Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In het voorjaar van 2019 heeft de gemeenteraad de Rotterdamse Cultuurvisie vastgesteld. In deze visie heeft de gemeenteraad bepaald dat innovatie, inclusiviteit en interconnectiviteit de basis zijn in het langetermijnbeleid voor de culturele sector. Concreet:

  1. het cultuuraanbod sluit aan bij de diversiteit van de bevolking en de dynamiek van de stad; elke Rotterdammer kan in het aanbod iets van zijn gading vinden;
  2. de culturele sector profileert zichzelf en de stad met de enorme diversiteit aan kunst en cultuur die de stad rijk is en die in de stad gecreëerd wordt;
  3. gevestigde organisaties en in het bijzonder nieuwe makers worden ondersteund en gefaciliteerd in hun ontwikkeling en presentatiemogelijkheden;
  4. de culturele sector verbindt zich met andere domeinen in het gemeentelijk beleid en ontwikkelt maatschappelijke toepassingsmogelijkheden.

Deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in de Uitgangspuntennota voor het cultuurbeleid 2021-2024 en beleidsnota’s, -kaders en regelingen per kunstdiscipline of thema.

Wat willen we bereiken?

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Indicatoren

Beschrijving prestatie-indicatoren 20182019202020212022
In 2022 is 30% van de basisscholen één of meer niveaus gestegen in het Rotterdamse Cultuureducatie Model. Streefwaarde n.v.t. 15% 22% 28% 30%
  Realisatie n.v.t. 18%      

Toelichting prestatie indicatoren

In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente wil dat alle kinderen cultuureducatie krijgen. Omdat cultuureducatie opgenomen is in de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs, heeft de gemeente de volgende indicator geformuleerd:

  • In 2022 is dertig procent van de basisscholen een of meer niveaus gestegen in het Rotterdamse Cultuureducatie Model.

Deze stijging toont aan dat de kwaliteit van cultuureducatie is gestegen en dat cultuureducatie in toenemende mate duurzaam geborgd is in het Rotterdamse basisonderwijs, een noodzakelijkheid voor goede cultuureducatie voor alle Rotterdamse kinderen.

In 2019 is 18% van de basisscholen één of meer niveaus gestegen. Dat is 3% meer dan de streefwaarde.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatieOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves1141.596554-1.043

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 1.500 521 -979
Overige opbrengsten derden 114 96 33 -64
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves78.97883.23778.478-4.759

Apparaatslasten 3.451 2.421 2.304 -117
Inhuur 108 78 37 -41
Overige apparaatslasten -32 90 62 -27
Personeel 3.376 2.254 2.205 -48
Interne resultaat -642 -745 -690 55
Interne resultaat -642 -745 -690 55
Programmalasten 76.168 81.561 76.864 -4.697
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 247 5.666 845 -4.821
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 39 39 68 28
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 75.882 75.855 75.951 96
Saldo voor vpb en reserveringen -78.864 -81.640 -77.924 3.716
Saldo voor reserveringen -78.864 -81.640 -77.924 3.716
Reserves02.188-593-2.780

Onttrekking reserves 0 3.088 308 -2.780
Toevoeging reserves 0 900 900 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -78.864 -79.453 -78.517 936

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Eurovisie Songfestival 2020

-975

-4.895 -2.780 1.140
2. Vuurwerkshows Nesselande en Hoek van Holland 0 200 0 -200
3. Diverse afwijkingen -68 -64 0 -4
Totaal afwijkingen -1.043 -4.759 -2.780 936

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Eurovisie Songfestival 2020

In 2019 is er een aanname gedaan over het bestedingspatroon van de kosten voor het Eurovisie Songfestival 2020. Voor 2019 zijn deze uitgaven in verhouding beperkt gebleven. Dit resulteerde in een positief resultaat van € 1,1 mln. Deze uitgaven schuiven door naar 2020.

2. Vuurwerkshows Nesselande en Hoek van Holland

Gedurende 2019 is besloten om twee extra vuurwerkshows te houden in Nesselande en Hoek van Holland. De kosten van € 200 zijn éénmalig ten laste gekomen van het Evenementenfonds. Met deze kosten was in de begroting geen rekening gehouden.

3. Diverse afwijkingen

Overige verschillen van geringe omvang.


 


 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.