Inkomensregelingen - Inkomen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

1. Elke Rotterdammer die daar recht op heeft ontvangt tijdig een (juiste) bijstandsuitkering.

2. Elke werkzoekende kan rekenen op passende en betrouwbare dienstverlening.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Inkomens(on)zekerheid
In het in 2019 vastgestelde Beleidskader Mensenwerk is beschreven dat inkomenszekerheid dient als basis voor de werkzoekenden waarop verder, richting werk en participatie, gebouwd kan worden. In 2019 zijn er verschillende pilots opgestart en wijzigingen in het beleid aangebracht die bijdragen aan de noodzakelijke zekerheid en rust. Hierdoor ontstaat er ruimte om gerichte stappen te zetten richting mens- en arbeidsontwikkeling. Werkzoekenden kunnen zo zoveel mogelijk zelf de regie pakken, zonder zorgen over de stabiliteit van het inkomen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het werken aan het sneller afhandelen van de uitkeringsaanvragen.
  • Het bieden van meer dienstverlening aan kwetsbare Rotterdammers, door intensievere samenwerking met de wijkteams.
  • Het hebben van meer mogelijkheden tot direct contact en ondersteuning op servicelocaties van de gemeente.

Bij de 6.000 heronderzoeken die jaarlijks worden uitgevoerd, is er in 2019 ook aandacht geweest voor zorg en ondersteuning. De daarvoor benodigde samenwerking met partners, zoals de wijkteams, is in 2019 verbeterd.
 

Kwaliteit dienstverlening
De dalende lijn met betrekking tot het aantal klachten over (een gebrek aan) fatsoenlijke bejegening heeft zich ook in het derde tertaal van 2019 voortgezet. De gerichte aanpak bejegening heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Het totaal aantal klachten is in 2019 daarnaast ook gedaald ten opzichte van 2018 (-13%).
 

Heronderzoeken
De handhaving op onrechtmatige uitkeringsverstrekking is een bestuurlijke prioriteit van het
college. De uitkeringslasten worden beïnvloed door de extra inspanningen op het gebied van handhaven waarvoor het college voor 2018 en 2019 extra middelen beschikbaar had gesteld. In de Voorjaarsnota 2019 heeft het college opnieuw extra middelen toegekend om de geïntensiveerde aanpak voort te zetten gedurende de collegeperiode. Per jaar worden 6.000 dossiers doorgelicht waarbij de woon-, inkomens-, en vermogenssituatie van werkzoekenden wordt onderzocht en beoordeeld. In 2019 zijn 6.325 heronderzoeken uitgevoerd. De doelstelling om 6.000 werkzoekenden op te roepen voor een (her)onderzoek in 2019 is daarmee behaald.
 

Verjaarde vorderingen
De Centrale Raad van Beroep heeft op 29 april 2019 geoordeeld dat een Rotterdamse bijstandsvordering niet tijdig is gestuit en daardoor is verjaard. Deze uitspraak heeft consequenties voor meer oude vorderingen, daarover is de raad op 10 december 2019 geïnformeerd. Op basis van de resultaten van een-op-een onderzoeken op een representatief gedeelte van risicovorderingen is overgegaan tot het afboeken van een bedrag van € 19 mln aan verjaarde vorderingen.
 

Financieel resultaat BUIG 2019
De voortgaande daling van het bijstandsvolume is niet alleen goed nieuws voor Rotterdammers die niet langer financieel afhankelijk zijn van een uitkering, maar heeft ook een positief effect op de gemeentebegroting. Tegenover € 529,4 mln aan inkomsten van het Rijk voor de bijstandsverstrekking (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten, oftewel BUIG) stonden uitgaven aan bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies ter hoogte van € 513,1 mln. Het overschot in 2019 bedroeg € 16,2 mln. Dat is slechts iets lager dan de raming van € 18,0 mln die in de Voorjaarsnota als begrotingswijziging aan de algemene middelen is toegevoegd. Het verschil wordt vooral veroorzaakt door een tegenvaller in het definitieve budget BUIG, dat eind september door het ministerie van SZW bekend werd gemaakt: de prijscompensatie 2019 viel € 5,2 mln lager uit dan verwacht.

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

1.2 Terechte bijstandsuitkeringen verstrekken

2.1 De Rotterdamse burger ervaart een goede dienstverlening

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

1.1 b Het aanvraag- en beheerproces digitaliseren

1.2 a De methode inkomstenverrekening verbeteren

1.2 b Handhaven en uitvoeren van (her)onderzoeken

2.1 a Een betrouwbare en voorspelbare dienstverlening

2.1 b Correcte bejegening

2.1 c Advies geven en begeleiding bieden aan ondernemers

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
1.1 Saldo tekort BUIG Streefwaarde € 0 € 0 € 0 € 0 € 0  
Realisatie € -/- 29,5 mln + € 0,9 mln  + € 16,2 mln      
1.2 Rechtmatige verstrekking van bijstand (%) Streefwaarde >97,00% >97,00% >97,00% >97,00% >97,00%  
Realisatie 99,78% 97,86% 99,13%      
2.2 Klachten over bejegening Streefwaarde n.v.t. -10% -10% -10% -10%  
Realisatie n.v.t. -15% -26%      
Prestatie-indicatoren 201720182019202020212022
1.1 Percentage besluiten bijstandsaanvraag (Levensonderhoud en Bijzondere Bijstand) binnen 8 weken Streefwaarde >90,0% >90,0% >90,0% >90,0% >90,0%  
Realisatie 92,3 % (LO)
92 % (BB)
91,7% 91,8%      
1.2 Tijdig (binnen 4 weken) verwerken van inkomstenverrekeningen Streefwaarde >90,0% >90,0% >90,0% >90,0% >90,0%  
Realisatie 75,2% 90,9% 96,0%      
1.3 Heronderzoeken
(aantal)
Streefwaarde   6.000 6.000 PM PM  
Realisatie 2.601
€ 2,5 mln
6.074 6.325      
2.1 Telefonische bereikbaarheid Streefwaarde   90% 90% 90% 90%  
Realisatie 85%

84%

88%      

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - InkomenOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves505.639532.942536.1383.196

Bijdragen rijk en medeoverheden 505.639 532.942 533.872 930
Overige opbrengsten derden 0 0 95 95
Overige baten 0 0 2.172 2.172
Lasten exclusief reserves579.326586.335584.136-2.199

Apparaatslasten 45.461 48.569 48.047 -522
Inhuur 8.206 9.670 10.362 692
Overige apparaatslasten 1.283 1.206 1.125 -81
Personeel 35.972 37.693 36.560 -1.133
Interne resultaat 4.981 3.675 3.239 -436
Interne resultaat 4.981 3.675 3.239 -436
Programmalasten 528.884 534.091 532.850 -1.241
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 17.768 15.641 15.480 -161
Kapitaallasten 2.016 2.264 2.264 0
Overige programmalasten 101 101 16 -85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 505.417 512.588 511.596 -992
Subsidies en inkomensoverdrachten 3.582 3.498 3.494 -3
Saldo voor vpb en reserveringen -73.688 -53.393 -47.998 5.395
Saldo voor reserveringen -73.688 -53.393 -47.998 5.395
Reserves7.39612.19710.585-1.612

Onttrekking reserves 7.396 3.721 2.109 -1.612
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 8.476 8.476 0
Saldo -66.291 -41.196 -37.413 3.783

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Bijstandsuitkeringen -259 -1.871 -1.612 0
2. Voorziening debiteuren bijstandsgerechtigden 2.172 0 0 2.172
3. Hogere personeel gerelateerde bijdragen en interne detacheringen 487 -496 0 983
4. Uitbreiding activiteiten contractgemeenten 300 0 0 300
5. Overige afwijkingen 496 168 0 328
Totaal 3.196 -2.199 -1.612 3.783

Toelichting overzicht afwijkingen


1. Bijstandsuitkeringen 

Bij de Voorjaarsnota 2019 is een positief saldo van € 26,4 mln op de verstrekking van bijstandsuitkeringen (BUIG) ingeboekt. Dit saldo bestond uit een meevaller van € 18,0 mln over 2019 en uit een vrijval uit de bestemmingsreserve BUIG ter hoogte van € 8,5 mln. In de 10-maandsrapportage is de meevaller van € 18,0 mln naar beneden bijgesteld tot € 14,6 mln. Bij jaarrekening blijkt nu dat de gemiddelde kosten per uitkering iets lager zijn uitgevallen dan ten tijde van de 10-maandsrapportage werd verwacht, met als gevolg € 1,2 mln lagere lasten. Ook is minder dan begroot uitgegeven aan loonkostensubsidies € 424. Per saldo hoeft er € 1,6 mln minder aan de bestemmingsreserve BUIG te worden onttrokken dan begroot, waardoor het positieve resultaat op BUIG (exclusief vrijval) over 2019 uitkomt op € 16,2 mln. 

 

2. Voorziening debiteuren bijstandsgerechtigden 

De gemeente heeft door de jaren heen een voorziening getroffen om het risico van het niet volledig innen van vorderingen op bijstandsgerechtigden op te vangen. In 2019 kende de gemeente hogere ontvangsten dan verwacht op de openstaande vorderingen. Dit heeft geleid tot een voordelig financieel effect op het jaarrekening resultaat 2019 van € 2,2 mln.

 

3. Hogere personeel gerelateerde bijdragen en interne detacheringen

Er is voor € 487 aan vergoedingen vanuit het UWV ontvangen voor zwangerschap en ziekte waarmee geen rekening was gehouden. Daarnaast hebben interne detacheringen geleid tot een positief financieel effect van € 496.


4. Uitbreiding activiteiten contractgemeenten

In 2019 zijn drie nieuwe gemeenten een overeenkomst aangegaan met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam. Dit heeft geleid tot extra opbrengsten van € 300.

 

5. Overige afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen, die leiden tot een voordeel van € 496 op de baten en een nadeel op de lasten van € 168.

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Inkomensregelingen biedt de gemeente inkomensondersteuning aan Rotterdammers die dit nodig hebben door het verstrekken van uitkeringen. Daarnaast vindt er binnen dit taakveld handhaving plaats, wat bijdraagt aan de rechtmatigheid van de verstrekte uitkeringen.

Dienstverlening is niet alleen een product of dienst die de gemeente biedt, maar ook de manier waarop ze deze product of dienst levert: de persoonlijke bejegening door de ambtenaar. De ambtenaren zijn attent en werken Rotterdammergericht: Ze handelen proactief, situationeel, passen het gedrag aan de klant en de omstandigheden aan. De dienstverlening is mensgericht. Het contact is vriendelijk, open, respectvol en beleefd. Ze luisteren, leven zich in in de situatie van de ander en zijn betrokken. Ze nemen persoonlijk contact op als de situatie erom vraagt. Ze zijn bereikbaar en service wordt geboden door een medewerker met kennis van zaken.

De dienstverlening is duidelijk. Er is inzicht in de servicenormen en hoe de gemeente daarop presteert. Informatie over de tevredenheid van de dienstverlening wordt gebruikt voor verbetering van de dienstverlening. De informatie is eenduidig, duidelijk, volledig, juist en actueel. Informatie over producten en diensten is digitaal beschikbaar of afneembaar.
Klachten en bezwaren worden gezien als een aanleiding om te leren hoe de dienstverlening aan de uitkeringsgerechtigden kan worden verbeterd. Fouten maken mag en zijn aanleiding om te verbeteren. Klachten gaan vaak over tijdigheid en kwaliteit van de organisatie en over de bejegening van ambtenaren. De klachten, met name bejegeningsklachten, worden tot een minimumniveau teruggedrongen.

Tot het taakveld Inkomensregelingen behoren:

  • inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet
  • IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
  • IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
  • kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004)
  • kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004