Overige baten en lasten - Verzekeringen

Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen, een groot deel van deze risico’s in eigen beheer. De risico’s boven dit eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Doelstellingen

Binnen het taakveld is de aanbesteding van verzekeringen als prioriteit benoemd. De verzekeringsmarkt is stabiel, maar voor enkele producten - zoals de algemene aansprakelijkheidsverzekering en de brandverzekering - is sprake van een krappe en gespannen marktsituatie. Dit kan leiden tot verhoging van premies.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - VerzekeringOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves3.3193.8253.88156

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 18 18
Overige opbrengsten derden 3.319 3.245 3.186 -59
Overige baten 0 580 677 97
Lasten exclusief reserves5.3005.6155.021-594

Apparaatslasten 678 667 673 6
Inhuur 0 0 10 10
Overige apparaatslasten 13 14 5 -9
Personeel 664 653 658 5
Interne resultaat -3.486 -3.672 -3.969 -297
Interne resultaat -3.486 -3.672 -3.969 -297
Programmalasten 8.108 8.620 8.316 -304
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.108 6.997 5.245 -1.752
Overige programmalasten 0 1.623 3.071 1.448
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.981 -1.790 -1.140 650
Saldo voor reserveringen -1.981 -1.790 -1.140 650
Saldo -1.981 -1.790 -1.140 650

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Brandverzekering 0 -1.180 0 1.180
2. Aansprakelijkheidsverzekering -59 1.027 0 -1.086
3. Overige verzekeringen 188 -342 0 530
4. Overige afwijkingen -73 -99 0 26
Totaal afwijkingen 56 -594 0 650

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Brandverzekering
In 2019 waren de kosten voor brandschade (€ 765) lager dan geraamd. Doordat de brandschade onder het eigen risico is gebleven, kan daarnaast aanspraak worden gemaakt op een korting (€ 415) op de betaalde premie voor de brandverzekering.

 

2. Aansprakelijkheidsverzekering
Het nadelig resultaat op de aansprakelijkheidsverzekering wordt vooral veroorzaakt doordat een hogere voorziening wordt aangehouden voor schadedossiers in behandeling.

 

3. Overige verzekeringen
Voor de overige verzekeringen is een lager bedrag aan schade uitgekeerd. Ook is een aantal schades verhaald (tezamen € 330). Verder is sprake van een lager bedrag aan betaalde premies en is intern een hoger bedrag aan premies doorbelast (tezamen € 200).

 

4. Overige afwijkingen
Dit betreft diverse geringe afwijkingen.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.