Openbare orde en veiligheid - Veiligheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De invoering van het verbodsstelsel met vuurwerkzones leidde tijdens de jaarwisseling 2019-2020 niet tot een verbetering van de OOV-problematiek. Op 30 januari 2020 heeft de raad daarom het college gevraagd om een totaalverbod op het afsteken van consumentenvuurwerk dat geldt in heel Rotterdam. Daarnaast nam de raad een motie aan om in de gebieden in samenspraak met bewoners wensen over de markering van de jaarwisseling te inventariseren en financiële dekking en uitvoering te organiseren. De uitvoering van een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk is een ingrijpende beleidswijziging, die consequenties heeft voor de hele bevolking en verschillende concernonderdelen raakt. Medewerking van externe partners is onmisbaar. Voor de implementatie van het nieuwe beleid is een projectorganisatie opgericht, die onder leiding van een projectleider langs acht parallelle sporen alle benodigde stappen gaat uitvoeren.

Ten aanzien van ondermijning bouwt de gemeente samen met de partners verder aan de aanpak om ook in de toekomsteen sterke vuist te kunnen maken tegen ondermijning. De aanpak vergt een lange adem. Voortdurende focus met bijbehorende structurele middelen vanuit het gemeente en het Rijk is daarvoor essentieel.

De aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit blijft prioriteit. Binnen de aanpak van problematische jeugdgroepen zet het college de groeps –en persoonsgerichte aanpak voort. Daarin werkt de gemeente samen met diverse partijen aan duurzame oplossingen, onder meer door inzet van het jongerenwerk, inclusief het stedelijk team jongerenwerk en jeugdhandhaving. Ook werkt de gemeente hierbij samen met onderwijs en politie. Er is blijvende inzet op ouders van overlast gevende jeugd. De meest criminele jongeren (kopstukken) krijgen via het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond een gerichte aanpak. De aanpak van wapens en schiet- en steekincidenten is prioriteit binnen de politie, OM en gemeente. Gemeente, politie en Openbaar Ministerie hebben een handelingskader opgesteld over hoe om te gaan met deze jeugdgroepen. Daarnaast wordt er zowel door het stedelijk team jongerenwerk (STJ) als het reguliere jongerenwerk preventief ingezet op jongeren om wapengeweld en -bezit te stoppen, zoals bewustwording van ouders én jongeren van de gevaren van het dragen van een steekwapen. Ook vinden er (kluis)controles op scholen plaats en wordt er intensief samen gewerkt met scholen.

Door de politie worden samen met andere partners extra maatregelen getroffen, zoals preventief fouilleren op leden van deze groep, zichtbare aanwezigheid nabij een aantal scholen door politie, het jongerenwerk en handhavers en de inzet van Mobiele Camera Units.

De burgemeester zet bevoegdheden in om de toenemende problemen met messen onder jongeren de kop in te drukken, zoals het opleggen van gebiedsverboden met een vaste looproute aan jongeren. Er is nadrukkelijk aandacht voor de rol van de ouders. Er wordt met ouders gesproken en hulp bij de opvoeding aangeboden.

 

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

Betrokken stad

Weerbare stad

Stad in balans

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Betrokken stad

Weerbare stad

Stad in balans

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
Collegetarget 13a: Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2022 omhoog gegaan ten opzichte van 2018; de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 108 Streefwaarde       >108   >108
Realisatie 108     110    
Collegetarget 13b: De gemiddelde score van de 18 wijken die in 2018 lager dan 100 scoren op de Veiligheidsindex, moet in 2022 zijn verbeterd. Streefwaarde       >88   >88
Realisatie 88     92    
Collegetarget 13c: De 5 laagst scorende wijken op de Veiligheidsindex van 2018 laten in 2022 een stijging van 5 punten op de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien              
Tarwewijk Streefwaarde       76   78
Realisatie 73     85    
Hillesluis Streefwaarde       80   82
Realisatie 77     95    
Bloemhof Streefwaarde       87   89
Realisatie 84     83    
Carnisse Streefwaarde       89   91
Realisatie 86     81    
Oude Westen Streefwaarde       90   92
Realisatie 87     87    

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - VeiligheidOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves2.0522.3002.503203

Bijdragen rijk en medeoverheden 700 800 708 -92
Overige opbrengsten derden 1.352 1.500 1.795 295
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves37.67635.26836.089821

Apparaatslasten 17.860 17.626 18.459 833
Inhuur 0 525 778 253
Overige apparaatslasten 122 110 262 152
Personeel 17.738 16.992 17.419 428
Interne resultaat 34 434 839 405
Interne resultaat 34 434 839 405
Programmalasten 19.782 17.208 16.790 -418
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.760 8.490 8.425 -65
Kapitaallasten 475 18 18 0
Overige programmalasten 0 0 5 5
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.547 8.700 8.341 -359
Saldo voor vpb en reserveringen -35.624 -32.969 -33.586 -618
Saldo voor reserveringen -35.624 -32.969 -33.586 -618
Reserves0450361-89

Onttrekking reserves 0 450 361 -89
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -35.624 -32.519 -33.225 -707

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Baten 203 0 0 203
2. Personeelslasten 0 580 0 -580
3. Inhuur 0 253 0 -253
4. Diverse materiële lasten 0 -342 0 342
5. Ecologisch vuurwerk 0 69 0 -69
6. Extra camera's landbouwbuurt 0 350 0 -350
7. Diverse afwijkingen 0 -89 -89 0
Totaal afwijkingen 203 821 -89 -707

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Baten

De baten waren in 2019 hoger dan begroot. De leges voor horecavergunningen en evenementen zijn lager uitgevallen dan verwacht (€ 200). Tegelijkertijd waren andere baten (zoals detacheringen, bijdragen voor ziekte en zwangerschappen en diverse bijdragen vanuit het Rijk) hoger dan begroot.

 

2. Personeelslasten

Er is bij Veilig sprake van een overbezetting op personeel en ook een overschrijding op overige personeelslasten zoals studie en reis- en verblijfkosten. Tegenover deze overschrijding staan deels extra baten en verder een onderschrijding op programmalasten, onder andere bij Stadsmariniers.

 

3. Inhuur

Er is meer uitgegeven aan inhuur dan begroot, dat is vooral het gevolg van een verschuiving van uitbesteed werk naar inhuur.

 

4. Diverse materiële lasten

Op diverse plaatsen is minder uitgegeven aan materiële zaken, ter compensatie van de overschrijdingen op personeel en inhuur.

 

5. Ecologisch vuurwerk

Uit milieu-overwegingen is voor het Nationale Vuurwerk extra geld uitgegeven aan ecologisch vuurwerk. Dit was niet begroot.

 

6. Camera's Landbouwbuurt

Er zijn extra beveiligingscamera's geplaatst in de Landbouwbuurt na klachten uit de omgeving van drugs-, jeugd- en geluidsoverlast. Dit was niet begroot.

 

7. Diverse afwijkingen

De oplevering van het kunstwerk in Bospolder Tussendijken is vertraagd. Daarom vallen de lasten lager uit (€ 70). Ook is er minder uitgegeven aan de afwikkeling van de sanering van het Van der Gaag terrein (€ 19). Als gevolg hiervan is minder onttrokken aan de reserves Van der Gaag en Kunstwerk Bospolder Tussendijken.

Omschrijving taakveld

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is. De samenleving verandert snel en wordt complexer. Rotterdam is een grote, internationale stad en gebeurtenissen in de wereld hebben in toenemende mate hier hun impact. Dreiging van terrorisme, gevoelde tegenstellingen tussen groepen, verstoringen in de openbare ruimte, incidenten met verwarde personen, ondermijnende criminaliteit, migratiestromen en vuurwapengeweld vormen nieuwe uitdagingen en hebben effect op de veiligheid in de stad en op het gevoel van veiligheid van Rotterdammers. Ontwikkelingen kunnen elkaar bovendien versterken. In combinatie met verregaande digitalisering brengt dit nieuwe risico’s met zich mee.