Wijkteams en Wmo-loketten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het informeren en adviseren over en het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning.

Integrale aanpak wijkteams.

Doorontwikkeling wijkteams.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In 2019 hebben we ons bezig gehouden met het bieden van toegang tot passende zorg en ondersteuning, integrale aanpak en doorontwikkeling wijkteams. Voor de inhoudelijke acties die hiervoor zijn gehouden, verwijzen wij naar het kopje 'wat hebben we hiervoor gedaan?'. Er zijn geen financiele wijzigingen geweest.

Wat willen we bereiken?

Integrale aanpak wijkteams

Doorontwikkeling wijkteams

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Integrale aanpak wijkteams

Doorontwikkeling wijkteams

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Wijkteams en Wmo-lokettenOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves7282.4642.751287

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 90 541 451
Overige opbrengsten derden 728 2.374 2.210 -164
Lasten exclusief reserves91.384102.996101.819-1.177

Apparaatslasten 43.823 54.547 53.682 -865
Inhuur 506 4.578 3.761 -817
Overige apparaatslasten 800 1.007 1.348 341
Personeel 42.518 48.962 48.573 -389
Interne resultaat 231 309 608 300
Interne resultaat 231 309 608 300
Programmalasten 47.330 48.141 47.529 -612
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 45.729 48.291 47.651 -641
Kapitaallasten 1.360 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 22 22
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 241 -151 -143 7
Saldo voor vpb en reserveringen -90.656 -100.532 -99.068 1.464
Saldo voor reserveringen -90.656 -100.532 -99.068 1.464
Reserves261.598780-817

Onttrekking reserves 26 1.598 780 -817
Saldo -90.630 -98.935 -98.287 647

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Bureau Frontlijn -139 -1.096 0 957
2. Beheerskosten Wijkteams 0 116 -817 -933
3. Diverse afwijkingen 426 -197 0 623
Totaal afwijkingen 287 -1.177 -817 647

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Bureau Frontlijn

De lagere lasten worden vooral veroorzaakt door lagere kosten inhuur en een niet-begrote teruggave BTW. Er konden minder lasten gedeclareerd worden bij derden, waardoor ook op de baten een afwijking is ontstaan.

 

2. Beheerskosten wijkteams

Onder beheerskosten van de wijkteams vallen de bedrijfsvoeringsbudgetten om de wijkteams en Wmo-loketten te faciliteren. In 2019 was er een hogere inzet van beveiliging dan geprognosticeerd, door onder andere een toename van locaties. Ook was er sprake van een toename van vragen en meldingen aan het servicenummer 14010. Door uitloop van de Doorontwikkeling informatiemanagement vallen kapitaalslasten later in de tijd. Hierdoor was er een lagere onttrekking aan de Bestemmingsreserve AWBZ nodig dan begroot.

 

3. Diverse afwijkingen

Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen.

Omschrijving taakveld

In dit taakveld verantwoordt het college de inzet van basishulp via wijkteams en de toegang tot de specialistische of langdurige ondersteuning.
Basishulp omvat kortdurende (3-12 maanden) begeleiding van Rotterdammers die problemen ondervinden bij:

  • opgroeien en opvoeden
  • financiën en schulden
  • werk en dagbesteding
  • wonen
  • ouder worden
  • leven met een beperking
  • geestelijke gezondheid
  • huiselijk geweld
  • verslavingen

Wanneer er specialistische hulp of langdurige ondersteuning nodig is om de problemen op te lossen, regelt de gemeente toegang tot hulp en ondersteuning door een gespecialiseerde zorgaanbieder.

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die in ontwikkeling is. Deze indicatoren hebben betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.