Specifieke arrangementen en passend werk bieden aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Hier lichten we de behaalde effect- en prestatie-indicatoren toe. De belangrijkste ontwikkelingen in het bieden van een verbeterde dienstverlening en passend werk aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking staan beschreven onder het kopje 'Wat hebben we daarvoor gedaan'.
 

Gemeentelijke garantiebanen
Het aantal gemeentelijke garantiebanen (GGB) is aan het einde van het derde tertaal 341,7. Daarmee is de taakstelling 2019 (340,2) in absolute aantallen gehaald. Wat heeft geholpen bij het halen van de taaktelling in absolute aantallen is de start van het eerste Multi Serviceteam. Een Multi Serviceteam voert voor de clusters tijdelijke werkzaamheden uit. Nu het eerste Multi Serviceteam met succes gevormd is zullen in 2020 nog twee Multi Serviceteams volgen.
 

Garantiebanen regionaal
Het aantal banen dat meetelt voor de Wet Banenafspraak (garantiebanen) in de regio Rijnmond is in het tweede kwartaal 2019 met 308 en in het derde kwartaal 2019 met 166 toegenomen. De cijfers tot en met het derde kwartaal zijn de meest actuele bekende gegevens gebaseerd op de door UWV gepubliceerde resultaten banenafspraak. De groei over het tweede en derde kwartaal 2019 blijft wat achter. Dit is conform de landelijke trend.

 

Nieuw Beschut Werk (cumulatief)
Het aantal werkplekken Nieuw Beschut Werk (NBW) is aan het einde van het derde tertaal 93. De taakstelling die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor 2019 aan Rotterdam heeft opgelegd is 224 werkplekken NBW. Het achterblijven van het aantal gerealiseerde werkplekken NBW is niet alleen in Rotterdam het geval, maar in 87% van de gemeenten. Inmiddels zijn meerdere acties opgestart om de instroom Nieuw Beschut Werk te laten stijgen. Zo vindt onder andere overleg plaats met de aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding om te verkennen of hier Rotterdammers in aanmerking zouden kunnen komen voor (een indicatie voor) NBW.

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

1.2 Arbeidsontwikkeling

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

1.1 b Een optimale infrastructuur bieden qua ontwikkelfunctie en rendement

1.2 Inzetten op professionele, methodische arbeids‐ en mensontwikkeling

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
1.A Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) Streefwaarde   100% 100% 100% 100% 100%
Realisatie 84% 95% 100%      
1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal (arbeidsmarktregio Rijnmond, gecorrigeerd met WIW/ID afbouw) Streefwaarde   100% 100% 100% 100% 100%
Realisatie 105% 101% n.n.b.      
2. Gerealiseerde taakstelling Nieuw Beschut Streefwaarde   100% 100% 100% 100% 100%
Realisatie 21% 31% 42%      
3. Tevredenheid SW medewerkers (o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO) Streefwaarde     102%   104%  
Realisatie   n.v.t. n.n.b.*    

 

*Het MTO zal worden afgenomen in maart 2020.
Prestatie-indicatoren 201720182019202020212022
1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk Streefwaarde   290 330 370 410  
Realisatie 210 287,5 341,7*      
1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal Streefwaarde   3.783 4.800 5.800 6.800  
Realisatie 2.921 3.889 4.289 (Q3)      
2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut Streefwaarde   172 224 PM PM  
Realisatie 23 54 93      
*Om te voldoen aan het quotumpercentage moet de gemeente Rotterdam als werkgever van alle uren die wij jaarlijks verlonen een jaarlijks geldend percentage van deze uren invullen door mensen uit de doelgroep Wet Banenafspraak. Met ingang van Q4 2018 is gestart om over dit quotum aantal te communiceren middels de rapportages Gemeentelijke Garantiebanen. Helaas is gedurende 2019 gebleken dat het op basis van de aangeleverde data niet mogelijk is om een volledig valide getal te produceren. Er wordt op dit moment gewerkt aan een rapportage met valide cijfers. Bij oplevering van deze rapportage is het weer mogelijk om naast het rapporteren van een standcijfer (realisatie garantiebanen in absolute aantallen op dat moment) ook de stand van zaken van het quotumresultaat te rapporteren. We nemen hierbij het advies over het Rijk om beide cijfers te blijven communiceren, om de ingroei richting het quotum zichtbaar te maken en de daarbij behorende inspanningen. Met als doel om volledig op taakstelling te komen in 2020. Een ambitie die past bij Rotterdam, én tevens vooruitstrevend is in het land.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Begeleide participatieOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves7.81412.13010.678-1.452

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 1.144 269 -875
Financieringsbaten 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 7.814 11.050 10.440 -610
Overige baten 0 -64 -31 33
Lasten exclusief reserves69.11378.84877.538-1.310

Apparaatslasten 17.093 22.502 21.948 -554
Inhuur 1.216 4.494 4.165 -329
Overige apparaatslasten 484 638 669 31
Personeel 15.394 17.370 17.115 -255
Interne resultaat -8.922 -7.491 -7.170 320
Interne resultaat -8.922 -7.491 -7.170 320
Programmalasten 60.942 63.837 62.760 -1.077
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.005 2.055 2.501 446
Kapitaallasten 55 55 55 0
Overige programmalasten 3.912 2.240 708 -1.532
Salariskosten WSW en WIW 53.758 57.245 55.792 -1.453
Sociale uitkeringen 0 730 730 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.213 1.512 2.974 1.462
Saldo voor vpb en reserveringen -61.299 -66.718 -66.860 -142
Saldo voor reserveringen -61.299 -66.718 -66.860 -142
Reserves01161160

Onttrekking reserves 0 116 116 0
Saldo -61.299 -66.601 -66.743 -142

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Lagere omzet Sociale Werkvoorziening      - 629      - 229 0  - 400
2. Lagere salarislasten WSW            0      - 523 0    523
3. Compensatieregeling 'lage inkomensvoordeel'   - 1.144      - 930 0  - 214
4. Lagere arbeidskosten        212     - 174 0    386
5. Hogere lasten Inkopen en uitbestede werkzaamheden            0        446 0  -446
6. Overige afwijkingen        109       100 0       9
Totaal afwijkingen   -1.452   -1.310 0  -142

Toelichting overzicht afwijkingen

 

1. Lagere omzet Sociale Werkvoorziening 

De omzet van de Sociale Werkvoorziening is circa € 400 lager uitgevallen dan begroot. Enerzijds  doordat een aantal externe partijen minder heeft afgenomen dan begroot en anderzijds doordat een deel van de omzet in 2020 terecht is gekomen. Op de overige opbrengsten derden is een nadeel van circa € 630 gerealiseerd. Op intern resultaat (interne opdrachten binnen de gemeente) is een voordeel behaald van € 230. Deze € 230 is niet opgenomen onder de baten, maar wordt verantwoord als een negatieve last onder het interne resultaat. Per saldo resteert er een lagere omzet van circa € 400.

 

2. Lagere salarislasten WSW

De salariskosten Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) zijn € 523 lager uitgevallen dan begroot. Er zijn iets meer medewerkers uitgestroomd dan begroot en de salarislasten per medewerker zijn iets lager uitgevallen dan waarmee was gerekend.


3. Compensatieregeling 'lage inkomensvoordeel'

Voorts is er een lagere bijdrage (€ 214) ontvangen uit de compensatieregeling 'lage inkomensvoordeel' van de Belastingdienst. Het ‘lage inkomensvoordeel’ was begroot onder bijdragen rijk- en mede-overheden (€ 1,1 mln), maar is geboekt onder salariskosten WSW (€ 930).


4. Lagere arbeidskosten

De arbeidskosten en personeelsgerelateerde bijdragen zijn € 386 lager uitgevallen dan begroot. De arbeidskosten zijn lager omdat eind 2019 werd geanticipeerd op een lagere formatie in 2020 door vacatureruimte al in 2019 niet in te vullen (€ 150). Bovendien werden er vanuit het UWV vergoedingen (€ 212) voor zwangerschap en ziekte ontvangen waarmee geen rekening was gehouden.

 

5. Hogere lasten Inkopen en uitbestede werkzaamheden

Het budget voor inkopen en uitbestede werkzaamheden is met € 446 overschreden. De afwijking is grotendeels te verklaren doordat er niet begrote uitgaven zijn gedaan op de werksoort Repro voor inrichting en aanschaf van materialen.

 

6. Overige afwijkingen

Diverse kleine afwijkingen leiden tot een nadeel van € 100 op de lasten en een voordeel van € 109 op de baten.

Omschrijving taakveld

Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
 
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:

  • doelgroep nieuw beschut werken
  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen

 

Tot dit taakveld behoren niet:

  • participatievoorzieningen gericht op (her)integratie in het arbeidsproces, die vallen onder Arbeidsparticipatie - Werk en Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk
  • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
  • doelgroep dagbesteding. Dagbesteding zelf valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
  • maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+)

 

Er zijn twee prioritaire doelgroepen:

  • primair de mensen voor wie de gemeente Rotterdam als werkgever vanuit diverse wettelijke regelingen en/of verplichtingen altijd werk heeft gecreëerd (vooral wet sociale Werkvoorziening), Nieuw Beschut Werken, gemeentelijke garantiebanen, HPK 1 t/m 3), gericht op duurzame inzetbaarheid
  • secundair voor Rotterdammers om vanuit een werkende positie hun mogelijkheden met betrekking tot werk optimaal te ontdekken, ontwikkelen en benutten

 
De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.

Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.