Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Tijdens de uitvoer van het programma zijn wij niet gestuit op belangrijke ontwikkelingen. Tevens zijn er geen financiele bijstellingen geweest ten aanzien van de begroting.

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
Collegetarget 8: 19.000 afgeronde taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers Streefwaarde     3.800 4.400 5.400 5.400
Realisatie     4.300      
Minimaal 80% van de deelnemers geeft een positieve waardering voor de taaltrajecten* Streefwaarde   N.v.t. 80% 80% 80% 80%
Realisatie N.v.t.  

nog niet

bekend

     
Minimaal 80% van de deelnemers rondt de trajecten met succes af** Streefwaarde   N.v.t. 80% 80% 80% 80%
Realisatie N.v.t.  

nog niet

bekend

     
Minimaal 50% van de netwerkpartners gaat gericht aan de slag met laaggeletterdheid Streefwaarde   N.v.t. 50% 50% 50% 50%
Realisatie N.v.t.   50%      

* Het onderzoek naar de ervaringen van de deelnemers is nog niet afgerond, daardoor zijn er nog geen gegevens voor 2019 beschikbaar.

** Het aandeel succesvol afgeronde trajecten is nog niet bekend omdat de in 2019 toegekende taalsubsidies en aanbestedingen vanaf 1 april 2020 definitief worden afgerekend. Dan is ook definitief bekend welk percentage van de trajecten binnen de subsidies succesvol is afgerond.

Toelichting indicatoren

19.000 toegankelijke taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers

Wij zorgen in de komende collegeperiode voor minimaal 19.000 toegankelijke (non-formele en formele) taaltrajecten en aanvullende (laagdrempelige) taalactiviteiten voor laaggeletterde Rotterdammers, waarmee zij door het verbeteren van hun taalbeheersing tegelijkertijd hun gezondheid, arbeidsmarktpositie, inkomenspositie, welzijn en participatie gaan verbeteren. Dit doen we door het bundelen van de gemeentelijke middelen met de middelen op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Op grond van de WEB dragen wij verder zorg voor de regionale coördinatie, inkoop en verantwoording van de middelen voor de arbeidsmarkt regio Rijnmond. Aangezien we in 2019 starten met deze taaltrajecten, zijn voor 2017 en 2018 geen cijfers ingevuld. De aanvullende taalactiviteiten betreffen informele taalactiviteiten georganiseerd door partners in de stad

 

Minimaal 50% van de netwerkpartners gaat gericht aan de slag met laaggeletterdheid

Netwerkpartners zijn diverse maatschappelijke organisatie (taalaanbieders, welzijnsorganisaties etc.), bedrijven (werkgevers lid van het Taalakkoord, werkgevers die met de Vlaggenparade meegedaan hebben om het onderwerp te agenderen etc.), zorginstellingen en zorgaanbieders (Erasmus MC, Haven ziekenhuis etc.) en kennisinstellingen (EUR, Hogeschool Rotterdam).

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenenOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves167.5569.2131.657

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 7.538 9.198 1.660
Overige opbrengsten derden 16 18 15 -3
Lasten exclusief reserves3.12810.26712.1101.844

Apparaatslasten 489 626 596 -30
Inhuur 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 7 11 11 0
Personeel 482 615 585 -30
Interne resultaat 0 0 7 7
Interne resultaat 0 0 7 7
Programmalasten 2.639 9.641 11.507 1.866
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.332 7.163 7.770 607
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 306 2.478 3.737 1.259
Saldo voor vpb en reserveringen -3.112 -2.711 -2.897 -186
Saldo voor reserveringen -3.112 -2.711 -2.897 -186
Saldo -3.112 -2.711 -2.897 -186

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Uitvoering Wet Educatie en Beroep (WEB) 1.660 1.660 0 0
2. Diverse afwijkingen -3 184 0 -186
Totaal afwijkingen 1.657 1.844 0 -186

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Uitvoering Wet Educatie en Beroep (WEB)

Voor uitvoering van de WEB zijn middelen uit 2018 ingezet om reeds ingezette trajecten uit 2018, die doorlopen in 2019, te bekostigen. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten met € 1.660 hoger uitgevallen.

 

2. Diverse afwijkingen

Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Taal is één van de basisvaardigheden voor meer zelfredzaamheid op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, financiën en integratie. Taal is één van de belangrijkste instrumenten om het welzijn van Rotterdammers merkbaar in hun dagelijks leven te verbeteren. Onder dit taakveld verantwoorden we de gemeentelijke inzet op het verbeteren van de taalbeheersing van volwassen Rotterdammers.

21% van de Rotterdamse bevolking is laaggeletterd. Door het niet goed kunnen lezen en schrijven komen laaggeletterde Rotterdammers in financiële problemen, zijn vaker werkloos, hebben een slechtere gezondheid en participeren minder, waardoor zij ook een grotere kans hebben op sociaal isolement. Op deze gebieden ligt vaak de intrinsieke motivatie van mensen om hun taalbeheersing te verbeteren. Deze motivatie is de sleutel tot duurzame taalverbetering. Daarom wil de gemeente de taalbeheersing van Rotterdammers door middel van een integrale aanpak verbeteren. Door diverse ‘ingangen’ te creëren en taal als instrument tegelijkertijd binnen andere beleidsterreinen ook in te zetten, kunnen we het bereik vergroten en de zelfredzaamheid van Rotterdammers verbeteren.