Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Effectieve dienstverlening aan het Midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemers op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau.

Regeldruk vermindering ondernemers.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

We hebben beleid conform de planning uitgevoerd waarbij bij het MKB zichtbaar en merkbaar is geworden dat de transformatie naar de nieuwe economie wordt gemaakt, de regeldruk voor ondernemers is verminderd en er meer ruimte is kleine ondernemers.

Wat willen we bereiken?

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves0000

Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.2902.9352.437-497

Interne resultaat 0 2.047 1.698 -349
Interne resultaat 0 2.047 1.698 -349
Programmalasten 1.290 887 739 -148
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 977 575 347 -228
Overige programmalasten 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 312 312 392 80
Saldo voor vpb en reserveringen -1.290 -2.935 -2.437 497
Saldo voor reserveringen -1.290 -2.935 -2.437 497
Reserves08540-45

Onttrekking reserves 0 85 40 -45
Saldo -1.290 -2.850 -2.397 452

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Lagere lasten 0 -103 0 103
2. Intern resultaat 0 -349 0 349
3. Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg 0 -45 -45 0
Totaal afwijkingen 0 -497 -45 452

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Lagere lasten

Sommige projecten zijn anders bekostigd waardoor lagere lasten voor dit taakveld zijn ontstaan.

 

2. Intern resultaat

Door de extra inzet op andere Rotterdamse taakvelden kon meer dekking gegenereerd worden. Dat leidt op dit taakveld tot meer dekking, maar op andere taakvelden binnen het concern tot minder dekking. Op concernniveau is het dus budgetneutraal.

 

3. Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

De investering in Rozenburg heeft niet plaatsgevonden door externe factoren. Dit heeft geresulteerd in lagere onttrekking dan voorzien. Deze onttrekkingen zullen alsnog in 2020 worden gedaan.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De gemeente zorgt voor accountmanagement, de inzet van bedrijfscontactfunctionarissen en de inzet van een ondernemersbalie. Op deze manier ondersteunt de gemeente individuele ondernemers, kleine en grote bedrijven met als doel het functioneren van de Rotterdamse economie te bevorderen en de omslag van de economie naar een nieuwe economie te versnellen.