Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van de energietransitie (gezamenlijk met alle betrokken partijen in en rondom de stad) om te voldoen aan de doelen van het Parijsakkoord en het benutten van economische kansen.

Een betere luchtkwaliteit.

Regisseren van het stimuleren van circulariteit in het grondstoffengebruik binnen de stad (verminderen gebruik grondstoffen, hergebruik en recyclen van afval).

Het realiseren van een klimaatadaptieve stad.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Duurzaamheid

 • Er is een klimaatakkoord gesloten met de stad met daarin 49 klimaatdeals.
 • www.010duurzamestad.nl is in de lucht om vragen, van informatie tot ondersteuning, van Rotterdammers en partijen snel en goed te beantwoorden.
 • Met tal van partijen binnen en buiten het concern werken we samen aan een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.
 • De gebiedsaanpakken zijn gestart om vijf wijken van het aardgas af te krijgen waarbij volop geleerd wordt hoe deze opgave te verbinden met andere opgaves en kansen.
 • We benutten Europese subsidies om ruimte te maken voor experimenten.
 • De aanleg van zonnepanelen heeft een vlucht genomen en nieuwe windparken zijn geopend. Daarnaast wordt in Rotterdam de grootste turbine ter wereld getest.
 • Ontwikkeling van beleid: het duurzaamheidskompas & uitvoeringsplan energietransitie.
 • Samenwerking op Leerwerkakkoorden en armoede aanpak binnen de gemeente.
 • Ook wordt er binnen de gemeente Rotterdam zelf op diverse punten hard meegedacht of gewerkt aan het verduurzamen van de organisatie.

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Een betere luchtkwaliteit met het oog op gezondheid.

Het tegengaan van geluidsoverlast

De bodem met de juiste kwaliteit en een ondergrond die ruimte biedt

Een adequaat extern veiligheidsniveau voor alle inwoners

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
Collegetarget 1: De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990. Streefwaarde   niet >31,9 Mton niet >31,9 Mton <31,9 Mton <31,9 Mton  
Realisatie

31,9 Mton

29,9 Mton bekend zomer 2020      
Collegetarget 2: Vanaf 2020 zijn er geen straten meer waar de Europese gezondheidsnorm voor NO2 wordt overschreden. Ook na 2020 blijven we werken aan het verder verbeteren van de luchtkwaliteit.              
Jaargemiddelde* Streefwaarde   16 12 8 0  
Realisatie   5 4 n.b. n.b.  
Uurgemiddelde** Streefwaarde   0 0 0 0  
Realisatie   0 0 n.b. n.b.  
Ten minste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd, waarvan 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid***. Streefwaarde            
Realisatie            
* Betreft het aantal toetspunten > NO2 40 μg/m3 (jaargemiddelde gebaseerd op NSL voorgaande jaar)
** Betreft het aantal meetstations met >18 keer per jaar overschrijding NO2 200μg/m3 (uurgemiddelde, gebaseerd op jaarverslag DCMR)
*** Nadere uitwerking volgt in samenhang met woningbouwopgave

Twee ambities uit het coalitieakkoord worden hier samengevoegd onder een collegetarget. Verduurzamen gebeurt door en kan ook gemeten worden via een slimme keuze voor een combinatie van maatregelen: aardgasvrij maken (of daarop voor te bereiden), voorzien van eigen energie opwek en/of -opslag, kostenefficiënt te isoleren/renoveren, materiaal circulair inzetten, energiegebruik van bewoners veranderen, woningen voorzien van oplaadfaciliteiten voor elektrisch vervoer, huizen klimaatbestendiger maken (bv groene daken, ontstenen van tuinen, wateropvang en hittestress maatregelen).

Circulaire economie staat bij taakveld Afval - Grondstoffen

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhavingOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves01.9512.00857

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 1.498 1.705 207
Overige opbrengsten derden 0 453 303 -150
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves49.42341.36337.340-4.024

Apparaatslasten 0 2.127 2.101 -26
Inhuur 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 17 17 0
Personeel 0 2.110 2.084 -26
Interne resultaat 16.040 6.974 6.738 -236
Interne resultaat 16.040 6.974 6.738 -236
Programmalasten 33.383 32.262 28.501 -3.761
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 32.444 11.859 9.038 -2.821
Kapitaallasten 618 558 558 0
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 322 19.845 18.905 -940
Saldo voor vpb en reserveringen -49.423 -39.412 -35.332 4.080
Saldo voor reserveringen -49.423 -39.412 -35.332 4.080
Reserves18.3343.292-2.665-5.957

Onttrekking reserves 18.334 12.318 6.361 -5.957
Toevoeging reserves 0 45.484 45.484 0
Vrijval Reserves 0 36.458 36.458 0
Saldo -31.090 -36.120 -37.997 -1.877

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingen

Afwijking

baten

Afwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. C2 Deponie

                0

                    900

                                  0

                   -900
2. Bestemmingsreserve Bodem                 0                 -3.871                          - 3.871                      0
3. Diverse afwijkingen bestemmingsreserves                 0                 -2.086                          - 2.086                        0
4. Verhoogde duurzame initiatieven                 0                   1.218                                   0                -1.218
5. Diverse afwijkingen               57                     -185                                   0

                   242

Totaal afwijkingen              57                   -4.024                         -5.957                -1.877

Toelichting overzicht afwijkingen

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 1,9 mln nadelig. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. C2  Deponie

In 2019 is de C2 Deponie overgedragen aan de Provincie Zuid-Holland. In de begroting is een teruggave van € 900 aan de gemeente Rotterdam opgenomen als gevolg van een verwachte liquidatie van de vennootschappen C2 Rotterdam. Deze teruggave is niet gerealiseerd, omdat de liquidatie van de vennootschappen in 2020 wordt uitgevoerd. Dit leidt in 2019 tot een financieel nadeel van € 900 en zal in 2020 tot een incidentele baat van gelijke omvang leiden.

 

2. Bestemmingsreserves Bodem

Het programma bodem bestaat uit 3 deelprogramma’s: Gasfabrieken, Spoed en Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Botlek. Alle drie worden gefinancierd vanuit deze bestemmingsreserve.

Gasfabrieken

In 2019 heeft aanvullend onderzoek ten behoeve van de aanpak van de sanering plaatsgevonden en vonden geen grote saneringswerkzaamheden voor gasfabriek Keilehaven plaats. Hierdoor vallen de lasten € 1,7 mln lager uit dan begroot.

Spoed

Binnen het deelprogramma Spoed worden de historische ernstige spoedeisende verontreinigingen van de bodem (omschrijving op basis van de wet bodembescherming) in beeld gebracht en aangepakt. De aanpak van lood in de bodem is bepalend voor een belangrijk deel van de kosten van het dit deelprogramma. Het aantal te saneren locaties in 2019 was minder dan voorzien, waardoor de lasten in 2019 € 2,0 mln lager uitvallen dan begroot.

Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Botlek

Een uitrol van de gebiedsgerichte aanpak richting Europoort wordt onderzocht. Besteding van de middelen is onder andere afhankelijk van het aantal bedrijven dat interesse toont in de aanpak van sanering en in welk jaar zij dit doen. De lagere interesse leidt in 2019 tot lagere lasten, € 171.

 

3. Diverse afwijkingen bestemmingsreserves

In de 2019 zijn de lasten en dekking uit een aantal bestemmingsreserves lager uitgevallen dan begroot. Dit betreffen de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling-Gasfabriek (- € 272), diverse bestemmingsreserves Energietransitie (- € 778), bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds-Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (- € 175), bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds-Transitie Regionale Uitvoerings Diensten (- € 160), bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit (- € 496) en bestemmingsreserve Duurzaam (- € 200).

 

4. Verhoogde Duurzame initiatieven

In 2019 kwamen meerdere mogelijkheden en initiatieven tot ontwikkeling die de duurzaamheid op de sportlocaties van het Sportbedrijf Rotterdam verbeterden en de circulaire en nieuwe economie binnen het Rotterdamse bedrijfsleven bevorderden.

 

5. Diverse afwijkingen

De overige diverse afwijkingen bestaan voornamelijk uit een voordelig effect op een bijdrage aan het op te richten Gebiedsfonds Windpark Hartelbrug II van € 200. Omdat dit Gebiedsfonds in 2019 nog niet is opgericht, is er vanuit de gemeente Rotterdam nihil euro bijgedragen. Hiervoor wordt een bestemmingsvoorstel ingediend.

Omschrijving taakveld en vervolg taakvelddoelstellingen

Vervolg taakvelddoelstellingen

 • verminderen van geluidsoverlast
 • een betere regie op het gebruik van de ondergrond
 • een adequaat extern veiligheidsniveau voor alle inwoners
 • verduurzaming van de gemeentelijke bedrijfsvoering en verduurzaming gemeentelijk vastgoed

 

Omschrijving taakveld

Nederland moet in 2050 een land zijn zonder CO2 uitstoot en met een volledig circulaire economie. Daar moet nu mee begonnen worden. Ook Rotterdam heeft hierin een belangrijke opgave. Prioriteit ligt daarom bij de uitvoering en ondersteuning van activiteiten voor het realiseren van de energietransitie in gebouwde omgeving en mobiliteit, de omslag naar een circulaire economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, vergroting van de veerkracht van de stad, in combinatie met de vergroening, waterveiligheid en transformatie naar een nieuwe duurzame economie.

We zetten in op een fijne woon- en leefomgeving voor alle Rotterdammers: schoner, groener en gezonder. In het taakveld Milieubeheer wordt ingezet op maatregelen die de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, schone lucht, minder geluidsoverlast en schonere en veiliger bodems bevorderen en zo een bijdrage leveren aan een rijke en stabiele biosfeer en daarmee aan een aantrekkelijke leefomgeving. Dit vergt vooral  focus op anders werken: die keuzes krijgen waarde als we ze omzetten in kansen door integraler en slimmer te weken. Dus zetten we de energietransitie in als vliegwiel voor duurzame bedrijvigheid, voor nieuwe werkgelegenheid en het aantrekkelijker maken van woningen en wijken.