Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu.

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad.

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Per 1 januari 2019 is de verzelfstandigde stichting Natuurstad Rotterdam van start gegaan. Bij deze stichting zijn de taken rond kinderboerderijen en natuur- en milieueducatie (NME) ondergebracht, die tot en met 2018 door de gemeente werden uitgevoerd. In 2019 is het Actieprogramma Verenigingen vastgesteld, waarin acties zijn opgenomen om scoutingverenigingen vitaler en toekomstbestendig te maken. Voor speeltuinen worden deze acties in 2020 opgenomen in een notitie speeltuinen.

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

Groeninitiatieven vanuit de samenleving

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad die een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Groeninitiatieven vanuit de samenleving

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad die een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
Aantal vitale speeltuinen Streefwaarde     26 39 52 52
Realisatie N.v.t. 26 36      
Vitaliteit scouting* Streefwaarde     PM PM PM PM
Realisatie            

Toelichting effectindicatoren

* Nulmeting vindt plaats in 2020 in het kader van het Actieprogramma Verenigingen

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NMEOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves2.1722.2302.128-102

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 2 2
Overige opbrengsten derden 2.172 2.230 2.122 -108
Overige baten 0 0 4 4
Lasten exclusief reserves18.22418.84718.405-443

Apparaatslasten 646 774 857 83
Inhuur 118 103 145 42
Overige apparaatslasten 13 14 23 10
Personeel 515 658 689 31
Interne resultaat 1.431 768 841 73
Interne resultaat 1.431 768 841 73
Programmalasten 16.148 17.305 16.707 -598
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.107 2.132 1.677 -455
Overige programmalasten 1.000 1.000 681 -319
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 13.041 14.173 14.349 176
Saldo voor vpb en reserveringen -16.052 -16.618 -16.277 341
Saldo voor reserveringen -16.052 -16.618 -16.277 341
Reserves0-575-5750

Toevoeging reserves 0 575 575 0
Saldo -16.052 -17.193 -16.852 341

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Lagere frictielasten verzelfstandiging van natuur- en milieueducatie 0

-300

0 300
2. Lagere uitgaven OZB 0 -240 0 240
3. Diverse afwijkingen -102 97 0 -199
Totaal afwijkingen -102 -443 0 341

Toelichting overzicht afwijkingen

Lagere frictielasten verzelfstandiging van natuur- en milieueducatie

De uitbetaling verlofuren aan Natuurstad en de nakomende frictiekosten zijn lager uitgevallen.

 

Lagere uitgaven Onroerende zaak belasting

De fiscus heeft in 2019 achterstanden uit voorgaande jaren weggewerkt. Dit levert een positief resultaat op.

 

Diverse afwijkingen

Onder deze post vallen diverse verschillen binnen dit taakveld.

 

Omschrijving taakveld

Het college staat voor het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl met behulp van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu. Verder staat het college voor een aanbod aan recreatieve voorzieningen, verspreid over de stad zoals speeltuinen en scouting verenigingen. Verder exploiteert de gemeente het Recreatieoord Hoek van Holland.