Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst.

Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren.

Een investering in de doorontwikkeling van de klimaat adaptieve deltastad.

Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

We werken aan een robuuste groene, gezonde en duurzame leefomgeving voor alle Rotterdammers die uitnodigt tot ontmoeten, sporten en recreëren en bijdraagt aan een aantrekkelijk werk- en leefklimaat. In het coalitieakkoord zijn veertien collegetargets vastgesteld. Collegetarget nummer elf luidt: “20 hectare groen erbij in 2022 t.o.v. 2018”.

In juni 2019 is de concept visie Openbare Ruimte besproken in de commissie BWB. De visie schetst de opgaven voor de openbare ruimte die wij de komende 10 jaar voorzien, in relatie tot de binnenstedelijke verdichting en de diverse transities die op ons afkomen, zoals klimaatadaptatie en energie. De opgaven zijn verwoord in drie doelen:

 1. Groenere en duurzame stad

 2. Openbare ruimte van en voor iedereen

 3. Ruim baan voor fietser en voetganger

Daarnaast zijn er vijf speerpunten voor Rotterdam benoemd:

 1. Groenstructuur

 2. Rivieren, kust en regio

 3. Binnenstad

 4. Focuswijken Rotterdam-Zuid

 5. Boulevards en stadsstraten

In lijn met de visie Openbare Ruimte wordt ook gewerkt aan een update van de Rotterdamse Stijl. De Rotterdamse Stijl is een handboek met inrichtingsrichtlijnen en materialen. Zo realiseren we een eenduidige, herkenbare en duurzame inrichting van de openbare ruimte die ook goed te beheren is.

In april 2019 is de raad geïnformeerd over het plan van aanpak Groenoffensief “Rotterdam gaat voor groen!”, hiermee wordt ingezet op speerpunt 1 Groenstructuur. Deze aanpak geeft in vier pijlers het kader voor uitvoering van het collegetarget 20 hectare vergroening. In 2019 is verder gewerkt aan extra aanleg van groen in de openbare ruimte, meer mogelijkheden voor groen dichtbij huis, een subsidieregeling voor groenblauwe schoolpleinen, de stimulering van aanleg van groene daken en meer groen bij werklocaties, zoals bedrijventerreinen en kantorenlocaties.

Het college heeft in februari 2019 het Toekomstperspectief Binnenstedelijke Nieuwe Maas vastgesteld. Dit toekomstperspectief is met het in juni 2019 door het college vastgestelde Uitvoeringsprogramma Rivieroevers Rotterdam 2019-2022 doorgeleid aan de gemeenteraad. Hiermee is ingezet op speerpunt 2 Rivieren, kust en regio van de visie openbare ruimte.


 

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
Collegetarget 11: 20 ha groen erbij in 2022 t.o.v. 2018 Streefwaarde     + 5 ha + 10 ha + 15 ha + 20 ha
Realisatie     + 8,9 ha*      
Beleving toename groen in wijken en buurten Streefwaarde  

23

≥ 23 ≥ 23 ≥ 23 ≥ 23
Realisatie 23 23        
               
             

* De extra hectaren groen worden voor deels bepaald op basis van luchtfoto’s (groene daken) en deels op basis van inrichtingsplannen (openbare ruimte, werklocaties en dichtbij huis). De inventarisatie van de inrichtingsplannen bevindt zich in de afrondende fase. Mogelijk kan het netto hectares groen hierdoor wijzigen.

Prestatie-indicatoren 201720182019202020212022
Realisatie ecologische verbindingen Streefwaarde 3 ecologische verbindingen realiseren in de stad
Realisatie  

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - LandschapOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves5631.8331.821-12

Bijdragen rijk en medeoverheden 563 1.833 1.706 -127
Overige opbrengsten derden 0 0 115 115
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves8.14011.3589.783-1.575

Interne resultaat 630 2.475 2.896 421
Interne resultaat 630 2.475 2.896 421
Programmalasten 7.510 8.882 6.887 -1.996
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.020 7.477 2.040 -5.437
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 1 1
Subsidies en inkomensoverdrachten 4.490 1.405 4.846 3.441
Saldo voor vpb en reserveringen -7.577 -9.524 -7.961 1.563
Saldo voor reserveringen -7.577 -9.524 -7.961 1.563
Reserves3.0303.8902.397-1.494

Onttrekking reserves 3.030 3.890 2.397 -1.494
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -4.547 -5.634 -5.565 69

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling                          0                  -1.494                      -1.494                         0
2. Diverse afwijkingen                       -12                       -81                               0                       69
Totaal afwijkingen                      -12                  -1.575                       -1494                       69

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

In het kader van het groenoffensief (“Rotterdam gaat voor groen”) zijn er minder lasten gerealiseerd dan voorzien van € 980. Dit komt onder andere door minder subsidieaanvragen voor groene daken en het verschuiven van vergroeningsprojecten en projecten in de openbare ruimte naar 2020.

Er is voor 2019/2020 een voorbereidingsbudget gereserveerd voor de uitvoering van de plannen voor:

 • Hofbogen
 • Groene Long: Hofplein en Blaak/Westblaak
 • Schouwburgplein
 • Alexanderknoop
 • Maashavenpark

Er was ingeschat dat de piek van de lasten en werkzaamheden in 2019 zou plaatsvinden, maar dit is deels (voor € 514) verschoven naar 2020. Hiermee valt de onttrekking uit de bestemmingsreserve met hetzelfde bedrag lager uit dan begroot.

2. Diverse afwijkingen

Overige kleinere afwijkingen op diverse budgetten en projecten

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Gebiedsaanpak energietransitie

 • Groenplan Binnenstad

 • Meerjarenplan Bouw en Woningtoezicht 2018-2021

 • Stedelijke Agenda Haven

 • Verkeer- en vervoersplan Rotterdam 2003-2020

Omschrijving taakveld

Ons doel is het realiseren van mooi, divers en uitnodigend openbaar groen en stedelijk water. Het groen en water in Rotterdam heeft daarbij  landschappelijke en ecologische waarde, is goed verspreid, divers en biedt ruimte aan toegankelijke recreatie, houdt de mensen en de stad  gezond, leefbaar en aantrekkelijk. Juist in de verdichtende omgeving wordt gezorgd voor een eveneens groeiende aanwezigheid van openbaar groen en stedelijk water. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering en gezonde groei in relatie tot de stedelijke verdichtingsopgave.

Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:

 • Aanleg van openbaar groen inclusief het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte

 • Aanleg van openbaar water: vijvers en kleine watergangen

 • Aanleg van speelvoorzieningen

Al deze opgaven vragen om creatieve en innovatieve oplossingen en andere samenwerkingsvormen met (deels nieuwe) partners. Alleen door samen op te trekken met oog voor de brede doelstellingen van de stad en het effect van onze aanpak op de Rotterdammer zorgen we voor maximaal resultaat, ook op de lange termijn. Daarbij maken we gebruik van de vijf perspectieven uit de concept Omgevingsvisie:

 1. Circulaire stad

 2. Compacte stad

 3. Productieve stad

 4. Inclusieve stad

 5. Gezonde stad

Deze perspectieven sluiten goed aan bij onze ambities.

Met de bovengenoemde doelen beogen we de volgende effecten in de stad te bereiken:

 • Tevredenheid van bewoners vergroten over de openbare ruimte, waaronder het groen, water en speelvoorzieningen

 • Groei van gebruikers en bezoekersaantallen van stadsparken en wijkvoorzieningen faciliteren van de bevordering van een duurzame en gezonde leefstijl

 • Weerbaarheid van de stad versterken waar het gaat om klimaatverandering