Overhead - Clusterondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overhead - ClusterondersteuningOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves489000

Bijdragen rijk en medeoverheden 13 0 0 0
Overige opbrengsten derden 476 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves109.74484.23985.9791.740

Apparaatslasten 109.367 84.239 85.979 1.740
Inhuur 7.486 444 848 403
Overige apparaatslasten 8.957 3.400 3.536 135
Personeel 92.924 80.394 81.595 1.201
Interne resultaat 377 0 -11 -11
Interne resultaat 377 0 -11 -11
Programmalasten 0 0 11 11
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 139 139
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 -128 -128
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -109.255 -84.239 -85.979 -1.740
Saldo voor reserveringen -109.255 -84.239 -85.979 -1.740
Reserves8000

Onttrekking reserves 8 0 0 0
Saldo -109.247 -84.239 -85.979 -1.740

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen Clusterondersteuning 0 1.740 0 -1.740
Totaal afwijkingen 0 1.740 0 -1.740

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse afwijkingen Clusterondersteuning
Er is sprake van een nadelig saldo op taakveld clusterondersteuning. Het betreft diverse afwijkingen binnen de beleidsprogramma's die een effect hebben op clusterondersteuning binnen het programma Overhead. De overschrijding doet zich binnen vrijwel alle beleidsprogramma’s voor. Een positieve uitzondering hierop is het programma Stedelijke Inrichting met een voordelig effect op het programma Overhead van circa € 900.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)