Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Onze inspanningen zijn volgens planning gepleegd en hebben daarmee een bijdrage geleverd aan het halen van de streefwaardes ten aanzien van het relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad, extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad en het aantal gerealiseerde fietsvriendelijker verkeersregelinstallaties in de binnenstad.

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
Relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad* Streefwaarde   61,7% 62,4% 63% 63,7% 64,3%
Realisatie 61,3% 61,7 % 63,4 %      
* Weergegeven is het aandeel verplaatsingen per fiets, openbaar vervoer, lopend en met schone motorvoertuigen, afgezet tegen het totaal aantal verplaatsingen inclusief vuile motorvoertuigen en brommers en scooters. Het aandeel schone verplaatsingen neemt al jaren langzaam maar gestaag toe. De streefwaarden tot en met 2022 bevatten een ambitie van 50% ten opzichte van de verschoningstrend in de afgelopen collegeperiode.
Prestatie-indicatoren* 201720182019202020212022
Extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad Streefwaarde     1.000 2.000 3.000 4.000
Realisatie     1.298      
Aantal gerealiseerde fietsvriendelijker verkeersregelinstallaties Streefwaarde     25 50 75 100
Realisatie     35      
Realisatie 3 ecologische verbindingen Streefwaarde       1 1 1
Realisatie            
* In de begroting 2019 werd uitgezocht of een indicator verschoning gemeentelijk wagenpark wenselijk was. Er is gekozen om de verantwoording over de verschoning van het gemeentelijk wagenpark op te nemen in de beleidsinhoudelijke toelichting van het programma Beheer van de Stad en taakveld Overige Baten en Lasten- Vervoer en Materieel en in de oplegger van deze jaarrekening.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - OntwikkelingOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves2.8543.7862.923-863

Bijdragen rijk en medeoverheden 113 614 729 115
Overige opbrengsten derden 2.741 3.295 2.319 -976
Overige baten 0 -123 -124 -1
Lasten exclusief reserves24.10233.71427.435-6.279

Apparaatslasten 8.377 9.331 8.562 -769
Inhuur 347 572 496 -76
Overige apparaatslasten 111 176 226 51
Personeel 7.919 8.584 7.839 -744
Interne resultaat -3.276 -1.270 -642 629
Interne resultaat -3.276 -1.270 -642 629
Programmalasten 19.001 25.653 19.515 -6.138
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.518 16.945 10.756 -6.189
Kapitaallasten 9.483 8.697 8.697 1
Overige programmalasten 0 0 56 56
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 11 5 -6
Saldo voor vpb en reserveringen -21.248 -29.928 -24.512 5.416
Saldo voor reserveringen -21.248 -29.928 -24.512 5.416
Reserves7.43514.90410.529-4.375

Onttrekking reserves 7.435 15.701 11.326 -4.375
Toevoeging reserves 0 797 797 0
Saldo -13.814 -15.023 -13.983 1.040

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Rijgedrag en Doorstroming -1.100 -1.100 0 0
2. Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid 0 -3.639 -3.639 0
3. Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit 0 -615 -615 0
4. Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling 0 -116 -116 0
5. Bestemmingsreserve Kansrijke Wijken 0 -5 -5 0
6. Overhead 0 -177 0 177
7. Diverse Afwijkingen  237 -626 0 863
Totaal afwijkingen -863 -6.279 -4.375 1.040

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Rijgedrag en Doorstroming

Vanwege technische problemen is de uitrol van de hardware voor een periode bevroren. Hierdoor zijn minder verkeerslichten omgebouwd en opgeleverd dan voorzien was in de uitvoeringsplanning van 2019. Deze zijn in overleg met leverancier in de planning doorgeschoven naar 2020. Na oplevering in 2020 wordt pas financieel afgerekend.

 

2. Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid

De exploitatie van de veerpont is later gestart dan voorzien. Hierdoor schuift het grootste deel van de lasten voor de veerpont naar 2020. Daarnaast bleken de geraamde lasten op basis van het opgestelde pakket aan eisen betreffende het Verkeersregiemodel veel hoger uit te vallen dan het beschikbare budget. Hierdoor is er geen aanbesteding opgestart maar wordt het pakket aan eisen herzien om binnen het beschikbare budget te blijven.

 

3. Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

De werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van een fietsparkeervoorziening aan de Provenierssingel zijn door organisatorische oorzaken uitgesteld naar 2020. Hierdoor zijn er minder lasten gerealiseerd en heeft dit geleid tot een lagere onttrekking van € 615 uit de hiervoor beschikbare bestemmingsreserve.

 

4. Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

Voor de intensivering van de aanpak parkeerproblematiek en vergroening Noord zijn een aantal werkzaamheden verschoven naar het jaar 2020. Hierdoor zijn de lasten lager uitgevallen en heeft dit geleid tot een lagere onttrekking van € 116 uit de hiervoor beschikbare bestemmingsreserve.

 

5. Bestemmingsreserve Kansrijke Wijken

Op de bestemmingsreserve Kansrijke Wijken is er € 5 minder onttrokken uit de beschikbare reserve omdat er minder lasten zijn gerealiseerd dan begroot.

 

6. BBV-aanpassing overhead

Voor € 177 wordt de afwijking veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten.

 

7. Diverse Afwijkingen

Het resterende verschil van € 863 positief wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen op de overige lasten en baten.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen, meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.
Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.

De komende vier jaar werken we daarnaar toe door:

  • Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.
  • We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.

Een optimaal, schoon en veilig mobiliteitsnetwerk is een randvoorwaarde voor een economische succesvolle stad met een prettig woon- en leefklimaat. De energietransitie, de sprong naar de nieuwe economie en het faciliteren van de groei en verdichting van de stad met 18.000 woningen en het tegengaan van mobiliteitsarmoede bij Rotterdammers, kan alleen lukken als de mobiliteitsnetwerken van Rotterdam daarin een leidende rol spelen. Rotterdam speelt in op de wereldwijde beweging naar emissieloos vervoer, te beginnen met het OV en al snel ook andere modaliteiten. Het herzien van de energieinfrastructuur (zowel elektra als waterstof) is hierin op den duur cruciaal. De mobiliteitssector zal ook een stevige bijdrage moeten leveren in het bereiken van de doelstellingen van Parijs.


Het duurzaam verbinden van noord en zuid in Rotterdam is tevens een prioriteit om daarmee het volle potentieel van de stad tot zijn recht te laten komen.