Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De in 2016 vastgestelde intensivering van sportvelden en sportaccommodaties is in 2019 verder uitgevoerd.

In 2019 zijn de subsidieregelingen voor sportverenigingen en hun accommodaties uitgevoerd: de investeringssubsidie regeling (1/3 regeling), de subsidieregeling energiebesparende maatregelen en de regeling achterstallig onderhoud clubgebouwen.

In 2019 is begonnen met het opstellen van het programma Vervanging Sportaccommodaties (Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030). Hierin wordt aangegeven welke inspanningen de komende tien jaar nodig zijn om kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen te behouden en te realiseren. Ook de clubgebouwen van de buitensportverenigingen zullen hierbij worden betrokken. Dit programma zal naar verwachting einde eerste kwartaal 2020 vastgesteld kunnen worden. In het Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030 zullen voorstellen worden opgenomen voor renovatie of vervanging van sportaccommodaties.

In 2019 zijn ‘referentiewaarden’ voor maatschappelijke voorzieningen vastgesteld, ook voor sportvoorzieningen (sportterreinen, zwembaden en sporthallen). Dit zijn kengetallen die aangeven hoeveel aantal m² maatschappelijke voorzieningen in gebiedsontwikkelingen (vanaf 500 woningen) nodig zijn.

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van voorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. Streefwaarde   24% 24% 25% 26% 26%
Realisatie 24% 24%        
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* Streefwaarde   46% 46% 48% 48% 48%
Realisatie 46% 46%        
Bezettingspercentage buitensportvelden** Streefwaarde   N.v.t. PM PM PM PM
Realisatie N.v.t.          

Toelichting effectindicatoren

* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol

** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting.

Prestatie-indicatoren 201720182019202020212022
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is*              
Klanttevredenheid sportvoorzieningen** Streefwaarde   92% 97% 100% 100% 100%
Realisatie 83%          
Gymzalen Streefwaarde   6,3     6,7  
Realisatie   6,4        
Sporthallen Streefwaarde   6,9     7,2  
Realisatie   7,1        
Zwembaden Streefwaarde   7,5     7,6  
Realisatie   7,7        
Buitensport Streefwaarde   6,3     7,5  
Realisatie   7,5        
Aantal bezoeken zwembaden*** Streefwaarde   2,1 mln 2,2 mln 2,2 mln 2,3 mln 2,3 mln
Realisatie 2,05 mln 1,97 mln 1,97 mln      
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** Streefwaarde   N.v.t. PM PM PM PM
Realisatie N.v.t.          

Toelichting prestatie-indicatoren

* Het gaat hierbij om de 86 verenigingsopstallen waarvoor een schouw is uitgevoerd en die in aanmerking komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er zijn nog 9 opstallen waarvan geen schouwrapport is gemaakt. Uiterlijk per 2021 dienen ook die 9 opstallen op voldoende niveau te zijn.

** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2021.

*** Uit het beleidskader Zwemmen

**** Over de wijze van meting worden in 2020 afspraken gemaakt.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten SportaccommodatiesOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves437332219-113

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 40 49 9
Overige opbrengsten derden 437 292 170 -122
Lasten exclusief reserves51.51653.80252.731-1.071

Apparaatslasten 577 646 558 -88
Inhuur 23 34 27 -7
Overige apparaatslasten 14 16 17 1
Personeel 540 596 514 -82
Interne resultaat 15.378 -2.006 -2.263 -257
Interne resultaat 15.378 -2.006 -2.263 -257
Programmalasten 35.562 55.162 54.436 -726
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 28.662 891 750 -140
Kapitaallasten 1.143 1.092 1.319 227
Overige programmalasten 7 7 -4 -11
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.750 53.172 52.370 -802
Saldo voor vpb en reserveringen -51.079 -53.470 -52.512 958
Saldo voor reserveringen -51.079 -53.470 -52.512 958
Reserves1.1051.264679-585

Onttrekking reserves 1.105 1.264 679 -585
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -49.974 -52.206 -51.833 373

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Sportpark Noordrand 0 -395 0 395
2. Onderbesteding 1/3 regeling 0 -159 0 159
3. Lagere uitgaven onderhoud opstallen verenigingen 0 -585 -585 0
4. Diverse afwijkingen -113 68   -181
Totaal afwijkingen -113 -1.071 -585 373

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Sportpark Noordrand
Vanwege vertraging in het project zal het overgrote deel van de werkzaamheden van het project Sportpark Noordrand pas in 2020 worden afgerond. Hierdoor komt een kwart van de subsidie ten laste van het budget 2019.

 

2. Onderbesteding 1/3 regeling

Mede doordat de uitvoering van de werkzaamheden bij 4 van de 11 gehonoreerde aanvragen is verschoven naar 2020 is het subsidiebudget voor de 1/3 regeling in 2019 niet in zijn geheel verbruikt.

 

3. Lagere uitgaven onderhoud opstallen verenigingen

Een tweetal grote subsidieaanvragen zijn vanwege uiteenlopende oorzaken in 2019 (nog) niet verleend.

Voor het project Honkbal op Zuid vindt nog nader onderzoek plaats. Onderzocht wordt of het wegwerken van het achterstallig onderhoud de beste optie is voor deze locatie.

 

4. Diverse afwijkingen

Onder deze post vallen diverse verschillen binnen dit taakveld, waaronder een betaling van de garantiestelling banklening sporthal WION.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het college staat voor een hoogwaardige, duurzame en goed toegankelijke infrastructuur aan sportvoorzieningen, zodat dit gezamenlijk voorziet in de vraag aan ruimte voor sport en beweging, evenredig verspreid over de stad.