Beheer overige gebouwen en gronden

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Vastgoed en gronden inzetten als middel voor behalen maatschappelijke doelen.

Goed rentmeesterschap uitoefenen: waarde behoud van bezittingen.

Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed: Met privaatrechtelijke instrumenten stuurt de gemeente op het gebruik van onroerende zaken die aan derden in erfpacht of in eigendom zijn of worden gegeven, en handhaaft de contracten.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De afgelopen jaren is gebleken dat regelmatig sprake was van forse afwijkingen van de realisaties van de begroting SO Vastgoed ten opzichte van begrote bedragen. Daarom is het spoor Begroting op orde een belangrijk deel van de Uitvoeringsagenda SO Vastgoed geweest. De problematiek is hiermee in kaart gebracht, echter niet opgelost. Het beter begroten van de uitgaven en inkomsten van vastgoed is urgent en moet meerjarig op orde zijn. Het college wil daarom een realistische meerjarenbegroting presenteren.

Het college heeft op 16 juli 2019 daarom de concerndirecteur van het cluster Stadsontwikkeling opdracht gegeven om, samen met de opdrachtgevende beleidsdirecties voor de 1e herziening 2020 te komen tot een toekomstbestendige begroting vastgoed en het college hiervoor een voorstel ter besluitvorming voor te leggen. Daarnaast is de opdracht gegeven de strategische portefeuillesturing in te richten en te borgen voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Dit moet leiden tot een reële begroting, waarop de afdeling SO Vastgoed kan sturen.

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

Goed rentmeesterschap uitoefenen

Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Privaatrechtelijke instrumenten inzetten als middel voor het behalen van ruimtelijke, maatschappelijke en economische doelen

Indicatoren

Effectindicatoren  2019
Aantal te verkopen objecten commerciële portefeuille Streefwaarde 105
Realisatie 69
* Hoewel het gerealiseerde aantal verkochte objecten lager is dan de weergegeven
streefwaarde is het gerealiseerde verkoopresultaat in lijn met de begroting

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Beheer overige gebouwen en grondenOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves116.080187.045187.596551

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 106 106
Financieringsbaten 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 115.235 186.895 187.158 263
Overige baten 845 150 332 182
Lasten exclusief reserves74.116133.180127.561-5.620

Apparaatslasten 10.358 11.993 10.892 -1.100
Inhuur 1.315 1.402 2.136 734
Overige apparaatslasten 114 198 251 53
Personeel 8.929 10.393 8.505 -1.888
Interne resultaat -129.289 -110.133 -109.607 527
Interne resultaat -129.289 -110.133 -109.607 527
Programmalasten 193.047 231.321 226.275 -5.046
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 78.758 114.002 108.042 -5.960
Kapitaallasten 97.353 99.334 99.180 -154
Overige programmalasten 16.935 17.986 19.054 1.068
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 41.964 53.864 60.035 6.171
Saldo voor reserveringen 41.964 53.864 60.035 6.171
Reserves2.4292.3982.100-298

Onttrekking reserves 2.629 4.598 4.300 -298
Toevoeging reserves 200 2.200 2.200 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo 44.393 56.263 62.135 5.873

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Erfpacht baten 466 0 0 466
2. Erfpacht lasten (kapitaallasten en overige) 0 -90 0 90
3. Project Collectiegebouw (Boijmans van Beuningen) -3.200 -3.200 0 0
4. Verkopen -856 -2.780 0 1.924
5. Overige opbrengsten 4.141 0 0 4.141
6. Onderhoudslasten 0 -933 0 933
7. Afwaardering vastgoed 0 1.474 0 -1.474
8. Diverse lasten 0 207 0 -207
9. Lagere onttrekking reserves 0 -298 -298 0
Totaal afwijkingen 551 -5.620 -298 5.873

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Erfpacht baten

Het voordelig saldo op de baten van € 500 is met name veroorzaakt doordat er meer erfpacht transacties (onder andere conversies) zijn afgesloten in 2019.

 

2. Erfpacht Lasten (kapitaallasten en overige)

Het nadeel op de lasten wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten (€ 900) en lagere overige lasten (- € 1 mln). De hogere kapitaallasten hebben te maken met gronduitgiftes waarbij eeuwigdurende erfpacht wordt afgekocht. De grondwaarde op de balans wordt direct afgeschreven, wat tot uitdrukking komt in de kapitaallasten. Het voordeel op de overige lasten ontstaat voornamelijk door lagere programmalasten (waaronder juridische adviezen extern adviesbureau) en lagere apparaatslasten (mede door nog niet volledig ingevulde formatie).

 

3. Project Collectiegebouw (Boijmans van Beuningen)

De projectleiding van het Collectiegebouw Boijmans van Beuningen wordt door de gemeente uitgevoerd en loopt financieel via de gemeentebegroting. Zowel de realisatie van de kosten als de opbrengsten wijken af ten opzichte van de begroting. Per saldo heeft het geen resultaatseffect voor de gemeente.

 

4. Verkopen

Mede door gunstige marktomstandigheden is een positief verkoopresultaat op vastgoed van € 1,9 mln gerealiseerd.

 

5. Overige opbrengsten

Er zijn € 4,1 mln hogere overige opbrengsten dan verwacht. Dit betreft met name incidentele opbrengsten die te maken hebben met facturatie van bijdrage onderhoudscontracten, energievergoedingen, huurcorrecties. Deze opbrengsten hebben betrekking op voorgaande jaren. Dit betreft incidentele baten bij meerdere objecten.

 

6. Onderhoudslasten

De onderhoudskosten zijn € 933 lager dan begroot. Vanwege uitgesteld onderhoud wat naar 2020 is  door geschoven is de realisatie op het regulier onderhoud  € 1,9 mln lager dan begroot. Voor de onderbesteding van het onderhoud wordt wel een bestemmingsvoorstel (€ 2 mln) gedaan om het budget over te hevelen.

De incidentele onderhoudslasten zijn € 1 mln hoger dan begroot. Dit heeft te maken met hoge kosten ten behoeve van asbestsanering.

 

7.  Afwaardering vastgoed

In lijn met de BBV-regels worden objecten die op de nominatie staan om verkocht te worden als voorraad geadministreerd. Deze objecten moeten jaarlijks worden gewaardeerd. Indien de marktwaarde lager is dan de boekwaarde dient afgewaardeerd te worden tot de marktwaarde. Dit wordt per object bekeken. Hieruit volgt een afboeking van € 1,5 mln.

 

8. Diverse lasten

De diverse lasten zijn € 207 hoger dan verwacht.

 

9. Lagere onttrekking reserves

In 2019 zijn de lasten en dekking uit een aantal bestemmingsreserves lager uitgevallen dan begroot. Dit betreft de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie, bestemmingsreserve Groot onderhoud Museum Boijmans van Beuningen, bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds-Green Deal,  bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam-Katoenveem, bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam-Pact op Zuid.

Omschrijving taakveld

De gemeente Rotterdam heeft in zowel maatschappelijke als commerciële vastgoedobjecten in haar portefeuille. Vastgoed en gronden in gemeentelijk bezit worden ingezet ten bate van maatschappelijke doelstellingen en worden dusdanig beheerd dat ze toekomstbestendig zijn. Het bezit is geen doel op zich. Het verhogen van de kwaliteit van het Rotterdamse voorzieningenaanbod is wél een doel. De inzet is om hiertoe alleen de zogenaamde kernportefeuille aan gebouwen en gronden aan te houden, waarmee de maatschappelijk gewenste waarde kan worden gecreëerd. Dit betekent dat het gemeentelijke vastgoed moet bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen uit het coalitieakkoord en aan doelstellingen die zijn neergelegd in wet- en regelgeving (die zijn door vertaald in beleidsprogramma’s, zoals bij onderwijshuisvesting). Deze collegedoelstellingen zijn en worden vorm gegeven in plannen en programma’s die leiden tot vragen naar (gemeentelijk) vastgoed. De kaders waarbinnen dit gebeurt met betrekking tot vastgoed zijn vastgesteld in de kadernota Vastgoed. Door het hanteren van functioneel grondbeleid beheert de gemeente ruim 42.000 (grond)contracten van onroerende zaken die in erfpacht of in eigendom zijn uitgegeven door de gemeente.