Overhead - Activering overhead

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Investeringsprojecten worden geactiveerd inclusief de overhead kosten. Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door het activeren van de overheadkosten ontstaat dekking in de exploitatie. Deze dekking wordt onder dit taakveld gepresenteerd.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overhead - Activering OverheadOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Lasten exclusief reserves0-18.036-19.081-1.044

Interne resultaat 0 -18.036 -19.081 -1.044
Interne resultaat 0 -18.036 -19.081 -1.044
Saldo voor vpb en reserveringen 0 18.036 19.081 1.044
Saldo voor reserveringen 0 18.036 19.081 1.044
Saldo 0 18.036 19.081 1.044

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. BBV-aanpassing overhead 0 -1.044 0 1.044
Saldo 0 -1.044 0 1.044

Toelichting overzicht afwijkingen

1. BBV-aanpassing overhead
De gemeente rekent integrale kosten, inclusief overhead, toe aan de projecten. Van het uurtarief dat gebruikt wordt voor de toerekening van apparaatslasten heeft 32 procent betrekking op overhead. BBV-verslaggevingsregels schrijven voor dat (a) overheadlasten apart, onder het programma Overhead, worden gepresenteerd en (b) de aan investeringen en grondexploitaties toegerekende (geactiveerde) overheadlasten worden verwerkt als negatieve lasten van het programma overhead. Om aan deze verslaggevingsvoorschriften te voldoen worden in de begroting en in de jaarstukken de toerekening van overhead aan de taakvelden met exploitatieprojecten verlaagd met bovengenoemde 32 procent. In de toelichtingen bij de programma’s en taakvelden wordt deze aanpassing aangeduid als ‘BBV-aanpassing overhead’. De verlaging van de apparaatslasten in de taakvelden als gevolg van toerekening van apparaatslasten aan investeringen en grondexploitaties worden na aanpassing verantwoord onder onderhavig taakveld.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Niet van toepassing.

 

Omschrijving taakveld

Investeringsprojecten worden geactiveerd inclusief de overhead kosten. Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door het activeren van de overheadkosten ontstaat dekking in de exploitatie. Deze dekking wordt onder dit taakveld gepresenteerd.