Cultureel erfgoed - Monumenten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente Rotterdam draagt zorg voor haar gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed waaronder de beschermde monumenten en stadsgezichten. Dit wordt bereikt door middel van de thema’s: Bescherming en instandhouding, kennisontwikkeling en kennisoverdracht (Erfgoedagenda Rotterdam).

De gemeente Rotterdam zet gebouwd erfgoed in als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In 2019 is verder gewerkt met de Rotterdamse Erfgoedagenda 2017-2020. De Erfgoedagenda, zet de koers uit en schetst de concrete activiteiten rond het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed van Rotterdam. Naast de vergunningverlening betreft dit projecten die direct verbonden zijn met de bescherming en instandhouding van erfgoed In aanvulling op de beleidsvoornemens 2019 is naar aanleiding van het voorgenomen en uitgevoerde onderzoek naar religieus erfgoed een begin gemaakt met een kerkenvisie voor de stad. Vanwege het complexe en veelomvattende karakter van dit project is het in 2019 niet gelukt om een start te maken met het geplande onderzoek naar schoolgebouwen in Rotterdam. Een andere relevante ontwikkeling is de motie ‘Versnelde toekomst voor erfgoed’ die met algemene stemmen is aangenomen. In de motie is gevraagd naar een versnelling van het aanwijzen van gemeentelijke monumenten vanuit de bestaande groslijst. Het college heeft dit toegezegd en gaat hiermee aan de slag. Deze ontwikkelingen hebben niet geleid tot financiële bijstellingen.


 

Wat willen we bereiken?

Bescherming en instandhouding

Kennisontwikkeling: Geschiedenis in beeld

Kennisoverdracht: Het vertelde verhaal

Stimuleren de inzet van erfgoed als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Bescherming en instandhouding

Kennisontwikkeling: Geschiedenis in beeld

Kennisoverdracht: Het vertelde verhaal

Stimuleren de inzet van erfgoed als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - MonumentenOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves0000

Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves781723638-85

Interne resultaat 0 281 326 45
Interne resultaat 0 281 326 45
Programmalasten 781 442 312 -130
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 325 230 -95
Subsidies en inkomensoverdrachten 781 117 82 -35
Saldo voor vpb en reserveringen -781 -723 -638 85
Saldo voor reserveringen -781 -723 -638 85
Saldo -781 -723 -638 85

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 0 -85 0 85
Totaal afwijkingen 0 -85 0 85

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse afwijkingen

In 2019 is een voordelig projectresultaat van € 64 behaald. Daarnaast is er voor € 21 een afwijking veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdam staat internationaal bekend als stad van moderne architectuur. Daarnaast heeft de stad inmiddels ook een volwassen monumententraditie. Het erfgoed vertelt het verhaal van Rotterdam. In Rotterdam zijn verschillende monumenten. Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, UNESCO Werelderfgoed, beeldbepalende panden en beschermd stadsgezichten.

De cultuurhistorische verantwoordelijkheid van de gemeente heeft een basis in de wettelijke taken in het kader van de vergunningverlening en de instandhouding van monumenten en beschermde stadsgezichten en het sinds 1986 bestaande Rotterdamse monumentenbeleid.

De gemeente zorgt voor een aantrekkelijke woon-, leef- en verblijfsomgeving door behoud, beheer en ontwikkeling van gebouwd cultureel erfgoed (monumentenbeleid).

In december 2016 is door het college de ‘Erfgoedagenda Rotterdam 2017 – 2020’ vastgesteld. Hierin worden de ambities en activiteiten rond het gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch waardevolle erfgoed van Rotterdam tot 2020 beschreven en voorzien van een planning. De Erfgoedagenda wordt elke vier jaar geactualiseerd, verbreed en vernieuwd. De Erfgoedagenda Rotterdam 2017-2020 vormt de basis voor de invulling van het monumentenbeleid voor de komende jaren. De activiteiten zijn gericht op de invulling van wettelijke taken vanuit de Wabo, Erfgoedwet en Monumentenverordening Rotterdam (thema: Bescherming en instandhouding, aangevuld met specifieke activiteiten binnen de thema’s Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. Ieder jaar wordt de gemeenteraad inhoudelijk gerapporteerd via het college van B en W.