Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In het kader van het voorkomen van vroegtijdige uitval van Rotterdammers die zich bij de gemeente melden voor ondersteuning bij het aanpakken van hun schulden is door het programma schuldenaanpak in 2019 geïnvesteerd in trajectbegeleiding (Expertteam Financiën).

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
Collegetarget 5: Voor 2022 is voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen is een individueel ondersteuningsplan opgesteld.* Streefwaarde     3.000 9.000 15.000  
Realisatie     3525      
* 15.000 Rotterdammers met financiële problemen hebben in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) in de periode 2019-2021 een ondersteuningsplan van de gemeente ontvangen gericht op duurzame aanpak van schulden.

 

15.000 Rotterdammers met financiële problemen hebben in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) in de periode 2019-2021 een ondersteuningsplan van de gemeente ontvangen gericht op duurzame aanpak van schulden.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - SchulddienstverleningOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves928655814159

Bijdragen rijk en medeoverheden 63 70 176 106
Financieringsbaten 565 235 228 -7
Overige opbrengsten derden 300 350 410 59
Overige baten 0 1 0 -1
Lasten exclusief reserves13.81016.76216.558-204

Apparaatslasten 8.988 12.116 12.912 795
Inhuur 509 1.307 2.502 1.195
Overige apparaatslasten 318 488 290 -198
Personeel 8.161 10.320 10.119 -201
Interne resultaat 105 383 1.112 730
Interne resultaat 105 383 1.112 730
Programmalasten 4.716 4.263 2.535 -1.729
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.631 3.926 1.866 -2.060
Kapitaallasten 0 252 278 26
Overige programmalasten 86 85 100 15
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 290 290
Saldo voor vpb en reserveringen -12.881 -16.107 -15.744 362
Saldo voor reserveringen -12.881 -16.107 -15.744 362
Saldo -12.881 -16.107 -15.744 362

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 159 -204 0 362
Totaal afwijkingen 159 -204 0 362

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse afwijkingen
Dit betreft een optelling van diverse kleinere onder- en overschrijdingen.

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De kern van het schulddienstverleningsbeleid is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers. Daar waar Rotterdammers nog niet voldoende financieel zelfredzaam zijn en problematische schulden hebben worden de schulden aangepakt en het verder oplopen hiervan voorkomen. Schulddienstverlening bestaat uit schuldpreventie, vroegsignalering van (problematische) schulden, ondersteuning bij het aanpakken van problematische schulden, stabilisatie van schulden, schuldbemiddeling door de Kredietbank Rotterdam (KBR) en het vergroten van de financiële zelfredzaamheid.

Er zijn geen exacte cijfers bekend van hoeveel Rotterdammers problematische schulden hebben. Als indicator wordt het hebben van een betalingsachterstand van zes maanden bij de zorgverzekering gehanteerd. Dit zijn ongeveer 22.500 Rotterdammers. De gevolgen van problematische schulden kunnen ingrijpend zijn. Er is een nauwe verwevenheid tussen armoede en schulden enerzijds en gezondheidsproblemen anderzijds. Onderzoek naar de samenhang tussen problematische schulden en gezondheid wijst bijvoorbeeld uit dat mensen met grote financiële problemen gemiddeld genomen vaker roken, kampen met overgewicht en last hebben van depressies. Daarnaast toont onderzoek aan dat geldstress door armoede en schulden van grote invloed is op het gedrag van mensen. Geldstress draagt eraan bij dat mensen: meer bij de dag gaan leven, minder goed in staat zijn om de aanpak van hun problemen te organiseren, verlangens en andere emoties minder goed kunnen reguleren.