Nederlandse Publieke Omroep, Cinecrowd, etc.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio.

TAAKVELD 6

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat en met focus op de doelgroepen kinderen, jongeren en gezinnen.

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken.

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding.

Omschrijving programma

Cultuur, Sport en Recreatie dragen bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook dragen Cultuur, Sport en Recreatie bij aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners bij de stad. Cultuur en Sport versterken via sportevenementen en culturele programma’s de nationale en internationale profilering van Rotterdam.

Sport

Voor Sport leidt dat tot vier doelstellingen (‘Ambities’ in de Sportnota 2017+), te weten:

 1. de sportvoorzieningen worden versterkt (de stad nodigt uit tot bewegen en sport)
 2. meer Rotterdammers zijn in beweging
 3. bewegen en sport worden ‘breed’ ingezet
 4. benutten kracht van sportevenementen en topsport

 

Groen

Voor Natuur- en Milieueducatie (NME) zijn er (beleidskader “NME heeft de toekomst”, november 2013) vier doelstellingen:

 1. herijking en vernieuwing van het basispakket en het borgen van een toekomstbestendige infrastructuur aan NME-voorzieningen
 2. het ontwikkelen van een pluspakket van NME-activiteiten vanuit verschillende partijen (organisaties, bedrijven, bewoners) als aanvulling op het basispakket
 3. meer samenhang en verbindingen realiseren tussen de producten op het gebied van NME en andere beleidsproducten
 4. het werven van meer opdrachtgevers voor NME en de NME-infrastructuur breder benutten

De uitvoerende taken op het gebied van NME en kinderboerderijen zijn met ingang van 1 januari 2019 verzelfstandigd.

 

Cultuur

Cultuur heeft voor de komende jaren de volgende doelstellingen:

 1. het cultuuraanbod sluit aan bij de diversiteit van de bevolking en de dynamiek van de stad; elke Rotterdammer kan in het aanbod iets van zijn gading vinden
 2. de culturele sector profileert zichzelf en de stad met de enorme diversiteit aan kunst en cultuur die de stad rijk is en die in de stad gecreëerd wordt
 3. gevestigde organisaties en in het bijzonder nieuwe makers worden ondersteund en gefaciliteerd in hun ontwikkeling en presentatiemogelijkheden
 4. de culturele sector verbindt zich met andere domeinen in het gemeentelijk beleid en ontwikkelt maatschappelijke toepassingsmogelijkheden

De gemeente zoekt continu naar mogelijkheden om belangen, ambities en initiatieven in de culturele sector met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken, zodat zij bijdragen aan de genoemde doelstellingen.

De vier doelstellingen zijn verder uitgewerkt in de Uitgangspuntennota voor het Cultuurbeleid 2021-2024. Culturele organisaties die een meerjarige subsidie van de gemeente willen ontvangen in deze periode moeten aantonen dat hun plannen en activiteiten bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen. Dat kan door andere manieren van produceren, programmeren en presenteren, maar ook door een diversere samenstelling van het personeel, het aanbieden van activiteiten op andere plaatsen in de stad en samenwerking met organisaties buiten de culturele sector.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatieOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves4.7156.0264.863-1.162

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 1.540 893 -647
Overige opbrengsten derden 4.715 4.486 3.967 -519
Overige baten 0 0 4 4
Lasten exclusief reserves215.117227.459219.720-7.739

Apparaatslasten 9.708 10.051 9.601 -450
Inhuur 248 329 276 -52
Overige apparaatslasten 91 280 234 -47
Personeel 9.368 9.442 9.091 -351
Interne resultaat 8.865 -8.631 -8.577 54
Interne resultaat 8.865 -8.631 -8.577 54
Programmalasten 196.544 226.039 218.697 -7.343
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 40.628 20.579 13.376 -7.203
Kapitaallasten 1.324 1.273 1.501 227
Overige programmalasten 1.112 1.081 771 -310
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 153.480 203.106 203.050 -56
Saldo voor vpb en reserveringen -210.401 -221.433 -214.857 6.576
Saldo voor reserveringen -210.401 -221.433 -214.857 6.576
Reserves1.1054.357992-3.365

Onttrekking reserves 1.105 6.232 2.867 -3.365
Toevoeging reserves 0 1.875 1.875 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -209.296 -217.076 -213.864 3.212

Toelichting op overzicht van baten en lasten


Het saldo van dit programma bedraagt € 3,2 mln voordelig.  Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

Eurovisie Songfestival: € 1,1 mln
In 2019 is er een aanname gedaan over het bestedingspatroon van de kosten Eurovisie Songfestival. Voor 2019 zijn deze uitgaven in verhouding beperkt gebleven. Dit resulteerde in een positief resultaat van € 1,1 mln. Deze uitgaven schuiven door naar 2020.

 

Vuurwerkshows Nesselande en Hoek van Holland:  - € 200
Gedurende 2019 is besloten om twee extra vuurwerkshows te houden in Nesselande en Hoek van Holland. Deze kosten van € 200 zijn éénmalig ten laste gekomen van het evenementenfonds. Met deze kosten was in de begroting geen rekening gehouden.

 

Sportpark Noordrand: € 395
Vanwege vertraging in het project zal het overgrote deel € 395 van de werkzaamheden van het project Sportpark Noordrand pas in 2020 worden afgerond. Hierdoor komt een kwart van de subsidie ten laste van het budget 2019.

 

Frictielasten verzelfstandiging van natuur- en milieueducatie: € 300
De uitbetaling verlofuren aan Natuurstad en de nakomende frictiekosten met betrekking tot de verzelfstandiging zijn lager uitgevallen. Dit levert een positief resultaat op van € 300.

 

Lagere uitgaven Onroerende zaak belasting: € 240
De fiscus heeft in 2019 achterstanden uit voorgaande jaren weggewerkt. Dit levert een positief resultaat op van € 240.

 

Lekker Fit: € 454
Als gevolg van landelijk tekort aan vakleerkrachten zijn er minder vakleerkrachten ingezet op projecten Lekker Fit. Daarnaast is een deel van de BTW op bewegingsonderwijs (vakleerkrachten) door het ministerie van VWS gecompenseerd. De Gemeente heeft hiervoor een Specifieke uitkering (SPUK regeling) aangevraagd. Per saldo levert dit een positief resultaat van € 454.

 

Sportakkoord: € 200
In verband met vertraging in werkzaamheden vanuit het Actieprogramma Verenigingen worden de voor dit programma beschikbare middelen vanuit het nationaal sportakkoord ter hoogte van € 200 pas in 2020 besteed. 

 

Groot onderhoud Boijmans van Beuningen: € 250
Onderbesteding van € 250 houdt verband met niet-activeerbare kosten van renovatie van het museum, zoals sanering van het gebouw, verhuizing van collectie, kantoor en inventaris en extra inzet personeel. Het budget is beschikbaar gekomen bij de Voorjaarsnota 2019 en is onderdeel van een meerjarige reeks (2019 - 2023).

 

Centrale Bibliotheek Rotterdam: € 280
Onderbesteding van € 280 houdt verband met onderzoeks- en voorbereidingskosten van de voorgenomen verbouwing van de Centrale Bibliotheek Rotterdam. De benodigde (eenmalige) middelen zijn halverwege 2019 beschikbaar gekomen. De kosten zullen nog in 2020 doorlopen.

 

Diverse overige afwijkingen: € 181
De resterende positieve afwijking van € 181 betreft diverse kleine afwijkingen op het programma.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Niet-sporters (% huishoudens waarin niet 1 X per week wordt gesport, 19-80 jaar) % Streefwaarde  

*RIVM

**NOC*NSF Sportparticipatie index

  Realisatie 54,1 (2016)*
  Realisatie 36,0 (2019)**
Beschrijving RSO-indicatorEenheid  Bron
Sporters (landelijke richtlijn sportdeelname onderzoek, % inwoners dat > 12 x per jaar sport, 6-80 jaar) % Streefwaarde 2021 67% De NOC*NSF Sportdeelname index welke afgenomen is in Rotterdam
in de maanden april en november 2019 door Ipsos.
 

  
  Realisatie 2017 66%
  Realisatie 2019 70,5%

Toelichting BBV-indicatoren

Het verhogen van de sport- en beweegdeelname onder Rotterdammers is één van de speerpunten van het gemeentelijk beleid op het gebied van sport. De sportparticipatie werd tussen 1995 en 2017 elke twee jaar gemeten met het Vrijetijdsonderzoek (VTO).

Bij de laatste VTO meting van 2017 kwam de sportparticipatie, gemeten volgens de landelijke Richtlijn voor Sportonderzoek (RSO) uit op 66%, wat aangeeft dat 66% van de ondervraagden minstens 12 x in de afgelopen 12 maanden had gesport.

In 2019 is sportparticipatie volgens de landelijke Richtlijn voor Sportonderzoek (RSO) gemeten m.b.v. de sportparticipatie index van NOC*NSF. Dit onderzoek is uitgevoerd door Ipsos in de maanden april en november 2019. De sportparticipatie gemeten in dit onderzoek was 70,5%, dat wil zeggen dat 70,5% van de ondervraagden minstens 12 x in de voorgaande 12 maanden had gesport. Niet-wekelijks sporten (BBV indicator) gold voor 36% volgens de NOC*NSF sportparticipatie index.

Bij de interpretatie van de cijfers is het van belang om te weten dat de NOC*NSF sportparticipatie index en het VTO verschillen in aanpak. Hoewel de vraagstelling en leeftijdsgroepen vergelijkbaar zijn, verschilt de methodiek (panelonderzoek versus bevolkingsonderzoek). Een stijgende trend in sportparticipatie is echter ook waargenomen in de metingen van het 2-jaarlijkse Wijkprofiel die wekelijks sporten meet. In 2015 sportte 45% van de bevolking vanaf 15 jaar wekelijks, in 2019 had 49% wekelijks gesport.