Economische zaken

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair, draaiend op duurzame energie.

Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa.

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse midden- en kleinbedrijf klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt.

TAAKVELD 1

Economische ontwikkeling

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en draaiend op duurzaam opgewekte energie.

Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende Maritieme hoofdstad van Europa. Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa.

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt.

TAAKVELD 2

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Effectieve dienstverlening aan het Midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemers op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau.

Regeldruk vermindering ondernemers.

TAAKVELD 3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Het realiseren van voor bezoekers en marktvergunninghouders aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten.

TAAKVELD 4

Economische promotie

Rotterdam versterkt haar propositie als aantrekkelijke stad voor bedrijven.

Omschrijving Economische zaken

Wie fijn wil wonen en werken is gebaat bij een stad die zich aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen in de economie. De gemeente staat voor de transitie naar een nieuwe economie die energieneutraal, circulair, digitaal en inclusief is.
De activiteiten die daartoe ondernomen worden zijn in hoofdlijnen:

  • Samenwerken met bedrijven, instellingen en ondernemers om diverse doelstellingen op economisch gebied te bereiken.
  • Dienstverlening aan het MKB op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau.
  • Identificatie en versterking van de investeringsbereidheid van en aan ondernemers. Stimulering van innovatie.
  • Aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen in de stad en voor de besturen van de ondernemersverenigingen.
  • Signalering van belemmeringen voor ondernemers en actieve aanpak daarvan door lobby naar het Rijk, regeldruk vermindering en pilots in de praktijk, waaronder het onderzoeken of winkelgebieden toe kunnen met minder regels.
  • Door subsidieverlening fungeren als opdrachtgever voor Rotterdam Partners. Door middel van het internationaal positioneren en profileren van de stad hebben zij als doel om meer bedrijven, bezoekers en congressen aan Rotterdam te binden.
  • Samen met de andere 23 regio gemeenten wordt er gewerkt aan de Agenda Economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Via Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij, wordt ingezet op regionale internationale marketing en acquisitie en ondersteuning en financiering van innovatieve ondernemers en plannen in onze regio.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische ZakenOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves1.9742.0242.869845

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 817 817
Financieringsbaten 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.974 2.024 2.050 26
Overige baten 0 0 3 3
Lasten exclusief reserves26.27328.17229.6391.467

Apparaatslasten 6.977 7.060 6.710 -350
Inhuur 402 202 37 -166
Overige apparaatslasten 110 162 140 -22
Personeel 6.464 6.696 6.534 -162
Interne resultaat 2.148 2.159 2.666 507
Interne resultaat 2.148 2.159 2.666 507
Programmalasten 17.148 18.953 20.263 1.309
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 6.654 8.312 8.836 524
Kapitaallasten 202 118 122 4
Overige programmalasten 85 45 24 -21
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 10.207 10.478 11.280 802
Saldo voor vpb en reserveringen -24.299 -26.148 -26.770 -622
Saldo voor reserveringen -24.299 -26.148 -26.770 -622
Reserves1.3162.2361.561-675

Onttrekking reserves 1.778 2.698 2.023 -675
Toevoeging reserves 462 462 462 0
Saldo -22.983 -23.912 -25.209 -1.297

Toelichting op overzicht van baten lasten

Op het programma Economische Zaken is sprake van een nadelig resultaat van € 1,3 mln. Dit wordt veroorzaakt door o.a.:

 

Projecten: - € 700

Er zijn extra baten gerealiseerd voor Gist en Scale Up. Hiertegenover staan gelijke extra kosten voor deze projecten. Daarnaast is extra ingezet op de economische stimulering op Haven en Maritiem, op circulaire en duurzame economie vanuit Clean Tech en op het stimuleren van groene innovaties bij Rotterdam The Hague Innovation Airport, Asbeter en Smartcity. Dit resulteert in een nadelig resultaat van € 700.

 

Brexit: - € 600

Voor de Brexit-voorbereiding van de 2e ontsluitingsweg Hoek van Holland heeft de eindafrekening (- € 600) met het Rijk niet in 2019 plaatsgevonden, aangezien de Brexit nog steeds geen feit was eind december 2019.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Functiemenging % Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 55,4% (2019)
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 133,3 (2019)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl

Toelichting BBV-indicatoren

De functiemenging geeft de verhouding weer tussen wonen en werken. De economie, vestigingen/ arbeidsplaatsen is harder gestegen dan het aantal woningen/inwoners.

Rotterdam heeft veel startende bedrijven (dus veel vestigingen) de laatste jaren  o.a. veel zzp'ers). 2019 was een economisch sterk jaar, veel mensen kozen voor het ondernemerschap.