Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

1. Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een Prestatie010 naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek.

2. Jongerenloket: Het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs.

3. Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben.

4. Jongerenloket: wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In 2019 is ‘Mensenwerk’ het beleidskader Participatiewet 2019-2022 door de  gemeente vastgesteld. De speerpunten van dit beleid sluiten aan op de intensieve dienstverlening van het Jongerenloket.

Het programma Aanpak Schulden is in 2019 van start gegaan. Het Jongerenloket is de ingang voor alle jongeren tussen de 18 en 27 jaar met schuldenproblematiek.

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

Iedereen doet mee naar vermogen

Jongerenloket

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Iedereen doet mee naar vermogen

Jongerenloket

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022

Prestatie010. Ambitie ‘Iedere stap telt’. Aantal werkzoekenden vanuit doelgroep Prestatie010 doorgestroomd naar domein Werk of direct naar een betaalde baan.

Streefwaarde     1.000 1.000 1.000 1.000
Realisatie     1.019      
Jongerenloket. Aantal jongeren in de bijstand (incl. statushouders) Streefwaarde   2.550 2.200 1.950 1.950 1.950
Realisatie 2.784 2.251 2.037      
Jongerenloket. Aantal jonge statushouders in de bijstand Streefwaarde   620 585 450 450 450
Realisatie 634 655 468      
Jongerenloket. Aantal jongeren uitstroom* Streefwaarde   1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Realisatie 1.103 1.557 1.345      
* De genoemde cijfers zijn conform de methodiek die is toegepast op Jongeren aan de Slag (JAS, 2015-2017). Er is verder onderzoek nodig om de vertaling van de bestandsreductie met betrekking tot jongeren tot 27 jaar in de bijstand te maken. Op basis hiervan worden de cijfers in de begroting 2020 aangepast.

Aantal jongeren uitstroom

In 2019 hebben we de streefwaarde van het aantal jongeren in de bijstand gehaald. Naar aanleiding van dit resultaat is de ambitie voor 2020, 2021 en 2022 bijgesteld.

In 2019 hebben we de streefwaarde van het aantal jonge statushouders in de bijstand gehaald. Naar aanleiding van dit resultaat is de ambitie voor 2020, 2021 en 2022 bijgesteld.

In 2019 zijn 1.345 jongeren uitgestroomd, waarvan 610 jongeren naar werk, 326 naar onderwijs en 409 jongeren om ‘overige’ redenen (voornamelijk exogene factoren). Voor deze laatste categorie wordt van oudsher geen jaardoelstelling geformuleerd. Om die reden is het streefcijfer 2020 gelijk aan voorafgaande jaren. De uitstroom is lager dan in 2018. Hier ligt aan ten grondslag dat het aantal jongeren dat een bijstandsuitkering ontvangt en kampt met multi-problematiek is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren.  

Prestatie-indicatoren 201720182019202020212022
Jongerenloket. % jongeren binnen 2 weken intake gesprek* Streefwaarde   100% 100% 100% 100% 100%
Realisatie N.v.t. 90% 92%      
Jongerenloket. % jonge statushouders binnen 3 weken een gesprek Streefwaarde   100% 100% 100% 100% 100%
Realisatie N.v.t.   100%      
* Eind 2019 is het aantal aanvragen voor een intakegesprek gestegen. Hierdoor is de wachttijd voor intakegesprekken opgelopen en hebben niet alle intakegesprekken binnen de termijn van 2 weken kunnen plaatsvinden.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - MaatschappelijkOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves3.5843.6422.355-1.287

Bijdragen rijk en medeoverheden 3.518 3.589 2.344 -1.245
Overige opbrengsten derden 65 53 11 -41
Lasten exclusief reserves16.68319.06617.508-1.558

Apparaatslasten 12.889 14.943 15.893 949
Inhuur 1.740 2.546 2.505 -41
Overige apparaatslasten -213 291 459 168
Personeel 11.362 12.106 12.929 823
Interne resultaat 260 228 52 -175
Interne resultaat 260 228 52 -175
Programmalasten 3.534 3.895 1.563 -2.332
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.534 2.795 934 -1.861
Overige programmalasten 0 0 1 1
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 -18 -18
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 1.100 646 -454
Saldo voor vpb en reserveringen -13.099 -15.424 -15.152 271
Saldo voor reserveringen -13.099 -15.424 -15.152 271
Reserves02002000

Onttrekking reserves 0 200 200 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -13.099 -15.224 -14.952 271

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Jongerenloket -1.402 -1.396 0 -6
2. Diverse afwijkingen 115 -162 0 277
Totaal afwijkingen -1.287 -1.558 0 271

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Jongerenloket

Op het Jongerenloket zijn lagere lasten ontstaan door lager nagekomen kosten voorgaand jaar en een stijging van het aantal niet succesvol afgeronde trajecten. Door een toename van jongeren met multi problematiek bleken deze trajecten te zwaar voor de gecontracteerde trajectaanbieders. Daarnaast is minder ESF subsidie beschikbaar dan vooraf ingeschat.

 

2. Diverse afwijkingen

Dit betreft diverse kleine afwijkingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdammers met een gemeentelijke uitkering op grond van de Participatiewet en die geen re-integratievoorziening krijgen aangeboden, leveren een tegenprestatie naar vermogen. De tegenprestatie zetten we deze collegeperiode door in een vernieuwde aanpak onder de naam "Prestatie010”. Door de actieve inzet van werkzoekenden dragen zij bij aan de stad, kunnen beter participeren en bevordert dit hun persoonlijke ontwikkeling.

Het Jongerenloket adviseert en ondersteunt jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid. Het Jongerenloket richt zich op Rotterdamse jongeren die veelal een opeenstapeling aan problemen kennen. Zij krijgen advies en ondersteuning op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid, zodat zij weer meedoen en actief deel uitmaken van de maatschappij.