Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

1. Daling van het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft.

2. Kinderen die in armoede leven, krijgen meer mogelijkheden om mee te doen met sport, cultuur uitjes of andere activiteiten.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Als gevolg van de uitkomsten van de Minima-Effectrapportage is besloten het Jeugdtegoed voor kinderen van 12 tot 18 jaar op te hogen met €100 per jaar. Ook is de individuele studietoeslag verhoogd naar €300 voor jongeren met een arbeidsbeperking. De gemeente heeft voor mensen met grote schulden en ernstige tandproblemen extra geld uitgetrokken voor tandartsbehandelingen. Het geld is met dit doel aan het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam verstrekt.

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijdingOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves5.3565.8116.529718

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 132 132
Overige opbrengsten derden 5.356 5.811 6.197 386
Overige baten 0 0 200 200
Lasten exclusief reserves64.34461.78061.632-148

Apparaatslasten 5.571 6.781 6.536 -245
Inhuur 941 1.550 1.167 -384
Overige apparaatslasten 93 138 143 5
Personeel 4.537 5.092 5.226 133
Interne resultaat 951 845 1.277 432
Interne resultaat 951 845 1.277 432
Programmalasten 57.822 54.155 53.820 -335
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.401 2.315 3.883 1.568
Overige programmalasten 0 0 160 160
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 48.560 37.175 37.331 156
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.860 14.665 12.446 -2.219
Saldo voor vpb en reserveringen -58.989 -55.969 -55.103 866
Saldo voor reserveringen -58.989 -55.969 -55.103 866
Saldo -58.989 -55.969 -55.103 866

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Rotterdamse regelingen en verstrekkingen 0 -2.249 0 2.249
2. Bijzondere bijstand 200 1.450 0 -1.250
3. Rotterdampas 620 232 0 388
4. Diverse afwijkingen -102 419 0 -521
Totaal afwijkingen 718 -148 0 866

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Rotterdamse regelingen en verstrekkingen

Onder Rotterdamse regelingen en verstrekkingen vallen hoofdzakelijk het AOW- en Jeugd-tegoed, de Individuele inkomenstoeslag (IIT), de Individuele studietoeslag (IST) en de Kwijtschelding afvalstoffenheffing.

Ten opzichte van 2018 is er een stijging in het gebruik van de IIT van 30%, dit is overigens  wel lager dan eerder geprognosticeerd.

Ook de kosten van Kwijtschelding afvalstoffenheffing valt lager uit dan eerder geprognosticeerd.

Meer Rotterdammers hebben gebruik gemaakt van het AOW- en Jeugdtegoed Ook is het Jeugd-tegoed verhoogd met €100,- Hierdoor is, mede door bijbehorende uitvoeringslasten, sprake van een overbesteding.

 

2. Bijzondere bijstand

De Bijzondere verstrekkingen laten een stijging zien ten opzichte van afgelopen jaar. Deze stijging komt voornamelijk door toegenomen bewindvoeringskosten. Ook heeft er dit jaar een extra kwijtschelding van leenbijstand plaatsgevonden.

 

3. Rotterdampas

Het aantal verkochte Rotterdampassen laat een stijging zien en ook de externe bijdragen voor het gebruik van de Rotterdampas zijn gestegen.

 

4. Diverse afwijkingen
Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het bestrijden van armoede raakt vele domeinen: onderwijs, gezondheid, huisvesting, betaald werk. Inkomensondersteuning op maat voor Rotterdammers met een laag inkomen is een onderdeel van de armoedebestrijding. Dit onderdeel bestaat uit het verlenen van individuele bijzondere bijstand van daadwerkelijk gemaakte kosten, collectieve inkomensondersteuning (het AOW- en Jeugdtegoed en de Individuele Inkomenstoeslag) en kwijtschelding van gemeentelijke lasten (Afvalstoffenheffing). Vanuit het perspectief vergroten participatie is de Rotterdampas onderdeel van dit taakveld.