Openbare orde en veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

TAAKVELD 1

Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.

TAAKVELD 3

Openbare orde en veiligheid – Veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

Omschrijving programma

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer. Aanvullend hierop omvat het programma eveneens het houden van toezicht op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, sluizen en Maastunnel.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheidOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves7.46414.4694.675-9.793

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.645 9.056 549 -8.507
Overige opbrengsten derden 4.819 5.413 4.126 -1.287
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves140.186150.882139.355-11.527

Apparaatslasten 57.777 64.997 66.331 1.334
Inhuur 909 4.747 6.156 1.409
Overige apparaatslasten 1.016 1.900 2.091 191
Personeel 55.852 58.350 58.085 -265
Interne resultaat -890 28 1.097 1.069
Interne resultaat -890 28 1.097 1.069
Programmalasten 83.298 85.857 71.926 -13.930
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 18.246 21.082 8.080 -13.002
Kapitaallasten 882 453 453 0
Overige programmalasten 138 138 146 8
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 64.032 64.184 63.248 -937
Saldo voor vpb en reserveringen -132.722 -136.413 -134.679 1.734
Saldo voor reserveringen -132.722 -136.413 -134.679 1.734
Reserves0540451-89

Onttrekking reserves 0 540 451 -89
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -132.722 -135.873 -134.228 1.645

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Het saldo van dit programma bedraagt € 1.645 voordelig. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 

Personeel: - € 265

Op dit programma is meer geld uitgegeven aan personeel dan was begroot. Het gaat om € 635. Onbedoeld is echter voor € 900 aan personeelskosten verantwoord op het programma overhead. Daardoor toont dit programma een voordeel van € 265.


Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: - € 1.305

De materiële lasten bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) zijn € 1.305 lager uitgevallen. De belangrijkste verklaring hiervoor is de afrekening voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO). In de begroting van de gemeente Rotterdam is als bijdrage aan de VRR een bedrag opgenomen voor de afrekening van FLO. Dit wordt op actuele kosten afgerekend en dit viel in 2019 lager uit dan was begroot.

Overige afwijkingen: - € 75

Er zijn op diverse budgetten kleinere afwijkingen gerealiseerd. Er zijn  uitgaven gedaan die niet waren begroot, zoals de meerprijs voor ecologisch vuurwerk € 69 en extra camera's in de Landbouwbuurt € 350. Door minder uitgaven op andere activiteiten blijft er desondanks een bedrag over van € 75.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Realisatie 152 (2018) Bureau Halt
         
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 4,2 (2018) CBS
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 8,6 (2018) CBS
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 3,2 (2018) CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 7,9 (2018) CBS

Toelichting BBV-indicatoren

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) zijn voor het taakveld Veiligheid de boven genoemde BBV-indicatoren opgenomen. Er zijn geen streefwaarden aan toegevoegd, aangezien aan het wijkprofiel Rotterdam al doelstellingen zijn verbonden. Het meest recente Wijkprofiel is beschikbaar op de gemeentelijke website. De BBV-indicatoren zijn te raadplegen op www.waarstaatjegemeente.nl.