Maatwerkdienstverlening 18-

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Samenhangende aanpak voor kwetsbare jongeren en/of kwetsbare gezinnen.

Versterken van next skills en jong leiderschap.

Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant).

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De belangstelling voor de gezinsarrangementen is gegroeid. De gezinsarrangementen zijn gekoppeld aan het WMO arrangement van de ouder(s). Sinds de invoering in 2018 zien we een gestage groei in het aantal gezinsarrangementen. In het beleidsplan jeugd, welzijn en wmo 2020 – 2023 is aandacht voor de doorontwikkeling van de gezinsarrangementen.

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

Jeugdhulp

Preventie

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Jeugdhulp

Preventie

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
Doelrealisatie Jeugdhulp* Streefwaarde n.v.t n.v.t In ontwikkeling
Realisatie            
Uitval Jeugdhulp** Streefwaarde     In ontwikkeling
Realisatie            

* Regionaal (onze jeugdhulp wordt voor een groot deel regionaal ingekocht) is aangesloten op de landelijke outcome indicatoren voor het meten van outcome. Deze indicatoren en de levering hier van zijn nog in ontwikkeling. Het betreft de volgende indicatoren:

 1. Reden beëindiging jeugdhulp
 2. Cliënttevredenheid
 3. Doelrealisatie
  1. De mate waarin cliënten na jeugdhulp zonder hulp verder kunnen;
  2. De mate waarin er na beëindiging van de jeugdhulp geen nieuwe start hulp is;
  3. De mate waarin er sprake is van afname problematiek / toename zelfredzaamheid / toename participatie;
  4. De mate waarin de overeengekomen doelen zijn gerealiseerd.

Recent zijn de indicatoren 1 t/m 3.2 uitgevraagd voor de regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp in het jaar 2019. De respons was nog onvoldoende om over te rapporteren. Dit is in lijn met de landelijke trend: CBS heeft in 2019 een vergelijkbare uitvraag gedaan, de respons was zeer laag. Er wordt regionaal gestuurd op een betere registratie en levering van deze indicatoren. De indicatoren 3.3 en 3.4 zijn nog niet opgenomen in het landelijk protocol beleidsinformatie Jeugd omdat de ontwikkeling van deze indicatoren op landelijk niveau nog niet is afgerond. Deze indicatoren zijn om die reden nog niet uitgevraagd.

** De indicator is nog in ontwikkeling. De bedoeling is dat deze indicator het aantal cliënten weergeeft dat eenzijdig en voortijdig de behandeling of begeleiding stopt. Hoe lager deze indicator hoe beter de Jeugdhulp aansluit bij de behoeften van de jeugdige.
Prestatie-indicatoren 201720182019202020212022
Aantal huisartsen met een POH GGZ* Streefwaarde   6 15 25 35 40
Realisatie 6 6 20      

*Met ingang van 2016 is de gemeente bezig om huisartsen te faciliteren door middel van een, door de gemeente gefinancierde praktijkondersteuner: de POH Jeugd & Gezin, in hun praktijk. Deze praktijkondersteuner werkt onder aansturing van de huisarts, kan breed kijken, heeft kennis van het hulpaanbod, geeft zelf opvoedadviezen, kortdurende begeleiding en helpt de cliënt naar de juiste zorg. In 2019 zijn meer huisartsen dan voorzien bereid gevonden om deze praktijkondersteuner in de praktijk op te nemen: 20 locaties maken hiervan nu gebruik, dat betreft een veelvoud aan huisartsen, aangezien er meerdere huisartsen per locatie werkzaam zijn. In 2019 heeft intensivering in het NPRZ gebied plaatsgevonden. Huisartsen in Rotterdam zijn niet centraal georganiseerd en het vinden van praktijken die deel willen nemen is een tijdrovend proces. Ook moeten er mensen gevonden worden en aangenomen. De ervaring laat zien dat er ¾ jaar nodig is van eerste gesprek tot start POH J&G. Met name in het laatste kwartaal van 2019 heeft intensivering plaatsgevonden.

 

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18-Oorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves01.04993-956

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 1.049 93 -956
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves40.41645.64345.061-582

Apparaatslasten 407 447 606 159
Inhuur 13 44 158 114
Overige apparaatslasten -5 11 19 8
Personeel 399 391 429 38
Interne resultaat 616 789 811 22
Interne resultaat 616 789 811 22
Programmalasten 39.393 44.407 43.644 -763
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.944 5.376 3.817 -1.559
Overige programmalasten 0 0 66 66
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 27.472 32.636 33.969 1.333
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.977 6.394 5.792 -603
Saldo voor vpb en reserveringen -40.416 -44.594 -44.968 -374
Saldo voor reserveringen -40.416 -44.594 -44.968 -374
Reserves0-10.582-12.004-1.422

Onttrekking reserves 0 4.418 2.996 -1.422
Toevoeging reserves 0 15.000 15.000 0
Saldo -40.416 -55.176 -56.972 -1.796

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Passend onderwijs en jeugdhulp -263 -1.147 0 885
2. Jeugdhulp; Zorg in Natura en PGB 7 1.216 -1.422 -2.631
3. Jeugdhulp overig -700 -651 0 -49
         
Totaal afwijkingen -956 -582 -1.422 -1.796

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Passend onderwijs en jeugdhulp

Onderwijszorgarrangementen werden over het eerste schooljaar 2018-2019 voor de eerste maal verstrekt. De afrekeningen over dit schooljaar, dat deels als opstartjaar moet worden beschouwd, zijn € 1,1 mln lager uitgevallen.  Een aantal kinderen uit regiogemeenten maken ook gebruik van deze onderwijszorgarrangementen. De gemeente Rotterdam ontvangt hiervoor baten. Ook deze baten zijn lager uitgevallen dan begroot. Per saldo is € 900 minder uitgegeven dan begroot.

 

2. Jeugdhulp; Zorg in Natura en PGB

De druk op het budget jeugdhulp lokaal is groot. De budgetten voor jeugdhulp zijn gedurende 2019 daarom fors naar boven bijgesteld. Ondanks dat was het tekort nog € 1,2 mln. Vooral bij jeugd met een beperking en jeugdhulp in gezinsarrangementen is meer nodig gebleken. Financiering hiervan is voor € 3 mln de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp.

Voor Wmo en Jeugdhulp is € 7,1 mln minder aan de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp onttrokken dan begroot. Hiervan heeft € 1,4 mln betrekking op dit taakveld. De tekorten jeugdhulp op dit taakveld Maatwerkdienstverlening 18- en taakveld Geëscaleerde zorg 18- konden binnen het programma Volksgezondheid en zorg voor dit bedrag worden opgevangen door overschotten (meevallende tekorten) op het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ en het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ .

 

3. Jeugdhulp overig

In de begroting was rekening gehouden met een bijdrage uit het transformatiefonds van de GR Jeugdhulp Rijnmond dat gaat helpen bij de transformatie van de jeugdhulp. De lasten en baten zijn hierdoor in de begroting opgehoogd. De aanvraag van de gemeente Rotterdam is niet meer in 2019, maar in 2020 bij de GR Jeugdhulp Rijnmond ingediend. Hierdoor is geen realisatie in 2019 zichtbaar.

 

 

Omschrijving taakveld

Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dit doen we door stevige preventie in te zetten: gericht op de meest relevante factoren (beschermende factoren en risicofactoren) die bijdragen aan een kansrijke, veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Met het beleidskader Jeugd ‘Rotterdam Groeit’ zetten we in op het voorkomen van problematiek en het versterken van perspectief. We stimuleren jonge Rotterdammers daarom mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. Als het noodzakelijk is, zetten we jeugdhulp in. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie en Onderwijs Zorg arrangementen.

Tegelijkertijd scheppen we de juiste voorwaarden voor jeugdigen waarmee het wel goed gaat, zodat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.