Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke medewerkers die herplaatsingskandidaten zijn geworden, krijgen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding naar werk buiten of binnen de gemeente.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In 2019 is het accent van begeleiding verder verschoven van gedwongen mobiliteit, naar vrijwillige mobiliteit m.b.v. transfertrajecten. Deze doorstroom draagt bij aan het streven naar een optimale inzet van medewerkers (de juiste mensen op de juiste plek) binnen de gemeente. Hiermee wordt de flexibiliteit van medewerkers vergroot om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves33015433-121

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 19 19
Overige opbrengsten derden 330 154 14 -141
Lasten exclusief reserves10.2727.1166.381-735

Apparaatslasten 9.845 6.738 5.764 -973
Inhuur -5 118 134 15
Overige apparaatslasten 7 11 62 51
Personeel 9.843 6.608 5.569 -1.039
Interne resultaat 0 0 398 398
Interne resultaat 0 0 398 398
Programmalasten 428 378 218 -160
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 428 378 220 -159
Overige programmalasten 0 0 -2 -2
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -9.943 -6.962 -6.348 614
Saldo voor reserveringen -9.943 -6.962 -6.348 614
Reserves2.5128.9848.9840

Onttrekking reserves 3.935 2.213 2.213 0
Toevoeging reserves 1.423 1.423 1.423 0
Vrijval Reserves 0 8.194 8.194 0
Saldo -7.431 2.022 2.636 614

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. WW en transfertrajecten 0 -608 0 608
2. Diverse afwijkingen -121 -127 0 6
Totaal afwijkingen -121 -735 0 614

Toelichting overzicht afwijkingen

1. WW en transfertrajecten
Door een combinatie van een gunstige arbeidsmarkt en effectieve begeleiding van medewerkers zijn de WW-lasten lager uitgevallen dan geraamd (€ 999). De begeleidingskosten van medewerkers inzake WW en transfertrajecten zijn hoger uitgevallen (- € 391).

 

2. Diverse afwijkingen
Dit betreft meerdere geringe afwijkingen in zowel baten als lasten.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Omschrijving taakveld

Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente. 

In 2019 is het accent van begeleiding verder verschoven van gedwongen mobiliteit, naar vrijwillige mobiliteit m.b.v. transfertrajecten. Deze doorstroom draagt bij aan het streven naar een optimale inzet van medewerkers (de juiste mensen op de juiste plek) binnen de gemeente. Hiermee wordt de flexibiliteit van medewerkers vergroot om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken.