Stedelijke inrichting en ontwikkeling

De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990.

In 2022 is de gemiddelde luchtkwaliteit in de hele stad verbeterd t.o.v. het niveau van 2017. Vanaf 2020 zijn er geen straten meer waar de Europese gezondheidsnorm voor NO2 wordt overschreden.

Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%.

TAAKVELD 1

Beheer overige gebouwen en gronden

Vastgoed en gronden inzetten als middel voor behalen maatschappelijke doelen.

Goed rentmeesterschap uitoefenen.

Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed.

TAAKVELD 2

Cultureel erfgoed - Monumenten

De gemeente Rotterdam draagt zorg voor haar gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed waaronder de beschermde monumenten en stadsgezichten. Dit wordt bereikt door middel van de thema’s: Bescherming en instandhouding, kennisontwikkeling en kennisoverdracht (Erfgoedagenda Rotterdam).

De gemeente Rotterdam zet gebouwd erfgoed in als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen..

TAAKVELD 3

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap

Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst.

Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren.

Een investering in de doorontwikkeling van de klimaat adaptieve deltastad.

Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap.

TAAKVELD 4

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving

Het realiseren van de energietransitie (gezamenlijk met alle betrokken partijen in en rondom de stad) om te voldoen aan doelen van Parijsakkoord en economische kansen worden benut.

Een betere luchtkwaliteit.

Regisseren van het stimuleren van circulariteit in het grondstoffengebruik binnen de stad (verminderen gebruik grondstoffen, hergebruik en recyclen van afval).

Het realiseren van een klimaatadaptieve stad.

Verminderen van geluidsoverlast.

Een betere regie op het gebruik van de ondergrond.

Een adequaat extern veiligheidsniveau voor alle inwoners.

Verduurzaming van de gemeentelijke bedrijfsvoering en verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

TAAKVELD 5

Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad.

Zorgen voor de Implementatie van de Omgevingswet.

Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte juridische kaders voor de ontwikkeling van de stad.

TAAKVELD 6

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden.

TAAKVELD 7

Wonen en bouwen

Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus.

Woningvoorraad met toekomstwaarde.

Basis op orde.

Belangrijke ontwikkelingen die effect hebben op het wonen en bouwen, waarvan de aard en omvang van het effect nog lang niet allemaal duidelijk is.

Omschrijving programma

.......Vervolg programmadoelstellingen...

  • Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd, waarvan 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid.
  • 20 Hectare groen erbij in 2022 t.o.v. 2018.
  • Binnen vier jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen.

Omschrijving

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Huidige of nieuwe bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden. De komende jaren zal de stad en het aantal inwoners flink gaan groeien. Naast extra woningen betekent dit meer (maatschappelijke) voorzieningen, meer onderwijs, kwalitatief hoogwaardig groen, goede bereikbaarheid en voldoende werkgelegenheid.

Bewoners dragen bij aan een fijne stad door eigen initiatieven, bijvoorbeeld meer groen, betere speelruimte voor de kinderen, een prettige en gezellige buitenruimte en de daarbij behorende onderlinge contacten en het oprichten van energie-coöperaties of buurtontmoetingsplekken. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven graag.

Wonen en leven gebeurt in een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit. De klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een forse energie- én economische transitie van stad en haven. Willen wij en onze kinderen prettig blijven wonen en leven dan vraagt dit flinke keuzes, maatregelen en investeringen.

De gemeente doet dit door de ontwikkeling en groei van de stad goed te plannen. Wonen in Rotterdam wordt toekomstbestendiger en klimaatadaptiever. We anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van klimaat en onze bevolkingssamenstelling, we zorgen voor groen en mooie buitenruimte, een veilige en gezonde ondergrond en een efficiënt en prettig werkend bouw- en woning- toezicht & -vergunningverlening. De gemeente werkt toe naar belangrijke overeenkomsten zoals het klimaat- en energieakkoord, ontwikkelt en implementeert stedelijke programma’s voor de groei van de stad voert nieuwe wettelijke beleidskaders in zoals de omgevingswet. Bovenstaande inzetten worden gecombineerd met de sociale en economische context. Hierdoor wordt gebouwd aan de weerbaarheid en veerkracht (de resilience) van de mensen, de organisaties, en de systemen in de stad. Daarnaast voert de gemeente de wettelijke taken uit, zoals de behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning, aandacht voor erfgoed en het maken van bestemmings- (en straks omgevings-) plannen.

Als gevolg van een wijziging in de productenstructuur in 2018 sluiten de jaarcijfers 2017 voor twee programma’s en twee taakvelden niet aan met de gepresenteerde jaarcijfers in de jaarrekening 2017. Het betreft verschuivingen tussen de programma’s Overhead en Stedelijke inrichting en ontwikkeling van ca. € 87 mln. Binnen deze programma's gaat het om een verschuiving van het taakveld Concernondersteuning naar het taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. De verschuiving betreft concernhuisvesting.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkelingOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves219.453302.739317.21314.474

Bijdragen rijk en medeoverheden 10.069 17.621 18.910 1.289
Financieringsbaten 0 0 248 248
Overige opbrengsten derden 258.853 296.888 304.504 7.616
Overige baten -49.468 -11.769 -6.448 5.322
Lasten exclusief reserves296.157366.631333.991-32.640

Apparaatslasten 122.576 130.420 127.255 -3.165
Inhuur 21.403 22.506 23.705 1.199
Overige apparaatslasten 1.783 2.701 2.849 148
Personeel 99.391 105.212 100.701 -4.512
Interne resultaat -169.508 -123.386 -133.248 -9.862
Interne resultaat -169.508 -123.386 -133.248 -9.862
Programmalasten 343.088 359.597 339.984 -19.612
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 221.453 216.210 188.090 -28.120
Kapitaallasten 96.381 99.236 98.889 -348
Overige programmalasten 16.935 18.486 21.093 2.608
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.319 25.665 31.912 6.247
Saldo voor vpb en reserveringen -76.703 -63.891 -16.778 47.114
Saldo voor reserveringen -76.703 -63.891 -16.778 47.114
Reserves64.00748.87620.009-28.867

Onttrekking reserves 70.475 79.639 50.047 -29.592
Toevoeging reserves 6.468 72.451 72.451 0
Vrijval Reserves 0 41.688 42.413 725
Saldo -12.696 -15.015 3.232 18.247

Toelichting op overzicht van baten en lasten

Het saldo van dit programma bedraagt € 18,2 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

Grondzaken: € 8,8 mln

Het resultaat van grondzaken levert een voordelig resultaat op van € 8,8 mln door hogere winstnemingen op de grondexploitaties. Dit komt voort uit de positieve ontwikkeling van diverse projectsaldi en de doorgang van een aantal bouwplannen (gronduitgiften) die ten tijde van de 10-maandsrapportage nog onzeker waren.

Dit is in lijn met de aankondiging die is gedaan in de 10-maandsrapportage. Gezien de onzekerheden en risico’s en vanuit voorzichtigheid is de prognose in de 10-maandsrapportage niet volledig gekwantificeerd en niet verwerkt in de begroting.

 

Vastgoed: € 5,3 mln

Bij Vastgoed is een voordelig resultaat van € 5,3 mln gerealiseerd. Dit is veroorzaakt door € 4,1 mln meeropbrengsten. De meeropbrengsten betreffen incidentele opbrengsten die te maken hebben met facturatie van bijdrage onderhoudscontracten, energievergoedingen en huurcorrecties. Hier tegenover staan lagere opbrengsten (€ 856) als gevolg van minder verkochte objecten. Daarnaast hebben lagere verkoopkosten (€ 2,8 mln) ,minder uitgevoerd onderhoud (€ 933) en een afwaardering van het vastgoed (€ 1,5 mln) per saldo geleid tot € 2,1 mln minder lasten.

 

WABO: € 6,5 mln

Eind 2019 zijn er een tiental bouwplannen ingediend met als gevolg dat de baten € 6,5 mln hoger zijn dan begroot.

 

Erfpacht (baten): € 500

Functiewijzigingen en conversies van meerdere erfpacht contracten hebben geleid tot € 500 meer opbrengsten dan begroot.

 

Mooi Mooier Middelland: € 854

Bij de start van het huidige college is besloten het programma Mooi Mooier Middelland (MMM) een doorstart te laten maken. De op dat moment nog resterende budgetten zijn daarmee beschikbaar gebleven voor het programma MMM. Eind 2019 blijft er circa € 854 aan gelabeld budget over voor dit programma. In 2020 lopen de projecten uit het programma nog door, waarvoor deze middelen nodig zijn.

 

Diverse afwijkingen: - € 3,75 mln

De diverse afwijkingen zijn onder andere veroorzaakt door het nog niet realiseren van de liquidatie van de vennootschappen C2 Rotterdam (€ 900). Daarnaast kwam een groter aantal  mogelijkheden en initiatieven tot ontwikkeling ten behoeve van de verduurzaming sportlocatie van het Sportbedrijf Rotterdam en de circulaire economie binnen het Rotterdamse bedrijfsleven (€ 1,2 mln). Naast voornoemde afwijkingen zijn er nog meerdere kleinere overschrijdingen. Gezamenlijk leiden deze tot een nadelig resultaat van € 3,75 mln.

 

Reserves

Uit de reserves is voor € 28,9 mln minder onttrokken doordat de lasten om diverse factoren doorgeschoven zijn naar 2020. Deze worden op de afzonderlijke taakvelden specifieker toegelicht.  Enkele voorbeelden hiervan zijn: Gebiedsontwikkeling-Gasfabriek, Gebiedsontwikkeling 5 grote buitenruimteprojecten, Energietransitie, Samenwerkingsprogramma, Actieplan Luchtkwaliteit, Transitie Regionale Uitvoerings Diensten (RUD), Bestaande Voorraad, Nationaal Programma Rotterdam Zuid en Woningverbetering Particuliere voorraad.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Hernieuwbare elektriciteit % Streefwaarde N.v.t. RWS
Realisatie 15,9 (2017)
Gemiddelde WOZ-waarde Duizend euro Streefwaarde N.v.t. CBS
  Realisatie 166 (2018)
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Streefwaarde N.v.t. Basisregistratie adressen en gebouwen
Realisatie 2,4 (2016)
Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-64) % Streefwaarde N.v.t. CBS
Realisatie 58,4% (2019)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Toelichting BBV-indicatoren.